Ana sayfa Vergi Vergi mükellefi olan bir kişiden alınan otomobilin satışında galericiler özel matrah uygulayabilir...

  Vergi mükellefi olan bir kişiden alınan otomobilin satışında galericiler özel matrah uygulayabilir mi?

  İkinci el binek oto ticaretinde özel matrah uygulaması

  311
  0

  Bilanço usulüne göre defter tutan galeri mükellefimiz % 1 KDV ile fatura kesen bir kişiden binek araç almıştır. Biz şimdi satış faturasını keserken aradaki kar için KDV oranı kaç olması gerekir? 

  Aradaki fark diye tanımladığınız işlem (özel matrah uygulaması) Vergi mükellefi olmayanlardan satın alınan taşıtlar içindir. 

  Oysa siz vergi mükellefi olan KİŞİDEN taşıt almışsınız. 

  Bu neden ile aradaki fark(kar) için değil; Satış bedelinin TAMAMI üzerinden %1 KDV hesaplanır.

  Bugün itibariyle yetki belgesi olmayan ikinci el ticareti yapan galericiler vergi mükellefi olmayanlardan aldıkları araçları satarken özel matrah kapsamında fatura kesebilirler mi? 

  Yetki belgesi olmayan oto galerileri Özel matrah sistemini uygulayamaz. (KDVK Mad.23/f)

  Mükellefimiz akaryakıt istasyonu faaliyeti işi ile iştigal etmektedir. Şirket Amaç ve Konusunda motorlu taşıtların satışı ve komisyonculuğu faaliyeti bulunmakta olup araç satış yetki belgesi de bulunmaktadır. Vergi mükellefi olmayan şahıslardan alınan 2.el araç alışları noter kanalı ile alış işlemi yapılmakta Gider Pusulası ile kayıtlara intikal ettirilmekte ve Fatura ile satışı gerçekleştirilmektedir. Satış faturasında KDV matrahı elde edilen komisyon karı üzerinden mi yapılmalı yoksa araç satış bedeli üzerinden mi yapılması gerekiyor. Vergi muafiyeti uygulanmalı mı?

  Belirttiğimiz işlemler yapılacaktır. 

  İKİNCİ EL ARAÇ (OTO) ALIM SATIMI 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. 

  KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. 

  Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtın teslimlerinde özel matrah uygulaması “YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR.” –

  Özel matraha tabi ikinci el araç satışında KDV oranı hk.

  Sayı: 20811645-130[18-415-9]-E.9046

  Tarih: 05/02/2019

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

  (KDV- ÖTV Müdürlüğü)

  Sayı : 20811645-130[18-415-9]-E.9046 05.02.2019
  Konu : Özel matraha tabi ikinci el araç satışında KDV oranı hk.  
  İlgi : 09.04.2018 havale tarihli özelge talep formunuz.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal ettiğiniz belirtilerek, katma değer vergisi (KDV) mükellefi olmayanlardan alınan araçlar ile mükellef olanlardan istisna kapsamında alınan araçların vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın tesliminde faturanın nasıl düzenleneceği hususu ile bunların KDV oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

           3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 23/f maddesinde; ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu hüküm altına alınmıştır.

           KDV oranları anılan Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

           Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında; Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’ nin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan (87.02 pozisyonuna girenler hariç) kullanılmış olanların tesliminin % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması öngörülmüştür.

           Ayrıca, 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 4 üncü maddesinde, 31/10/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş TGTC’nin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numaralarında yer alan malların KDV oranı % 1 olarak belirlenmiştir.

           Bunun yanı sıra, ikinci el motorlu kara taşıtı teslimlerinde özel matrah uygulamasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-4.9) bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

           Bu durumda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiniz kapsamında KDV mükellefi olmayanlardan veya KDV mükellefi olmakla birlikte istisna kapsamında satış yapanlardan satın alınıp işletme adına kayıt ve tescil ettirilen, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında tanımlanan binek otomobil olmayan taşıtın satışı sırasındaki faturanın aşağıdaki bilgileri ihtiva edecek şekilde düzenlenmesi mümkündür.

  Satış bedeli (KDV Hariç) (1)       40.000 TL
  Alış Bedeli (2)       35.000 TL
  KDV Matrahı (3) = (1)-(2)       5.000 TL
  KDV Tutarı (Ticari araç) (4) = (3) x % 18       900 TL
  Toplam (5) = (1)+(4)       40.900 TL

            Söz konusu satışta özel matrah şekli uygulanan 5.000 TL’nin, 1 no.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığının “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda gösterilmesi, alış bedelinin (35.000 TL) ise aynı beyannamenin “Sonuç Hesapları” kulakçığındaki “Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel” satırında gösterilmesi gerekmektedir.

           Diğer taraftan, 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 GTİP numaralarında yer alan taşıtların KDV mükellefi olmayanlardan veya mükellef olanlardan istisna kapsamında alınmış olması halinde bunların satışında uygulanacak KDV oranının belirlenmesinde 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının da dikkate alınacağı tabiidir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

   …


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here