Ana sayfa Vergi Varlık Barışı Son Gün: 31 Aralık 2016

  Varlık Barışı Son Gün: 31 Aralık 2016

  1471
  0

  6736 Sayılı Kanunun 7’nci Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Ekonomiye Kazandırılacak Varlıklara İlişkin 4 Seri No’lu Tebliğ 02.12.2016 Tarih Ve 29906 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır…

  1- 6736 SAYILI KANUN 4 SERİ NO’LU TEBLİĞİN AMACI:

  6736 sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamında Yurt Dışından Türkiye’ye getirilen varlıklara ilişkin ilave açıklamalardır.

  2- YURTDIŞINDAN HANGİ VARLIKLAR GETİRİLEBİLİR?

  Bu kanun kapsamında yurtdışından;
  – Para
  – Altın
  * Külçe Altın, İşlenmiş Altın
  – Döviz
  * USD, EURO, GBP, İsveç Frangı, Japon Yeni, S. Arabistan Riyali, Avusturalya Doları, Kanada Doları
  – Menkul Kıymet
  – Diğer Sermaye Piyasası araçları getirilebilir.
  * Tahvil, Bono, Eurobond, Özel Sektör Tahvil-Bono, Banka Bonosu, Kira Sertifikası, Gayrimenkul Sertifikası, Depo Sertifikası, Varlığa dayalı Menkul Kıymet, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet, Hisse Senedi, Varant, Sertifika, Borsa Yatırım Fonu, Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Emeklilik Yatırım Fonu, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Opsiyon Sözleşmeleri, Swap, Diğer Menkul Kıymetler, Diğer Sermaye Piyasası Araçları.gold-513062

  3- VARLIKLAR HANGİ TARİHE KADAR GETİRİLEBİLİR?

  Bu kanun kapsamında 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

  4- YURTDIŞINDAKİ VARLIKLARIN GEÇMİŞE DÖNÜK NE ZAMAN KAZANILDIĞI BİLDİRİLECEK MİDİR?

  Yurt dışında bulunan varlıkların 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibariyle sahip olunduğunun anılan madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

  5- YURTDIŞINDAKİ GAYRİMENKULLER – TAŞINMAZLAR AF KAPSAMINA GİRİYOR MU?

  Hayır girmiyor.
  Ancak bu gayrimenkuller ve taşınmazların satılarak, 6736 sayılı yasada sayılan varlıklara dönüştürülmek suretiyle söz konusu madde hükümlerince Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.

  6- GETİRİLEN VARLIKLAR İÇİN VERGİ ÖDEMESİ YAPILACAK MIDIR?

  Türkiye’ye getirilen varlıklardan dolayı herhangi bir vergi tarhiyatı yapılamayacağından, gerçek ve tüzel kişilerce bu varlıkların Türkiye’ye getirilmesinde herhangi bir vergi ödenmeyecektir.

  7- VARLIKLAR HANGİ YOLLA TÜRKİYE’YE GETİRİLEBİLİR? BANKADAN GETİRMEK ZORUNLU MUDUR?

  Yurtdışında bulunan,dollar-1029742
  – Para
  – Altın
  – Döviz
  – Menkul Kıymet
  – Diğer sermaye piyasası araçları

  Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirebilecektir.

  8- MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINI TÜRKİYE’YE GETİREBİLİR?

  Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara, kendileri veya yetkilendirdiği kişilerce bildirilmesi, bu kıymetlerin Türkiye’ye getirildiğinin kabulü için yeterli olacaktır.

  9- MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINI FİZİKEN TÜRKİYE’YE GETİRMEK ZORUNLU MUDUR?

  Hayır, zorunlu değildir.
  Söz konusu kıymetlerin banka veya aracı kurumlara, kendileri veya yetkilendirdiği kişilerce bildirilmesi yeterli olacaktır.

  10- YURDA FİZİKEN GETİRİLMEYEN MENKUL KIYMET VE SERMAYE PİYASA ARAÇLARININ NASIL BEYAN EDİLECEKTİR?

  Bankalar ve aracı kurumlar, hesaba transfer edilmek veya fiziken getirilmek sureti ile hesap açma halleri hariç olarak, kendilerine bildirilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları için yapılan bildirimi tabi oldukları mevzuatları çerçevesinde muhafaza edecekler ve bu varlıklara ilişkin ayrıca bir hesap oluşturmayacaklar veya kayden izlemeyeceklerdir.

  11- YURTDIŞINDA BULUNAN KIYMETLER (PARA, ALTIN, DÖVİZ, MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI) HANGİ HALLERDE BELGELENDİRİLMİŞ SAYILACAKTIR?

  Varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut yada yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi durumunda, banka dekont veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun belgelendirilmesinde yeterlidir.cashbox-1642989

  12- YURTDIŞINDA BULUNAN SÖZ KONUSU VARLIKLAR FİZİKİ OLARAK TÜRKİYE’DE NASIL BELGELENDİRİLECEKTİR?

  Bu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun belgelendirilmesinde kullanılabilir.

  13- YURTDIŞINDA BULUNAN VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ VE BİLDİRİMİ NE ŞEKİLDE OLMALIDIR?

  Yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da aracı kurumlara bildirilmesinde, bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tebliğ ekinde yer alan ve ıslak imzalı olarak form kullanılacaktır. Ancak tebliğ yayımlanmasından önce bildirimde bulunanların bu formu düzenlenmesi isteğe bağlıdır.

  14- GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ BİLDİRİMİNİ HANGİ BELGELERLE YAPACAKLARDIR?

  Bu varlıkların bildiriminde yurt dışındaki ilgili kurum veya kuruluştan alınacak tevsik edici belgeleri kullanabilirler. Bildirilen varlığa ilişkin olarak yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluştan alınan ve tebliğ eki forma eklenen dekont, ekstre, makbuz gibi bilgiler ilgili kuruluşlar tarafından kabul edilecektir.

  15- BANKA VE ARACI KURUMLAR KENDİLERİNE SUNULAN BELGELERİN TEYİDİNİ ALACAK MIDIR?

  Hayır.
  Banka veya aracı kurumların kendilerine ibraz edilen belgelerin teyitlerini almak gibi bir yükümlülükleri bulunmamakla beraber, bu belgelerin varlığın bulunduğu ülkedeki Türk elçilik ve konsoloslukları, bunlar yok ise Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından onaylanmış olması şart değildir.

  16- HESAP HANGİ KURUMLARDA AÇILMALIDIR?

  Gerçek veya tüzel kişilerin yurt dışından getirdikleri varlıklara ilişkin hesap açma taleplerini karşılamak ve bildirimleri almak;
  – Bankalar
  – Aracı Kurumlar
  – Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların görevidir.

  17-  BANKA VE ARACI KURULUŞLAR BAŞVURULARI ALMAK ZORUNDA MIDIR?

  Evet zorundadırlar.
  Bu kanunda anılan gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışından getirdiği varlıklara ilişkin işlemleri için, maddelerin uygulanması bakımından banka ve aracı kurumlar bu varlıklara ilişkin hesap açma taleplerini yerine karşılamak ve bildirimleri almak; Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar da bu varlıklara ilişkin işlem taleplerini yerine getirmek zorundadırlar.

  18- ŞAHISLAR TARAFINDAN GETİRİLEN VARLIKLAR ORTAK OLDUKLARI ŞİRKET İÇİN BİLDİRİLEBİLİR Mİ?

  taxes-1032645Mümkündür. Şirketlerin;
  – Ortakları
  – Kanuni Temsilcileri
  – 19.08.2016 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş vekâlet veya temsil sözleşmesi olan vekiller, yurtdışında değerlendirdikleri kendilerine ait varlıkları bu madde kapsamında Türkiye’ye getirme imkânları bulunmaktadır.

  19- HANGİ HALLERDE BU VARLIKLAR ŞİRKET TARAFINDAN TÜRKİYE’YE GETİRİLMİŞ SAYILACAKTIR?

  Şirket adına açılmış veya yeni açılacak bir hesaba kanuni temsilciler, ortaklar veya vekiller tarafından transfer edilecek varlıklar, şirket tarafından Türkiye’ye getirilmiş sayılacaktır.

  20- VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİNDE HANGİ EVRAKLAR GEREKMEKTEDİR?

  Varlıkların bu şekilde Türkiye’ye getirilmesinde;
  – Usulüne uygun şirket yetkili organlarında alınmış karar örneği
  – Vekâlet
  – Temsil sözleşmesi
  Bu belgelerin tebliğ eki formuna eklenmesi gerekmektedir.

  21- SÖZ KONUSU VARLIKLARIN, ÖNCEDEN YURT DIŞINDA NE ŞEKİLDE TASARRUF EDİLDİĞİNE DAİR BİR İNCELEME YAPILACAK MIDIR?

  Hayır yapılmayacaktır.
  Bahsedilen kurum ve kuruluşların Türkiye’ye getirilen varlığın daha önceden yurt dışında hangi şekilde tasarruf edildiğine veya değerlendirildiğine (Ör: alım, satım, itfa gibi tasarruflarla varlığın değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan her türlü kazanç ve iratlar) dair ayrıca bir incele ve araştırma yapılmayacaktır. Tebliğ eki form ve ekleri dışında herhangi bir belge istenmeyecektir.

  22- YURT DIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLARIN DEĞERLENDİRİLME ÖLÇÜTLERİ NELERDİR?

  – Türk lirası cinsinden para: İtibari değeri ile
  – Altın : Rayiç bedeli ile
  – Döviz: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru ile (Türkiye’ye getirildiği tarih veya bildirildiği tarih)
  – Hisse Senedi: Varsa borsa rayici, yoksa rayiç bedel ile (Rayiç bedel tespit edilemez ise alış bedeli, alış bedeli belli değil ise itibari (nominal) değeri ile)
  – Tahvil, bono, Eurobond: Varsa borsa rayici ile, borsa rayici yoksa rayiç bedeli ile ( bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeli, alış bedeli de belli değil ise itibari (nominal) değeri ile)
  – Yatırım fonu katılma belgeleri: İlgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatı ile.
  – Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar: Varsa borsa rayici ile, borsa rayici yok ise rayiç bedeli ile (bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeli, alış bedeli belli değil ise itibari (nominal) değeri ile)

  23- 6736 SAYILI KANUNDAN DOLAYI YURT DIŞINDAN TÜRKİYE’YE GETİRİLEN VARLIKLAR HAKKINDA HERHANGİ BİR İNCELEME YAPILACAK MIDIR?

  Hayır yapılmayacaktır.
  Bu kanun kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklar nedeniyle, madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek hiçbir şekilde vergi incelemesi, vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecektir.flags_map_2012

  24- VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ NEDENİYLE VERGİ, RESİM, HARÇ VE FON YÖNÜNDEN HERHANGİ BİR İNCELEME YAPILACAK MIDIR?

  Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınan da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilmeyecektir.

  25- SÖZ KONUSU VARLIKLAR İÇİN GEÇMİŞE DÖNÜK BİR VERGİ İNCELEMESİ YAPILACAK MIDIR?

  Yurtdışından getirilen varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılamayacağı gibi başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat yapılamayacaktır.

  26- BU TEBLİĞİN UYGULANMASINDAN DOLAYI TÜRKİYE’YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN BİLDİRİMLERDE YER ALAN BİLGİLER HANGİ KANUNLAR AÇISINDAN SIR VE MAHREMİYET KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR?

  – 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
  – 4458 sayılı Gümrük Kanunu
  – 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
  – 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
  İle bu kanunlara ilişkin diğer mevzuat uyarınca sır kapsamında olduğu belirlenen bilgi ve belgeler saklanmakta, korunmakta ve mahremiyet hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

  27 – BU TEBLİĞ HANGİ TARİHTEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRER?

  Bu tebliğ yayımı tarihi 02.12.2016 tarihi itibari ile yürürlüğe girer.

  28- BU TEBLİĞİN HÜKÜMLERİNİ HANGİ BAKANLIK YÜRÜTÜR?

  Maliye Bakanlığı bu Tebliğin hükümlerinin yürütülmesinden sorumludur.


  ÖRNEK HESAPLAMALAR:

  1- Türkiye’de ikamet eden Hakkı Bey,
  – Nakit para ile 2011 yılında İngiltere’de bir yatırım kuruluşu aracılığı ile Londra Borsasından hisse senedi almıştır.
  – Daha sonra, hisse senetlerinden 2012 yılında temettü geliri elde etmiştir.
  – Aynı yıl içinde bu hisse senetlerini satıp değer artış kazancı elde etmiştir.
  – Tüm elde ettiği bu gelirler ile yurt dışındaki toplam varlığını Eurobond almıştır.
  – Sonraki tarihlerde Eurobondların elde tutulma sürecinde faiz geliri,
  – Bu Eurobondların bir kısmının satışından dolayı değer artış kazancı elde etmiştir.

  Hakkı Bey bu şekilde oluşturduğu varlığın tamamını veya bir kısmını nakit veya Eurobond olarak 6736 sayılı Kanun kapsamında 31.12.2016 tarihinde Türkiye’ye getirmiştir. Türkiye’ye getirilen varlıklar nedeni ile Hakkı Bey;
  2011 yılından 2016 yılına kadar olan dönem için yurt dışında elde ettiği kazanç ve iratlara ilişkin olarak veya Türkiye’ye getirilmesi için herhangi bir vergi türü yönünden hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilemeyecektir.

  2- Türkiye’de ikamet eden Yusuf Bey,

  – Yurt dışında 2005 yılında satın aldığı taşınmazdan alım tarihinden itibaren kira geliri elde etmiş ve kira gelirlerini yurt dışında açtırmış olduğu bir mevduat hesabında değerlendirmiştir.
  Yusuf Bey, 31.12.2016 tarihinde kira gelirleri ile mevduat faizinden oluşan döviz varlığının bir kısmını Türkiye’ye getirilmesi nedeni ile herhangi bir vergi türü yönünden hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacak, vergi cezası kesilmeyecektir.

  Eki İncelemek İçin Tıklayınız

  Kaynak: Resmi Gazete

  Tarih: 20 Aralık 2016

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi,  gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here