Ana sayfa Vergi Vakıf Üniversitesi’ne ait öğrenci yurtları çevre temizlik vergisinden muaf mıdır?

  Vakıf Üniversitesi’ne ait öğrenci yurtları çevre temizlik vergisinden muaf mıdır?

  144
  0

  T.C. 

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

   İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  97895701-175.02[2018/7.1-13]-E.636861

  31.08.2020

  Konu

  :

  Vakıf Üniversitesi’ne ait öğrenci yurtlarının çevre temizlik vergisinden muaf olup olmadığı hakkında

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Belediyeniz sınırları içerisinde yer alan… Üniversitesi’ne ait öğrenci yurtlarının çevre temizlik vergisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde;

  “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.

  Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından  münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi  ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, korumalı işyerleri ile umuma açık  ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı vergiye tâbi değildir.

  Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar.”  hükmü yer almaktadır

  Konu ile ilgili olarak yayımlanan 30 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanununu Genel Tebliğinde;

  “…

  II-VERGİYE TABİ OLMAYAN BİNALAR

  Maddenin ikinci fıkrasında, çevre temizlik vergisine tabi olmayan binalara yer verilmiştir. Buna göre; genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, kredi ve yurtlar kurumuna ait öğrenci yurtları ile umuma açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan binalar, milletlerarası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müştemilatı çevre temizlik vergisine tabi olmayacaktır.

  Yukarıda belirtilenlere ait olup da başkaları tarafından kullanılan binalar vergiye tabi olacaktır.

  Örneğin, (A) İl Özel İdaresinin sahibi bulunduğu işyerini her hangi bir şahsa veya kuruma kiraya vermesi, katma bütçeli bir idare olan Karayolları Genel Müdürlüğünün sahibi bulunduğu lojman binalarını mensuplarına tahsis etmesi halinde, kiraya verilen iş yeri ile lojman olarak tahsis edilen bu binalar, çevre temizlik vergisine tabi tutulacaktır.

  III- MÜKELLEF

  Maddenin üçüncü fıkrasına göre verginin mükellefi, her ne sıfatla ve ne şekilde olursa olsun binaları kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.” denilmektedir.

  Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde  üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacakları; ek 7 nci maddesinde, vakıflarca kurulacak yüksek öğretim kurumlarının, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, genel bütçeli idareler tarafından kullanılan binalardan çevre temizlik vergisi alınmayacağı, 2547 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesine göre, vakıflarca kurulacak yüksek öğretim kurumlarının bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen yararlanacağı dikkate alındığında, vakıflarca kurulan üniversiteler tarafından kullanılan yurt binalarından çevre temizlik vergisi alınmaması, ancak söz konusu binaların herhangi bir muafiyeti bulunmayan kişiler tarafından kullanılması halinde çevre temizlik vergisinin alınması gerekmektedir.

   


  Kaynak: GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here