Ana sayfa TTK Yapım Halindeki Ticaret Gemilerinde Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

  Yapım Halindeki Ticaret Gemilerinde Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

  1839
  0

  1- YAPIM HALİNDEKİ TİCARET GEMİLERİNDE SİCİL KAYDI NASIL YAPILIR?
  1.1-
  Yapı hâlindeki bir gemi, malikin istemi üzerine veya yapı üzerinde bir gemi ipoteğinin kurulması yahut yapının ihtiyati ya da kesin haczi veya tersane sahibinin gemi ipoteğinin kurulmasına yönelik istem hakkını teminat altına almak amacıyla sicile şerh verilmesi söz konusu olduğu takdirde yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur.
  1.2- Yapı, yapım yerinin bağlı bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur. Yapı, bu sicil müdürlüğünün yetki çevresi dışındaki diğer bir yere götürülse de aynı sicil müdürlüğü yetkili kalır. Şu kadar ki, bu müdürlük tarafından yeni yapım yerindeki sicil müdürlüğüne yapının kaydedilmiş olduğu bildirilir.

  2- YAPIM HALİNDEKİ GEMİNİN TESCİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
  2.1-
  Yapı, malikinin veya kanuni ipotek hakkını tescil ettirmek isteyen tersane sahibinin dilekçesi ile yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur.
  2.2- İhtiyati veya icra haciz kararı almış olan alacaklı da icra müdürünün yazısı ile yapının sicile kaydını isteyebilir.

  3- TESCİL BAŞVURUSU İLE BİRLİKTE HANGİ HUSUSLAR BİLDİRİLMELİDİR?
  Tescil istemiyle birlikte aşağıdaki hususlar bildirilir;
  3.1- Yapı hâlinde bulunan geminin türü ile adı veya numarası veya ayırt edilebilmesine yarayan herhangi bir işareti,
  3.2- Yapım yeri ve geminin yapıldığı tersane,
  3.3- Maliki,

  ***TTK 1054’üncü maddenin ikinci fıkrasında yapı üzerinde gemi ipoteği kurulması için gerekli görülen şartların bulunduğu, yetkili gemi ölçme kurumunun vereceği bir belge ile ispatlanır.

  ***Bir yapının kaydında, TTK 988’inci maddenin birinci fıkrasında yazılı hususlarla, ikinci fıkrasında yazılı belgenin niteliği ve yapının kaydolunduğu gün sicile geçirilir. Kayıt, yetkili memur tarafından imzalanır.

  4- YAPIM AŞAMASINDAKİ GEMİ İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER NEREYE NASIL BİLDİRİLİR?
  Yapının maliki veya geminin yapıldığı tersanenin sahibi, tescil edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri ve geminin yapımının tamamlandığını, tescil edilmek üzere bir kayıt dilekçesi ile gecikmeksizin sicil müdürlüğüne bildirmek zorundadır. İstemde bulunması gerekenler birden fazla ise, bunlardan birinin istemi yeterlidir. Malik birden fazla kişi tarafından temsil edilen bir tüzel kişi ise aynı esas geçerlidir. Sicile bildirilen hususların belgelendirilmesi gerekir. TTK 972’nci madde hükmü burada da uygulanır.

  ***Geminin yapımının tamamlandığı bildirildikten veya Kanunun 961 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı belge verildikten sonra, artık yapı hâlindeki gemilere özgü sicile gemi ipoteği tescil olunamaz.

  ***Yapı hâlindeki gemilere özgü sicil hakkında Kanunun 954 üncü ve 973 üncü maddeleri uygulanır. Şu kadar ki, sicilin sahifelerinin ve sicil kayıtlarının dayanaklarını incelemek ve örneklerini almak isteyen kişinin ilgisini ispat etmesi gerekir.

  ***Yapı hâlinde gemilere özgü sicilde lehine bir ipotek hakkı tescil edilmiş olan kişi yapı ipoteği alacaklısı sayılır.Sicilden silinen bir yapı ipoteğinin ise, mevcut olmadığı kabul edilir.

  ***Türk Ticaret Kanununun 977’nci ile 983 ilâ 985’inci maddeleri yapı hâlindeki gemilere özgü sicile de uygulanır.

  5- YAPININ SİCİLDEKİ KAYDI HANGİ HALLERDE SİLİNİR?
  Yapının sicildeki kaydı;
  5.1- Geminin tersane sahibi tarafından, yabancı ülkeye teslim edildiğinin bildirilmesi,
  5.2- Yapının maliki ile geminin yapıldığı tersane sahibinin, kaydın sicilden silinmesini istemeleri,
  5.3- Yapının harap olması,
  hâllerinde silinir.

  ***Yapı üzerinde bir ipotek bulunduğu takdirde, birinci fıkranın (5.1) ve (5.2) maddelerindeki hâllerde, ipotekli alacaklının ve sicile kayıtlı bulunan diğer hak sahiplerinin kaydın sicilden silinmesine onayları da gereklidir.

  ***Yapının tamamlanarak geminin yabancı ülkeye teslim edildiğinin veya harap olduğunun süresi içinde bildirilmemesi hâlinde 966’ncı maddedeki usul uyarınca yapının kaydı resen sicilden silinir.

  ***Sicil müdürlüğünün kararlarına Kanunun 34’üncü maddesine göre itiraz olunabilir.

  ***Gemi sicilinin kuruluşu ve nasıl tutulacağı, müdür ve memurlarının sahip olmaları gereken nitelikleri, hukuki ilişkilerin nasıl belgelenecekleri ve tescil olunacakları, kayıtların düzeltilmesi, değiştirilmesi ve silinmesine ilişkin tamamlayıcı hükümler tüzük ile belirlenir.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here