Ana sayfa Vergi Vergiye Uyumlu Mükelleflerden Hangi Amme Alacaklarının Tecil İşlemi Yapılabilir?

  Vergiye Uyumlu Mükelleflerden Hangi Amme Alacaklarının Tecil İşlemi Yapılabilir?

  1270
  0

  1- VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERDEN HANGİ AMME ALACAKLARININ TECİL İŞLEMİ YAPILABİLİR?
  Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren,
  1.1- Vergi,
  1.2- Resim,
  1.3- Harç ve cezalarla,
  1.4- Bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse,
  1.5- Borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak,
  1.6- Gerekli şartları taşımak koşuluyla
  vadesi 1 yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilir.

  2- KİMLER HANGİ ŞARTLARDA AMME ALACAĞI TECİL İŞLEMİNDEN FAYDALANABİLİR?
  Madde hükmünden yararlanacak borçlunun;
  2.1- Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
  2.2- Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),
  2.3- Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,
  şarttır.

  ***Bu madde ile 48’inci maddeye göre tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmez. 

  ***Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara, 48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz tatbik edilir.

  3- AMME ALACAĞI TECİLİNDE TEMİNAT ŞARTI ARANMAMASI İÇİN TECİL EDİLEN BORÇ TUTARI NE KADAR OLMALIDIR?
  Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 500 bin Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 500 bin Türk lirasını aşan kısmın %25’idir. 

  4- BAKANLAR KURULUNUN AMME ALACAĞI TECİL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YETKİLERİ NELERDİR?
  Bakanlar Kurulu;
  4.1- Teminatsız tecil tutarını; yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını %50’ye kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye,
  4.2- Borçlunun çok zor durum hâlinin tespitinde kullanılmak üzere varlıklar, yükümlülükler ve nakit akımlarını esas alan mali göstergeler ile mali durumu tespite yarayan diğer ölçütlere dayalı kriterleri belirlemeye, belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum hâlini derecelendirmeye ve bu dereceleri dikkate alarak;
  4.2.1- Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya,
  4.2.2- Farklı faiz oranları belirlemeye, 

  4.3- Tecil edilecek gecikme zammını, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplatmaya,
  4.4- Madde hükmünü, alacaklı diğer amme idarelerini, alacak türlerini ve uyumlu borçlu kapsamına girebilecek borçlu kriterlerini belirleyerek uygulatmaya (Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı olanlar dışındaki tahsil dairelerince takip edilen alacaklar dâhil),
  yetkilidir.

  ***Bu maddenin (4.4) numaralı açıklamasındaki  yetkinin kullanılması hâlinde bu madde ile Maliye Bakanına tanınan yetkiler 48’inci maddede tanımlanan alacaklı amme idarelerinin tecile yetkili makamları tarafından kullanılır.

  5- MALİYE BAKANLIĞININ AMME ALACAĞI TECİL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YETKİLERİ NELERDİR?
  Maliye Bakanı;
  5.1- Tecil edilecek amme alacağını tür ve tutar olarak belirlemeye,
  5.2- Tecilde taksit zamanlarını, ödemelerin başlayacağı ayı, tecil talep tarihini takip eden aydan başlamak üzere 12 ayı geçmeyecek şekilde belirlemeye, ödeme dönemlerini, azami altı ayda bir yapılacak şekilde düzenlemeye,
  5.3- Tecilde diğer şartları belirlemeye,
  yetkilidir.

  ***Maliye Bakanı, tecil yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla oluşturulacak tecil komisyonlarına devredebilir. Komisyonların teşkili ile çalışma usul ve esasları Maliye Bakanınca belirlenir.

  ***Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi hâlinde en fazla 2 defa geçerli sayılabilir.

  6- AMME ALACAĞINA KARŞILIK HACİZ YAPILMIŞSA TEMİNAT NASIL HESAPLANIR?
  Haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tutarınca teminat yerine geçer.
  6.1- Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminat iade edilir.
  6.2- Ancak, mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması hâlinde, tatbik edilen hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği müddetçe kaldırılmaz.
  6.3- Tecilli borca karşılık alınan teminat ise, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.

  7- AMME ALACAĞINA KARŞILIK HACZEDİLEN MAHCUZ MALIN SATIŞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
  Tecil edilen amme alacağının 2 Milyon Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmaması, mahcuz malın 10’uncu maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mal olması ve bu Kanuna göre belirlenmiş değerinin %50’sinden aşağı olmamak üzere satış bedelinin %50’sinin tahsil dairesine ödenmesi şartıyla mahcuz malın satışına izin verilir. Bu takdirde, kalan tecilli borç tutarı için zorunlu teminat tutarını karşılayacak mahcuz mal ve/veya teminat bulunması şartıyla satılan mal üzerindeki haciz kaldırılır. Bu hüküm 2 Milyon Türk lirasını aşan tecilli borçlarda, değeri 2 Milyon Türk lirasına kadar olan mahcuz mallar için uygulanır.

  ***Tecil şartlarına riayet edilmemesi hâlinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu madde hükümlerinden yararlanılamaz.

  ***Bu madde kapsamında tecil edilen amme alacakları hakkında 48 inci maddenin yedinci fıkrası hükümleri uygulanır ve tecil edilen gecikme zammının (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanmış olması hâlinde gecikme zammı hesabı 51’inci maddeye göre düzeltilir.

  ***Muhtelif kanunlarda vergi borcu bulunmadığına ilişkin şartları içeren hükümler çerçevesinde 48’inci maddeye yapılan atıflar bu maddeye de yapılmış sayılır.

  Kaynak: 6183 Sayılı Kanun

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here