Ana sayfa Mevzuat Vasiyetnameye yapılan itiraz sonucu mahkeme tarafından verilen karar gereği yapılacak tescil işlemi...

Vasiyetnameye yapılan itiraz sonucu mahkeme tarafından verilen karar gereği yapılacak tescil işlemi sırasında uygulanacak tapu harcı oranı

Mahkeme Kararı ve Tapu harcı

144
0

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent Mahallesi, … ada, … parselde kayıtlı bulunan taşınmazın … adına kayıtlı iken 2017/… yevmiyeli vasiyetin tenfizi işlemi ile … Vakfı adına tescil edildiği, daha sonra … tarafından açılan vasiyetnamenin iptali davası sonucu İstanbul … Asliye Hukuk Mahkemesinin …/12/2017 tarihinde kesinleşen, Esas No: 2013/…, Karar No: 2017/… sayılı kararı ile … Vakfı adına tescil edilen söz konusu taşınmazın tapu kaydının 1/2 oranında iptali ile … adına tapuya tescil edilmesine karar verildiği ve söz konusu mahkeme kararına göre yapılacak tescil işlemi sırasında hangi oranda tapu harcı tahsil edileceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 57 inci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu; 58 inci maddesinde, tapu ve kadastro harçlarını Kanuna ekli tarifede belirtilen kişilerin, tarifede belirtilmeyen işlemlerde, taraflar aksine kararlaştırmamış ise lehine işlem yapılmış olanların ödeyeceği; 64 üncü maddesinde ise tapu ve kadastro harçlarının (4) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınacağı hükme bağlanmıştır.

Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün; 3/a fıkrasında, terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden nispi harç alınacağı; 13/a fıkrasında, arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (her bir bağımsız bölüm vesair tesis için), 13/c fıkrasında da, (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) maktu harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

Özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … tarafından Bodrum … Noterliğinde düzenlenen …/09/2008 tarih ve … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamenin İstanbul … Sulh Hukuk Mahkemesinin Esas No: 2013/…, Karar No: 2013/… kararıyla açılıp okunduğu ve söz konusu vasiyetnamenin tenfizi sırasında … adına kayıtlı söz konusu taşınmazın … Vakfı adına tescil edildiği, daha sonra yasal varisi … tarafından açılan vasiyetnamenin iptali davası sonucu, İstanbul … Asliye Hukuk Mahkemesinin …/12/2017 tarihinde kesinleşen Esas No: 2013/…, Karar No: 2017/… sayılı kararı ile tarafların tasarrufa konu taşınmazın yarı yarıya paylaşılması konusunda anlaştıkları göz önünde tutularak, söz konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı ve davalı adına tapuya 1/2 hisse ile eşit olarak kayıt ve tesciline hükmedildiği anlaşılmıştır.

Buna göre, İstanbul … Asliye Hukuk Mahkemesinin …/12/2017 tarihinde kesinleşen Esas No: 2013/…, Karar No: 2017/… sayılı kararında belirtilen İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent Mahallesinde, … ada, … parselde kayıtlı taşınmazın, … Vakfı adına olan tapu kaydının iptal edilerek 1/2 hissesinin tekrar …. Vakfı adına kaydedilmesine ilişkin işlemden 492 sayılı Kanun’a bağlı (4) sayılı tarifenin I/13-c fıkrasına göre, 1/2 hissesinin varis … adına tapuda yapılacak tescil işlemi sırasında ise (4) sayılı tarifenin I/3-a fıkrasına göre harç aranılması gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB Özelge, 27.09.2018,
97895701-140.04.01[2018/5]-E.863394, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı,
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here