Ana sayfa Vergi Uçak ve Helikopterlerde Amortisman Oranı nedir?

Uçak ve Helikopterlerde Amortisman Oranı nedir?

1503
0

Uçak ve Helikopterlerde Amortisman Oranı nedir?

KONU

Kiralanmak amacıyla satın alınan uçaklarda amortisman oranı.

SORU

…… yılında … süreyle kiralama şartıyla yurt dışından  … uçak satın aldığınızı, … şirketiniz aktifine kayıtlı bulunan bu uçakların iç ve teknik aksamlarının yaptırılarak uçakların maliyetlerine eklendiğini belirterek, söz konusu uçaklara … süreli olarak hızlandırılmış amortisman uygulayıp uygulayamayacağınız

CEVAP


Buna göre,

– İşletmeniz aktifinde kayıtlı bulunan uçakların Bakanlığımızca tespit ve ilan edilmiş faydalı ömür ve amortisman oranlarından farklı bir oranla amortismana tabî tutulması mümkün değildir.

– Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar doğrultusunda, işletmeniz aktifinde kayıtlı bulunan uçaklar için 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin 6.12. “Uçak ve Helikopterler” ayrımı uyarınca faydalı ömrün 10 yıl, amortisman oranının ise %10 olarak uygulanması gerekmektedir.

– Amortismana tabi söz konusu iktisadi değerlerin, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile itfa edilmesi mümkün olmakla birlikte, uygulanacak amortisman oranının % 50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katı olarak uygulanacağı tabiidir.

– Söz konusu uçakların … sonra satılması halinde, satış bedeli ile net defter değeri arasındaki farkın kar ve zarar olarak defter kayıtlarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : 27575268-105[451-2013-313]-330 04/04/2014
Konu : Kiralanmak amacıyla satın alınan uçaklarda amortisman oranı.

 

İlgi’de kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, … yılında … süreyle kiralama şartıyla yurt dışından  … uçak satın aldığınızı, … şirketiniz aktifine kayıtlı bulunan bu uçakların iç ve teknik aksamlarının yaptırılarak uçakların maliyetlerine eklendiğini belirterek, söz konusu uçaklara … süreli olarak hızlandırılmış amortisman uygulayıp uygulayamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 333, 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

Diğer yandan, anılan Kanunun “Azalan bakiyeler usulüyle amortisman” başlıklı mükerrer 315 inci maddesinde;

“Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.

Bu usulün tatbikinde;

  1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.
  2. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.
  3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır.

Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 328 inci maddesinde ise “Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydederler.

Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır…” hükmü bulunmaktadır.

Buna göre,

– İşletmeniz aktifinde kayıtlı bulunan uçakların Bakanlığımızca tespit ve ilan edilmiş faydalı ömür ve amortisman oranlarından farklı bir oranla amortismana tabî tutulması mümkün değildir.

– Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar doğrultusunda, işletmeniz aktifinde kayıtlı bulunan uçaklar için 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin 6.12. “Uçak ve Helikopterler” ayrımı uyarınca faydalı ömrün 10 yıl, amortisman oranının ise %10 olarak uygulanması gerekmektedir.

– Amortismana tabi söz konusu iktisadi değerlerin, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile itfa edilmesi mümkün olmakla birlikte, uygulanacak amortisman oranının % 50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katı olarak uygulanacağı tabiidir.

– Söz konusu uçakların … sonra satılması halinde, satış bedeli ile net defter değeri arasındaki farkın kar ve zarar olarak defter kayıtlarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Fevkalade Amortisman Nedir?

Satın alıp faturası gelmeyen daire için amortisman ayırabilir miyiz?

Yıllara Sari İnşaat İşleri İle Birlikte Diğer Faaliyetlerle Uğraşılması Durumunda Müşterek Genel Giderler Ve Amortismanlar Ne Şekilde Dağıtılacaktır?

Yazılım Programının Yurt Dışından Satın Alınıp Kullanılması Halinde Vergilendirme ve Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman ve Sermayenin Fırsat Maliyeti (Mikroekonomi)

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here