Ana sayfa TTK Üniversite’de görev yapan devlet memuru öğretim üyesinin tek ortaklı A.Ş kurup dışarıdan...

  Üniversite’de görev yapan devlet memuru öğretim üyesinin tek ortaklı A.Ş kurup dışarıdan atayacağı YK üyesi marifetiyle şirketi idare etmesi mümkün mü?

  89
  0

  Üniversite’de devlet memuru statüsündeki öğretim üyesi tek ortaklı A.Ş kurduğunda dışarıdan atayacağı Yönetim Kurulu Üyesi ile şirketin idaresini yürütmesinde hem TTK hem de Devlet Memurluğu açısından bir sakınca var mıdır?

  TTK açısından sakınca yok Devlet Memurları Kanunu konusunda bilgimiz yok. İlgili kişi Üniversiteden bilgi alsın.


  Üniversite Hocaları online olarak kurs açacak. Bir şirket kuruluşu yapılacak. Üniversite (devlet veya vakıf üniversitesi) hocası şirket ortağı olabilir mi? Şirkette müdür olabilir mi? 

   

  Üniversite (devlet veya vakıf üniversitesi) hocası şirket ortağı olur. 

  Devlet memuru olmayan ortak müdür olabilir. 

  Kurs verecek hocalara ücret bordrosu ile ödeme yapılır. Gider pusulası ile ödeme yapılmaz.


  Devlet Memurluğu Kanunu’nun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28’inci maddesi;

  Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:(1)

  Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)

  Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç)(Ek cümle: 8/8/2011 – KHK-650/38 md.; İptal cümle: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113, K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; (…)(1) Yeniden düzenleme son cümle: 2/1/2014 – 6514/9 md.) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.   

  (Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011 – KHK-650/38 md.; İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile(1) ; Yeniden düzenleme: 2/1/2014 – 6514/9 md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.(2)

  Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,


  Kanun’un 28’inci maddesinde Devlet memurlarının Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacağı, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamayacağı, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamayacağı belirtilmiş ancak limited şirketler, anonim şirketlere ortak olmaları yasak kapsamına alınmamış ancak bu şirketlerde fiilen yönetim ve imza yetkisi almalarını yasaklamıştır. Buna göre; Devlet memurlarının Limited ve A.Ş.’lerde ortak/pay sahibi olmasına olanak sağlanırken imza yetkilisi ve fiilen işleri sevk ve idare etmeleri yasaklanmıştır. Elbette her bir kurum

   

     Özelge: Özel okulda çalışan eğitmen ve öğretmenlere yapılan ödemeler resmi okul öğretmen ve personeline yapılan ödemeler kadarlık kısmının vergiye tabi tutulmaması gerektiği hk.

   

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

   

   

   

  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-122

  24/05/2010

  Konu

  :

  Özel okulda çalışan eğitmen ve öğretmenlere yapılan ödemelerden kesinti yapılıp yapılmayacağı.

   

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesinin … vergi kimlik numarasına kayıtlı mükellefi olduğunuzu, şirketinizin özel eğitim ve rehabilitasyon kursu işi ile iştigal ettiğini ve şirketinizde öğretmen ve eğitmen istihdam ettiğinizi belirterek, bu kişilere yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağını sormaktasınız.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde: “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almış olup, aynı Kanunun 23, 24, 25, 26, 28 ve 29 uncu maddelerinde gelir vergisinden istisna edilmiş olan ödemeler yer almıştır.

  Yine aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” denilmiş, aynı fıkranın 1 numaralı bendinde ise “Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı” hükme bağlanmıştır.

  Öte yandan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesinde, “Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarından az ücret verilemez.

  Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.” hükmü yer almaktadır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline yapılan sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler gelir vergisinden muaf tutulduğundan, özel okulunuzda çalışan öğretmenlere söz konusu Kanun kapsamında yapacağınız sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler gelir vergisinden istisnadır.

  Diğer taraftan, konu ile ilgili olarakyayımlanan 2003/2 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde, “…

  1) 625sayılı Özel Öğretim Kurumlarında çalışan öğretmen ve personele ödenen asli ücretleri ile sosyal yardımlar dışında kalan özel hizmet tazminatı, iş güçlüğü, iş riski ve eleman teminindeki güçlük zammı, ek ders ücreti ve kira yardımlarının gelir vergisine tabi tutulması,

  2) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlarında çalışan öğretmen ve personele ödenen eğitim-öğretim tazminatı ile yabancı dil tazminatı ve öğretim yılına hazırlık ödeneğinin resmi okul öğretmen ve personeline yapılan tutarı kadar kısmının gelir vergisine tabi tutulmaması,

  3) Sosyal haklar ve yardımlar niteliğindeki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre gelir vergisinden istisna edilerek ödenen aile ve çocuk (657 sayılı Kanun Madde 203), doğum (657 sayılı Kanun Madde 207), ölüm (657 sayılı Kanun Madde 208), tedavi (657 sayılı Kanun Madde 209), giyecek (657 sayılı Kanun Madde 211) ve yiyecek (657 sayılı Kanun Madde 212) yardımlarının, özel öğretim kurumlarında daödenmesi halinde, bu ödemelerin, Devletçe verilen tutarı kadar olan kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi, …

  gerektiği” belirtilmiştir.

  Bu açıklamalara göre, özel eğitim ve rehabilitasyon kursu dolayısıyla çalıştırdığınız öğretmen ve personele yapılan söz konusu ödemelerin, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline yapılan ödemeler kadarlık kısmının vergiye tabi tutulmaması, bu tutarı aşan kısmının ise ücret olarak değerlendirilip Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1 inci maddesi hükmüne göre tevkifata tabi tutulmak suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Üniversite’de devlet memuru statüsündeki öğretim üyesi tek ortaklı A.Ş kurduğunda dışarıdan atayacağı Yönetim Kurulu Üyesi ile şirketin idaresini yürütmesinde hem TTK hem de Devlet Memurluğu açısından bir sakınca var mıdır?

  TTK açısından sakınca yok Devlet Memurları Kanunu konusunda bilgimiz yok. İlgili kişi Üniversiteden bilgi alsın.


  Üniversite Hocaları online olarak kurs açacak. Bir şirket kuruluşu yapılacak. Üniversite (devlet veya vakıf üniversitesi) hocası şirket ortağı olabilir mi? Şirkette müdür olabilir mi? 

  Üniversite (devlet veya vakıf üniversitesi) hocası şirket ortağı olur. 

  Devlet memuru olmayan ortak müdür olabilir. 

  Kurs verecek hocalara ücret bordrosu ile ödeme yapılır. Gider pusulası ile ödeme yapılmaz.


  Devlet Memurluğu Kanunu’nun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28’inci maddesi;

  Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:(1)

  Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)

  Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç)(Ek cümle: 8/8/2011 – KHK-650/38 md.; İptal cümle: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113, K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; (…)(1) Yeniden düzenleme son cümle: 2/1/2014 – 6514/9 md.) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.   

  (Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011 – KHK-650/38 md.; İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile(1) ; Yeniden düzenleme: 2/1/2014 – 6514/9 md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.(2)

  Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,


  Kanun’un 28’inci maddesinde Devlet memurlarının Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamayacağı, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamayacağı, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamayacağı belirtilmiş ancak limited şirketler, anonim şirketlere ortak olmaları yasak kapsamına alınmamış ancak bu şirketlerde fiilen yönetim ve imza yetkisi almalarını yasaklamıştır. Buna göre; Devlet memurlarının Limited ve A.Ş.’lerde ortak/pay sahibi olmasına olanak sağlanırken imza yetkilisi ve fiilen işleri sevk ve idare etmeleri yasaklanmıştır. Elbette her bir kurum nezdindeki özel hükümlerin de işlem tesis etmeden önce incelenmesi ve öğrenilmesi olası hak kaybının önlenmesi açısından önemlidir. 


  BENZER İÇERİK

  Özelge: Özel okulda çalışan eğitmen ve öğretmenlere yapılan ödemeler resmi okul öğretmen ve personeline yapılan ödemeler kadarlık kısmının vergiye tabi tutulmaması gerektiği hk.

   

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

   

   

   

  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-122

  24/05/2010

  Konu

  :

  Özel okulda çalışan eğitmen ve öğretmenlere yapılan ödemelerden kesinti yapılıp yapılmayacağı.

   

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesinin … vergi kimlik numarasına kayıtlı mükellefi olduğunuzu, şirketinizin özel eğitim ve rehabilitasyon kursu işi ile iştigal ettiğini ve şirketinizde öğretmen ve eğitmen istihdam ettiğinizi belirterek, bu kişilere yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağını sormaktasınız.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde: “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almış olup, aynı Kanunun 23, 24, 25, 26, 28 ve 29 uncu maddelerinde gelir vergisinden istisna edilmiş olan ödemeler yer almıştır.

  Yine aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” denilmiş, aynı fıkranın 1 numaralı bendinde ise “Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı” hükme bağlanmıştır.

  Öte yandan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesinde, “Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarından az ücret verilemez.

  Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir vergisi kesilmez.” hükmü yer almaktadır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine ve personeline yapılan sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler gelir vergisinden muaf tutulduğundan, özel okulunuzda çalışan öğretmenlere söz konusu Kanun kapsamında yapacağınız sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler gelir vergisinden istisnadır.

  Diğer taraftan, konu ile ilgili olarakyayımlanan 2003/2 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde, “…

  1) 625sayılı Özel Öğretim Kurumlarında çalışan öğretmen ve personele ödenen asli ücretleri ile sosyal yardımlar dışında kalan özel hizmet tazminatı, iş güçlüğü, iş riski ve eleman teminindeki güçlük zammı, ek ders ücreti ve kira yardımlarının gelir vergisine tabi tutulması,

  2) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlarında çalışan öğretmen ve personele ödenen eğitim-öğretim tazminatı ile yabancı dil tazminatı ve öğretim yılına hazırlık ödeneğinin resmi okul öğretmen ve personeline yapılan tutarı kadar kısmının gelir vergisine tabi tutulmaması,

  3) Sosyal haklar ve yardımlar niteliğindeki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre gelir vergisinden istisna edilerek ödenen aile ve çocuk (657 sayılı Kanun Madde 203), doğum (657 sayılı Kanun Madde 207), ölüm (657 sayılı Kanun Madde 208), tedavi (657 sayılı Kanun Madde 209), giyecek (657 sayılı Kanun Madde 211) ve yiyecek (657 sayılı Kanun Madde 212) yardımlarının, özel öğretim kurumlarında daödenmesi halinde, bu ödemelerin, Devletçe verilen tutarı kadar olan kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi, …

  gerektiği” belirtilmiştir.

  Bu açıklamalara göre, özel eğitim ve rehabilitasyon kursu dolayısıyla çalıştırdığınız öğretmen ve personele yapılan söz konusu ödemelerin, bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline yapılan ödemeler kadarlık kısmının vergiye tabi tutulmaması, bu tutarı aşan kısmının ise ücret olarak değerlendirilip Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1 inci maddesi hükmüne göre tevkifata tabi tutulmak suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir.


  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here