Ana sayfa Vergi E-Fatura ve e-defter geçiş tebliğinde değişiklik TASLAĞI (VUK 454 nolu tebliğde değişiklik...

E-Fatura ve e-defter geçiş tebliğinde değişiklik TASLAĞI (VUK 454 nolu tebliğde değişiklik yapılmasına dair)

2359
0

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağında;  elektronik belge ve elektronik defter uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır..

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 31.08.2018 tarihine kadar euysal@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

454 Seri Nolu VUK Tebliğ TASLAĞI için tıklayınız…


TASLAK METİN – 11.08.2018

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:454)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: …….)

Madde 1- 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin “2. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler” başlıklı bölümünün;

(a)Birinci paragrafının (a) bendinde yer alan “2014” ifadesi “2017” olarak, “brüt satış
hasılatı” ifadesi “brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)” olarak, “10
Milyon TL” ifadesi ise “5 Milyon TL” olarak,

(b)İkinci paragrafında yer alan açıklamalar; “(a) bendindeki şartı, 2017 hesap döneminde
sağlayan mükellefler 1/1/2019 tarihinden itibaren, 2018 veya müteakip hesap
dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemini izleyen ikinci yılın
başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen lisans alımı veya ÖTV mükellefiyet
tesisini 2018 yılında gerçekleştirenler 1/1/2019 tarihinden itibaren, 2019 ve müteakip
yıllarda gerçekleştirenler ise lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı
izleyen dördüncü ayın başından (bu suretle hesaplanan tarih ile yıl sonu tarihi
arasındaki sürenin 3 aydan az kalması veya hesaplanan tarihin ertesi yıla sarkması
halinde; ertesi yılın başından) itibaren elektronik fatura (e-Fatura) ve elektronik
defter (e-Defter) uygulamalarına geçmek zorundadır. Dileyen mükellefler bu
sürelerden önce de e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçebilirler.” şeklinde,

(c)1 numaralı Örneği, “(A) A.Ş. 2017 hesap dönemi sonu itibarıyla 5 Milyon TL brüt satış
hasılatını aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş.’nin 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil)
gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2019 tarihinden itibaren
e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.” şeklinde,

(d)2 numaralı Örneği, “1/7/XXXX-30/6/XXXX özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. Şti.
30/6/2017 hesap dönemi sonu itibarıyla 5 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmış
bulunmaktadır. Bu durumda (B) Ltd. Şti.’nin, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih
dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, 1/1/2019 tarihinden
itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.” şeklinde,

(e)3 numaralı Örneği, “(C) A.Ş. ÖTV I sayılı listedeki mallara ilişkin teslim faaliyetinde
bulunması sebebiyle EPDK’dan 1/8/2018 tarihinde lisans almıştır. Buna göre, 2018
yılında lisans alan (C) A.Ş.’nin 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli
başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2019 tarihinden itibaren e-Fatura
ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.” şeklinde,

(f) 4 numaralı Örneği, “ (E) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/10/2019 tarihinde bağlı
bulunduğu vergi dairesine başvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı
listeden dolayı mükellefiyet tesis ettirmiştir. Buna göre, 2019 yılında ÖTV III sayılı
listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (E) A.Ş.’nin, mükellefiyet tesis
ettirdiği Ekim/2019 ayını izleyen dördüncü ayın başı (1/2/2020), 1/1/2020 tarihinden
sonraya sarkması nedeniyle 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter
uygulamalarına geçmek zorundadır.” şeklinde

(g)5 numaralı Örneği, “(F) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/8/2019 tarihinde
EPDK’dan LPG Dağıtıcı Lisansı almıştır. Bu durumda, 2019 yılında gerçekleşen
lisans alımı nedeniyle (F) A.Ş., lisans aldığı Ağustos/2019 ayını izleyen dördüncü ayın
başı (1/12/2019) ile 31.12.2019 tarihi arasında 3 aydan az bir süre kaldığından
1.1.2020 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.”
şeklinde

değiştirilmiştir.

Madde 2- Aynı Tebliğin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümü
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan Satışlar-Bavul Ticareti- dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlarda ise 1/1/2019 tarihinden) itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu
beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017
tarihinden (bavul ticareti kapsamında fatura düzenleyecek olanlar 1/1/2019 tarihinden)
itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar (Türkiye’de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlarda ise 1/1/2019 tarihine kadar) matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.

Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve
esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan
“e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.”

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here