Ana sayfa Vergi Yıllara sâri işler dışında ayrıca müşteriye teslim edilen demir için düzenlenecek faturada...

  Yıllara sâri işler dışında ayrıca müşteriye teslim edilen demir için düzenlenecek faturada KDV tevkifatı yapılmalı mıdır?

  Yıllara sari inşaat işleri

  37
  0

  Yıllara sâri inşaattan kaynaklı hakediş faturası düzenleyen bir firmanın ayrıca düzenlediği demir faturasında da tevkifat hesaplanmalı mıdır?

  Demir satışı için KDV tevkifatı hesaplanmaz.

  % 8 oranında katma değer vergisine tabi hammaddeleri (kumaş, iplik, astar, pamuk, yün ve benzeri tekstil malzemeleri) kullanmak suretiyle, kedi, köpek gibi evcil hayvanlara yönelik yatak imal ediyoruz. Söz konusu yatakların satışında yurtiçi ve yurtdışı uygulanacak katma değer vergisi oranı nedir?

  Bahsettiğiniz teslim için (I) (BİR) sayılı listede ise; % 1 , 

  (II) (İKİ) sayılı listede ise; % 8 her iki listede de yoksa genel oran olan % 18 uygulanır.

  __________________________________________________________________________________

  Zemin araştırmasına ilişkin raporlama işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği

   

            T.C.

         GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

   İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

      Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

  Sayı : 62030549-125[15-2017/336]-268403 16.03.2018
  Konu : Zemin araştırmasına ilişkin raporlama işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçelerinizde, şirketinizin faaliyet konusunun  arazide yapılan sondajlı zemin araştırmaları, arazi deneyleri, jeofizik ölçümler, geoteknik proje tasarımı, aletsel gözlem ve müşavirlik hizmetlerini kapsayan mühendislik hizmetleri olduğu, … – ….-……-……. otoyol projesi, ….-… (…. ….. köprüsü dahil) projesine ilişkin şirketinizin “Kuru havuzda eğim ölçerin tesisatı ve izlenmesi” hizmetine yönelik sondaj kuyusu açılarak ölçüm borularının yerleştirilmesi, periyodik saha ziyareti ile yatay deplasman ölçümlerinin okunması ve bu okumaların işverene bir yıl boyunca rapor sunulması işlerini gerçekleştirdiği belirtilerek yapmış olduğunuz bu işin yılllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bilgi talep edilmiştir.

  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kar ve zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

  Bir işin 42 nci madde kapsamına girmesi için faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Vergi kesintisi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların, yine aynı fıkrada bentler halinde sayılan ödemeler üzerinden, avanslar da dahil olmak üzere, istihkak sahiplerinin kurumlar vergilerine mahsuben vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmış olup, anılan fıkranın (a) bendinde; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu tevkifat oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

  Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri” olarak tanımlanmıştır.

  Diğer taraftan, ilgi (b)’de kayıtlı dilekçeniz eki sözleşmenin incelenmesi neticesinde, sözleşmenin Yüklenici …… Adi Ortaklığı ile alt yüklenici bulunan şirketiniz arasında …-….-…..-….. Otoyol Projesi, ……-…..(…..-…… Köprüsü Dahil) Bölümü Projesi kapsamında kuru havuzda eğim ölçerin tesisatı ve izlenmesi işi için ../../…. tarihinde imzalandığı, sözleşmenin amacının, söz konusu işin sözleşmenin şartlarına uygun olarak tedarik işini Altyükleniciye devretmek olduğu anlaşılmıştır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, Altyüklenici olarak taahhüt edilen ….-….- …..-….. Otoyol Projesi, ….-… (….. …… Köprüsü Dahil) Bölümü projesinin “Kuru havuzda eğim ölçerin tesisatı ve izlenmesi” hizmetine ilişkin olarak sondaj kuyusu açılması, ölçüm borularının yerleştirilmesi, periyodik saha ziyaretleri ile yatay deplasman ölçümlerinin okunması ve bu okumaların yüklenici firmaya bir yıl boyunca rapor olarak sunulması işinin inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilemeyeceği tabiidir.

   


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here