Ana sayfa Vergi Yedek parça imalatında tevkifatlı fatura mı düzenlenecek?

  Yedek parça imalatında tevkifatlı fatura mı düzenlenecek?

  Yedek parça imalatı ve kdv tevkifatı, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara verilen yedek parçalı bakım-onarım hizmetinde KDV tevkifatı.

  44
  0

  Torna tesviye işleri ile iştigal eden bir firma yedek parça imalatı yapmaktadır. Yedek parça imalatı yaptığı firmaya faturayı tevkifatlı mı kesmesi gerekir? 

  Yedek parça imalinde KDV tevkifatı yapılmaz. 

  Aşağıdaki belirlenmiş kişilere satılan; Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, BU SAFHALARDAN sonraki el değiştirmelerde ise 5/10 ORANINDA tevkifat uygulanacaktır. 

  BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR 

  – 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

   – Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

  – Döner sermayeli kuruluşlar, 

  – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

   – Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

   – Bankalar, Sigorta ve reasürans şirketleri, (01/03/2021 den itibaren) Sendikalar ve üst kuruluşları, (01/03/2021 den itibaren) Vakıf üniversiteleri, (01/03/2021 den itibaren) Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, (01/03/2021 den itibaren) 

  – Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), 

  – Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

   – Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, 

  – Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler Kalkınma ve Yatırım ajansları

  Özelge: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara verilen yedek parçalı bakım-onarım hizmetinde KDV tevkifatı hk.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

     
  Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2009-14009-77-684 05/09/2011
  Konu : Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara verilen yedek parçalı bakım-onarım hizmetinde KDV tevkifatı.  

   

           İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizce kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlara yedek parçalı bakım-onarım hizmeti verildiği, bakım-onarım hizmeti verilen her araç için ayrı bir onarım kartının açıldığı ve fatura düzenlendiği, bazı araçlar için aynı gün içinde verilen hizmete ilişkin bedelin fatura düzenleme sınırını aştığı, bazı araçlar içinse fatura düzenleme sınırının altında kaldığı belirtilerek, tevkifata tabi tutulacak katma değer vergisi tutarının tespitinde her bir faturanın ayrı ayrı mı dikkate alınacağı, yoksa düzenlenen faturaların toplam bedeli üzerinden mi tevkifat yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

           Konuyla ilgili olarak yayımlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/2 bölümünde, KDV yi tevkifata tabi tutmakla sorumlu olan kurum ve kuruluşlar sayılmış ve bu kurum ve kuruluşlar tarafından Tebliğin A/3 bölümünde belirtilen işlemlere ait bedel üzerinden hesaplanacak KDV nin yine Tebliğde belirtilen oranlara göre belirlenecek kısmının sorumlu sıfatıyla beyan edilmek ve ödenmek üzere tevkifata tabi tutulacağı ifade edilmiştir.

           Söz konusu Tebliğin A/5-d bölümünde makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinin kapsamı belirlenmiş; A/7 bölümünde ise, tebliğ kapsamına giren her bir işlem bedelinin Vergi Usul Kanununa göre o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşması durumunda, hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulacağı ve faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte fatura düzenleme sınırını aşması durumunda, tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlemek suretiyle bedelin parçalara ayrılamayacağı ve aynı işleme ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

           Buna göre, tevkifat kapsamında yapılacak bakım ve onarım hizmetlerinde, her bir işlem için, faturada gösterilen KDV dahil işlem bedelinin fatura düzenleme sınırının altında olması halinde alıcı tarafından tevkifat yapılmayacaktır.

           Ancak, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait değişik araçlara aynı gün içinde verilen bakım-onarım hizmetinin KDV tevkifatına tabi olup olmadığının tespitinde, verilen hizmetin birbirinden bağımsız olarak değerlendirilebilmesi mümkün bulunmadığından, bir kamu kurum veya kuruluşuna ait değişik araçlara aynı gün içinde verilen bakım-onarım hizmetine ait bedellerin toplamı üzerinden tevkifat uygulanacaktır.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here