Ana sayfa Vergi Yarış atı yetiştiriyorum defter tutmam gerekiyor mu?

Yarış atı yetiştiriyorum defter tutmam gerekiyor mu?

1362
0

Yarış atı yetiştiriyorum defter tutmam gerekiyor mu?

KONU

Yarış atı yetiştiriliciğinde vergilendirme

SORU

…219 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin“6.2. Yarış Atı Yetiştirici ve Sahiplerinin Vergilendirilmesi” başlıklı bölümünde bahsi geçen yarış atı yetiştiricisi ve sahibi olduğunuz, yarışan at sayısına göre hipodromlarda seyis çalıştırdığınız, bu seyislerin maaşlarını ve SGK primlerini ödemekten başka düzenli giderinizin olmadığı, zirai kazançlarınızın … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi … İkt. İşl. tarafından tevkifat yapılmak suretiyle ilgili dönemlerinde beyan edilerek ödendiği belirtilerek, resmi defter tutmak zorunda olup olmadığınız hususlarında

CEVAP


Buna göre, yapmakta olduğunuz yarış atı yetiştiriciliği faaliyeti zirai faaliyettir. Yarış atı yetiştiriciliği faaliyeti nedeniyle tarafınıza yapılan ödemelerden, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup kesilen bu vergiler, sahip olduğunuz hayvan sayısının 150’yi aşmaması halinde nihai vergi niteliğinde olacak ve zirai kazancınız için gerçek usulde mükellefiyet tesis ettirme, defter tutma ve beyanname verme yükümlülüğünüz bulunmayacaktır.

Ancak, sahip olduğunuz hayvan sayısının 150’yi aşması halinde ise zirai kazancınızın gerçek usulde vergilendirileceği ve buna göre zirai işletme hesabı veya bilanço esasına göre defter tutmanız gerekeceği tabiidir.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı : 67854564-105[1741-6106]-E.384572 03.10.2018
Konu : Yarış atı yetiştiriliciğinde vergilendirme

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 219 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin“6.2. Yarış Atı Yetiştirici ve Sahiplerinin Vergilendirilmesi” başlıklı bölümünde bahsi geçen yarış atı yetiştiricisi ve sahibi olduğunuz, yarışan at sayısına göre hipodromlarda seyis çalıştırdığınız, bu seyislerin maaşlarını ve SGK primlerini ödemekten başka düzenli giderinizin olmadığı, zirai kazançlarınızın … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi … İkt. İşl. tarafından tevkifat yapılmak suretiyle ilgili dönemlerinde beyan edilerek ödendiği belirtilerek, resmi defter tutmak zorunda olup olmadığınız hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında, zirai faaliyetten doğan kazancın zirai kazanç olduğu, ikinci fıkrasında ise zirai faaliyetin; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade ettiği, aynı maddenin yedinci fıkrasında ise yukarıda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme bu işletmeleri işleten gerçek kişilere (Adi şirketler dahil), vergiye tabi olsun veya olmasınlar, çiftçi ve bu faaliyetler neticesinde istihsal olunan maddelere de mahsul denildiği belirtilmiştir.

Anılan Kanunun 53 üncü maddesinde, çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançların, bu Kanunun 94 üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirileceği, 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançlarının gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirileceği, kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin bu kazançları için beyanname vermeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 54 üncü maddesinde, yarış atı yetiştiriciliği faaliyetinden dolayı zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak işletme büyüklüğü ölçüsü, büyükbaş hayvanlar için 150 adet olarak belirlenmiştir.

Yine aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinde, vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kişi, kurum ve kuruluşlarca çiftçilerden satın alınan zirai ürünler ve hizmetler için yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 219 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “6.2.Yarış Atı Yetiştirici ve Sahiplerinin Vergilendirilmesi” başlıklı bölümünde; “41.Yarış atı yetiştirici ve sahiplerine yapılan ödemelerden (teşvik primi ve ikramiye gibi ödemeler dahil) Gelir Vergisi Kanunu’nun 94′ ncü maddesinin birinci fıkrasının 11 numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. İşletme büyüklüğü ölçüsünü aşmayan çiftçilere yapılan bu tür ödemelerden kesilen vergi bunların nihai vergisi olacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 171 inci maddesinde, mükelleflerin bu Kanuna göre tutmaları gereken defterleri vergi uygulaması bakımından maddede yazılı maksatları taşıyacak şekilde tutacakları,

– 172 nci maddesinde, ticaret ve sanat erbabının, ticaret şirketlerinin, iktisadi kamu müesseselerinin, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin, serbest meslek erbabının ve çiftçilerin defter tutmaya mecbur oldukları,

– 173 üncü maddesinde, Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hakkında, defter tutma mecburiyetinin uygulanmayacağı

hükme bağlanmıştır. Mezkûr Kanunun 213 ve 214 üncü maddelerinde de zirai kazançlarda defter tutmaya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Buna göre, yapmakta olduğunuz yarış atı yetiştiriciliği faaliyeti zirai faaliyettir. Yarış atı yetiştiriciliği faaliyeti nedeniyle tarafınıza yapılan ödemelerden, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup kesilen bu vergiler, sahip olduğunuz hayvan sayısının 150’yi aşmaması halinde nihai vergi niteliğinde olacak ve zirai kazancınız için gerçek usulde mükellefiyet tesis ettirme, defter tutma ve beyanname verme yükümlülüğünüz bulunmayacaktır.

Ancak, sahip olduğunuz hayvan sayısının 150’yi aşması halinde ise zirai kazancınızın gerçek usulde vergilendirileceği ve buna göre zirai işletme hesabı veya bilanço esasına göre defter tutmanız gerekeceği tabiidir.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BENZER İÇERİKLER

Tarım Kooperatifinin Arazisini Sözleşme İle Kiralayarak Zirai Amaçlı Hizmet Vermesi Ortak Dışı İşlem Sayılır mı?

Yumurta üretimi ve satışı yapıyorum. Ticari kazanca mı tabiyim yoksa Zirai kazanca mı?

Çiftçi dışındaki şahıslardan alınan zirai ürünlerde gelir stopajı var mıdır?

Zirai Kazanç Ölçüleri İle Verginin Tespiti Nasıl Yapılır?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here