Ana sayfa Vergi Veraset ve intikal vergisi nedir? Nasıl hesaplanır?

  Veraset ve intikal vergisi nedir? Nasıl hesaplanır?

  9138
  0

  1- HANGİ OLAYLAR VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE TABİDİR?
  Bir  kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün  hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali veraset ve intikal vergisine  tabidir.
  Öte yandan, malların herhangi bir  suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali  halinde de veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekmektedir.

  2- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ NEREYE VERİLİR?
  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi;
  2.1- Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, ivazsız intikallerde tasarrufu yapan kişinin ikametgâhının, tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde bunların merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine,
  2.2- Muris veya tasarrufu yapan kişinin ikametgâhı yabancı bir ülkede ise bunların Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine,
  2.3- Mükellefin yabancı memlekette bulunması halinde beyanname, mükellefin bulunduğu yerdeki Türkiye Konsolosluğuna,
  verilir.

  Ancak, muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhının tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgâhlarının bağlı bulunduğu yer vergi dairesine verilebilir.
  Beyannameler ilgili vergi dairelerine bizzat elden verilebileceği gibi taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.

  3- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİNE EKLENECEK BELGELER NELERDİR?
  Kendilerine  veraset yoluyla veya ivazsız surette intikal eden mallar dolayısıyla veraset ve  intikal vergisi beyannamesi düzenleyenler, beyannameyi ilgili vergi dairesine  verirken intikal eden malların çeşidine göre aşağıdaki belgeleri beyannameye  ekleyeceklerdir.
  3.1- Veraset  ilamı (mirasçılık belgesi)(*),
  3.2- Vasiyetname,  miras mukavelenamesi,
  3.3- Borç  ve masraflara ait belgeler,
  3.4- Ticari  bilanço ve gelir tablosu,
  3.5- Gayrimenkuller  için, tapunun  fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren ilgili belediyeden alınmış bir  belge  Ölüm ve Mirasçılık Bildirimi; Bu bildirim formu, veraset ve intikal vergisini tarha yetkili vergi dairelerinden  alınıp doldurulduktan sonra, ölenin son ikametgâhının bağlı olduğu muhtarlığa  tasdik ettirilmesi zorunludur. (Murisin Türkiye’deki son ikametgâhı bilinmiyor  ise söz konusu belge aranılmayacaktır.)

  ***Mirasçıları  ve miras paylarını gösteren ve veraset ve intikal vergisi beyannamesine  eklenmesi gereken mirasçılık belgesi, 01.10.2011 tarihine kadar yalnızca sulh  hukuk mahkemesinden alınırken, 6217 sayılı İdari Yargı Hizmetlerinin  Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  1512 sayılı Noterlik Kanununda yapılan değişiklik sonucunda, 01.10.2011  tarihinden itibaren mirasçılarca sulh hukuk mahkemesinin yanı sıra noterlerden  de alınabilmektedir.

  4- VERASET YOLUYLA VEYA DİĞER SURETLE MEYDANA GELEN İNTİKALLERDE İNTİKAL EDEN MALLARIN DEĞERLERİNİN TOPLAMI İSTİSNA HADDİ ALTINDA KALIRSA BEYANNAME VERİLİR Mİ?
  Veraset yolu ile meydana gelen intikallerde intikal eden malların değerleri toplamı istisna haddi altında kalsa dahi beyanname verilmesi zorunludur.
  Diğer suretle meydana gelen ve değerleri toplamı istisna hadlerinin altında kalan ivazsız intikaller için beyanname verilmez.

  5- 2017 YILI İÇİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNA TUTARLARI NE KADARDIR?
  Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar aşağıda belirtilmiştir.
  5.1- Veraset yoluyla intikal eden ev eşyası ile murise ait kişisel eşyalar ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar,
  5.2- Veraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 2017 yılı için 176.600 TL’sı, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının 2017 yılı için 353.417 TL’sı,
  5.3- Örf ve adete göre verilmesi gelenek olmuş hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (gayrimenkuller hariç),
  5.4- Bütün sadakalar,
  5.5- İvazsız suretle vaki intikallerin 2017 yılı için 4.068 TL’sı,
  5.6- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 2017 yılı için 4.068 TL’sı,
  vergiden istisnadır.
  Yukarıda belirtilen istisna tutarları, 2017 yılı için geçerli tutarlar olup, bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle dikkate alınmaktadır.

  6- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?
  Veraset  yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi  beyannamesi;
  6.1- Ölüm  Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin  Türkiye’de bulunmaları halinde dört, yabancı bir ülkede bulunmaları  halinde altı ay içinde,
  6.2- Ölüm yabancı bir memlekette meydana  gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde altı, ölen kişinin  bulunduğu ülkede bulunmaları halinde dört, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı  bir ülkede bulunmaları halinde sekiz ay içinde,
  6.3- Gaiplik  halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen bir ay  içinde, verilir. İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal  vergisi beyannamesi; malların hukuken iktisap edildiği tarihi  izleyen bir ay içinde verilir.
  6.4- Gerçek  veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda  tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı  günü takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar verilir.

  7- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
  7.1- Veraset  ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren 3 yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödenir.
  7.2- Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile  5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile  müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ödenir.

  8- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?
  Veraset ve intikal vergisinin oranı, 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirlenmiştir.
  Vergi tarifesi aşağıdaki gibidir. (2017 yılı için)veraset-intikal-tbl

  9- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN TENZİL OLUNABİLECEK BORÇLAR VE MASRAFLAR NELERDİR?
  Veraset ve intikal vergisinin matrahının tespitinde aşağıda yazılı borç ve masrafların indirilmesi mümkündür.
  9.1- Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde, murisin geçerli belgelere dayanan borçları ile vergi borçları,
  9.2- Diğer suretle iktisaplarda (ivazsız intikallerde) malın aynına (kendisine) ait borçlarla vergi borçları (Hibe edilen mala isabet eden borçları hibe eden üstlenmiş ise bu borçlar indirilmez),
  9.3- Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara isabet eden borçlar ile yabancı memleketlerde bu mallar dolayısıyla ödenen veraset ve intikal vergileri (Ancak, söz konusu borçlar ve vergiler beyan edilen malların değerini geçemez),
  9.4- Cenazenin donanımı ve gömülmesi için yapılan giderler.
  Bu borç ve masrafların matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, mükelleflerin bunları beyannamenin ilgili bölümünde göstermeleri ve bunlara ilişkin geçerli belgeleri beyannameye eklemeleri zorunludur.

  Kaynak: Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu – Gelir İdaresi Başkanlığı

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here