Ana sayfa Vergi Yatırım teşviki kapsamında alınan makinelerle yaptığımız deneme ürünlerini satabilir miyiz?

  Yatırım teşviki kapsamında alınan makinelerle yaptığımız deneme ürünlerini satabilir miyiz?

  Yatırım Teşvik Kapsamlı işlemler

  48
  0

  Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yeni kurulan bir alüminyum disk üreten fabrikada yeni makinaların testini yapmak için deneme üretimine başladık. Bir taraftan da fabrikanın diğer taraflarındaki inşaatı devam ediyor. Buradaki çalışanlar mecburen inşaat dosyasında sigortalı. Çünkü her işi bitirip tam üretime geçemedik. Bu deneme üretiminden kaynaklı mamullerimizi satmakta bir sakınca var mıdır? 

  İnşaat işçi ile üretim yapan işçilerin ayrı sgk dosyalarında takip edilmesi gerekir. 

  Üretimde bulunan işçilerinizin ayrı bir dosyada sigortalı olmaları halinde üretimde bulunan işçiler için uygulanan teşviklerden yararlanmanız söz konusu olacaktır.


  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

     

   

  Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.775369 19.10.2020
  Konu : Yatırım teşvik belgesi kapsamında “kullanılmış makine” ithalinde KDV istisnası  

   

  İlgi : 03/01/2019 tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, çorap imalatı faaliyetiyle iştigal ettiğiniz ve Şirketinize ait yatırım teşvik belgesi kapsamında “kullanılmış (ikinci el) makine” ithal etmek istediğiniz belirtilerek söz konusu makinenin ithalinde Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

  3065 sayılı KDV Kanununun;

  -1/1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV’ye tabi olduğu,

  -13/d maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının KDV’den istisna olduğu

  hüküm altına alınmıştır.

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna” başlıklı (II/B-5.) bölümünün “Kapsam” başlıklı (II/B-5.1.) alt bölümünde;

  “…Bir malın istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve makine-teçhizat niteliğinde olması, bu makine-teçhizatın kullanıldığı faaliyetlerin tamamen veya kısmen indirim hakkı tanınan işlemlerden oluşması gerekmektedir.

  Teşvik belgesinde yer alsa dahi, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ile makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak mükelleflere yapılacak teslimlerde istisna uygulanmaz. Aynı şekilde, KDV mükellefiyeti olmayan veya makine teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak olanlar tarafından bu malların ithalinde, teşvik belgesinde aksine bilgiler bulunsa bile KDV uygulanır. Makine ve teçhizatın, indirim hakkı bulunan işlemlerde kullanıldığı, hâlihazırda yapılan faaliyetin niteliği ve alınan makine- teçhizatın kullanılacağı işlemlerin KDV açısından indirim hakkı tanınan işlemler olduğu, mükellef tarafından tevsik edilebilir.

  Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar makine ve teçhizat niteliğinde olmadığından istisna kapsamına girmez…”

  açıklamaları yer almaktadır.

  Diğer taraftan, 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesinde, “Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.” hükmü yer almaktadır.

  2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin 2012/1 No.lu Tebliğin “Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali” başlıklı 12 nci maddesinde ise;

  “(1) Kullanılmış makine ve teçhizat temininde, Karar hükümleri ve sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak;

  a) İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca ithali mümkün olan makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç),

  b) İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat,

  teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir…”

  açıklamaları yer almaktadır.

  Buna göre, Şirketiniz tarafından yatırım teşvik belgesine konu yatırımda doğrudan kullanılmak amacıyla ithal edilmek istenilen kullanılmış (ikinci el) makinenin, Şirketinize ait yatırım teşvik belgesi eki global listelerde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir nitelikte olması ve bu iznin alınması durumunda, KDV Kanununun 13/d maddesine göre KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.


  Kaynak: İSMMMO, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here