Ana sayfa Duyurular Vergi yapılandırması kapsamındaki borçlar hangileridir? (7143 Sayılı Kanun)

Vergi yapılandırması kapsamındaki borçlar hangileridir? (7143 Sayılı Kanun)

1743
0

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanunla, kesinleşmiş borçlar, dava konusu olan vergi ve cezalar ile devam eden vergi incelemesi ve takdir işlemlerine konu borçların yapılandırılmasına ilişkin önemli imkanlar getirilmiştir.

-YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR HANGİLERİDİR?

-BAŞVURU ZAMANI NEDİR?

-TAKSİTLE ÖDEME YAPILABİLİR Mİ?

-TAKSİTLER İÇİN ALINACAK VADE FARKI ORANI NEDİR?

-BAŞVURU SÜRE SONU NE ZAMANDIR?

-KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPABİLİR MİYİM?

 


 

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR HANGİLERİDİR?

Vergi dairelerince takip edilen;
1- 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim ve harçlar.

2- 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen,

• Askerlik para cezası,
• Seçim para cezası,
• Nüfus para cezası,
• Trafik idari para cezası,
• Karayolları taşıma idari para cezası,
• Otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş para cezası,
• RTÜK tarafından verilen para cezası.

3- Vadesi 18 Mayıs 2018 tarihinden önce olan,
• Ecrimisil,
• Kaynak kullanım destekleme fonu,
• Öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları,
• Haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu
alacakları.

KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?
Vergi, idari para cezası ve Kanun kapsamına giren diğer borç asıllarının tamamı ile Yİ-ÜFE* oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde;
• Gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin ödenmesi durumunda, kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.
• Vadesi 31/12/2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçlar başvuru aranmaksızın silinecektir.

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin, daha önce tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

DAVA KONUSU VERGİ VE CEZALARDA YAPILANDIRMA
NASIL OLACAKTIR?
Davaya konu olan ihtilaflı vergi alacakları ve cezaları ile idari para cezaları yapılandırılmaya konu edilebilmektedir.

İhtilaflı vergi alacakları ile idari para cezaları, dava aşamasına ve karar durumuna göre %80’e varan oranlarda indirimlerle yapılandırma başvurusuna konu edilebilecek ve vergi ihtilafları sulh yoluyla sonlandırılabilecektir. Kanundan yararlanmak isteyen mükellefler 31
Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bağlı oldukları vergi dairesine yazılı olarak başvuruda bulunacaklardır.

VERGİ İNCELEMESİ VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDENLERE GETİRİLEN İMKÂNLAR

31/03/2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 18/05/2018 tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile tarh, tahakkuk ve takdir işlemlerine, bu kanunun matrah ve vergi artırımlarına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devam edilecektir.

İnceleme ve takdir işlemleri tamamlandıktan sonra kanun hükmünden yararlanılmak için ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bu durumda;
• Tarh edilen verginin %50’sinin,
• Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (18/05/2018) hesaplanan gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının,
• Kanunun yayımlandığı tarihten sonrası için hesaplanacak gecikme faizinin,
• Vergi aslına bağlı olmayan (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) cezanın %25’inin
ödenmesi halinde,
» Vergi aslının kalan 50’sinin,
» Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,
» Gecikme faizinin tamamının,
» Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %75’inin
tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır.

Ancak, Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadarki süre içinde (31 Temmuz 2018 tarihine kadar) tebliğ edilen ihbarnamelere konu borçlar için, başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar (başvuru süresi 30 günden az kalmış ise 30 gün içinde) yapılması ve ödenecek tutarların ilk taksitinin Kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü ayda, izleyen taksitlerin ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi şarttır.

Yapılandırma başvurusunda bulunulan borca ilişkin dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şarttır. 

Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış ve vergi incelemeleri devam eden mükellefler de bu kanunun matrah artırımına ilişkin hükümlerinden faydalanabilir.

6552, 6736 ve 7020 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA ÖDEMESİ DEVAM EDEN BORÇLAR

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;
• İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde, bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,
• İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde, bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

BAŞVURU VE ÖDEME
Başvuruların,
• Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,
• e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden,
• Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekmektedir.

Birden fazla vergi dairesine borçlu olunması durumunda, herbir vergi dairesine olan borç için, ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Peşin Ödeme Avantajı
Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (30 Eylül 2018 tarihi Pazar gününe rastladığından 1 Ekim 2018) ödenmesi halinde,
• Katsayı uygulanmayacak,
• Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan %90 indirim,
• İdari para cezalarının aslından %25 oranında indirim yapılacaktır.
Peşin ödemeler, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlıdır.

ÖRNEK: Mükellef, borçlarının yapılandırılması için başvurmuş ve peşin ödeme seçeneğini tercih etmiştir.

Vergi aslı 108.000 TL borcu için kanun kapsamında, gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan 20.250 TL ile birlikte yapılandırılan borç tutarı toplamı, 128.250 TL’dir.

Yapılandırılan borç peşin olarak ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmek istendiğinde; Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan 20.250 TL’den %90 indirim yapılarak Yİ-ÜFE tutarı olarak [20.250– (20.250x %90)]= 2.025 TL ödenecektir.

Bu durumda, mükellef toplamda 128.250 TL yerine, sadece 110.025 TL ödeme yaparak kanundan yararlanabilecektir.

Taksitle Ödeme
• Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 1 Ekim 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.
• Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlara
aşağıda yer alan katsayılar uygulanacaktır:

KATSAYI ORANLARI
6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045
9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083
12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105
18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150

• Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemelerde İndirim Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018) ödenmesi halinde;
• Bu tutarlara katsayı uygulanmayacak,
• Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan %50 indirim,
• İdari para cezalarının aslından %12,5 oranında indirim yapılacaktır.

Kredi Kartı İle Ödeme
• Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler Başkanlığımızın internet adresinde (www.gib.gov.tr) yer alan internet vergi
dairesinden yapılabilmektedir.

• Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibariyle borç ödenmiş olacaktır.

• Kredi kartıyla, bir veya birden fazla taksitin ödenmesi mümkündür.Birden fazla taksitin ödenmesi durumunda, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlar,
taksitin ilgili olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacaktır.

Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Yapılandırılan borçlar, peşin veya taksitle Başkanlığımızın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi
ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara ödenebilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinden ulaşmanız mümkündür.


Kaynak: Gelir İdaresi Balkanlığı Duyurusu
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here