Ana sayfa Vergi Tütün ve tütün ürünlerinin satışında KDV hesaplanacak mı?

  Tütün ve tütün ürünlerinin satışında KDV hesaplanacak mı?

  75
  0

  Şahıs firması tütün ve tütün ürünleri satışı yapmaktadır. Sarmalık tütünü %18 KDV’li almaktadır. bunun satışında KDV hesaplanması gerekir mi? hangi ürünler için özel matrah uygulanması gerekir?

  Tütün ve tütün mamullerinin perakende satışında KDV tahsil edilmez. Özel matrah uygulanır.


  BENZER İÇERİK

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  33775506-130[KDV 53.01.57]-E.86536

  02.10.2020

  Konu

  :

  Nargile tütünü tesliminde KDV uygulamaları

  İlgi

  :

  a) 03/10/2019 tarih ve … kayıt sayılı özelge talep formunuz.

  b) 31/12/2019 tarih ve … kayıt sayılı özelge talep formunuz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin … Tütün Mamulleri A.Ş.’nin distribütörü olduğu, adı geçen şirketten nargile tütünü alındığı ve perakendeci bayilere satışının yapıldığı, söz konusu malların alımına ilişkin ödenen katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapıldığı ve bayilere teslim yapılırken bayi kârlarına da isabet eden KDV’yi ihtiva edecek şekilde fatura düzenlendiğinden bahisle konuya ilişkin bazı tereddütler oluştuğu belirtilerek;

  – Nargile tütününün özel matrah şekline tabi olup olmadığı,

  -Şirketinizin alımlarında ödediği KDV’yi indirim konusu yaparak, teslimlerinde bayi kârlarına da isabet eden KDV’yi ihtiva edecek şekilde fatura düzenlenmesinde mevzuata aykırılık olup olmadığı, ayrıca bayi karlarına isabet eden KDV’nin beyannamenin “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” satırında beyan edilmesi işleminin doğru olup olmadığı,

  – Bayilerin teslim aldıkları ürünleri şirketin belirlediği satış fiyatı dışında bir fiyatla satıp satamayacakları ve böyle bir durumda şirketinizin müteselsil sorumluluğunun bulunup bulunmadığı,

  – Şirketinizce KDV gösterilerek düzenlenen nargile tütünü faturasındaki KDV’yi bayilerin indirim konusu yapıp yapamayacağı,

  – Bayilerin nargile kafe olarak faaliyet gösteren müşterilerine yaptığı satışlar için düzenlediği faturalarda KDV’yi ayrıca hesaplayıp hesaplamayacağı ve nargile kafelerin ödedikleri KDV’yi indirim konusu yapıp yapamayacağı

  hususlarında Başkanlığınız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

  3065 sayılı KDV Kanununun;

  -1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

  -20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

  -23/g maddesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkili olduğu,

  -29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilecekleri

  hüküm altına alınmıştır.

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Tütün Mamulü Teslimleri” başlıklı (III/A-4.4.) bölümünde;

  “Perakendeci bayiler tarafından yapılan tütün mamullerinin satışlarına ait KDV, bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayilerin kârını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan edilir.

  Bu maddeleri satın alan bayilerce KDV açısından her hangi bir işlem yapılmaz, bayiler bu satışlarına ilişkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda da KDV’yi göstermezler.”

  açıklamaları yer almaktadır.

  Buna göre, … Tütün Mamulleri A.Ş.’nin distribütörlüğünü üstlenen Şirketiniz tarafından perakendeci bayilere yapmış olduğunuz nargile tütünü teslimlerinde özel matrah uygulanması gerekmekte olup, Şirketinizce perakendeci bayilere yapılan bu teslimlere ilişkin bayilerin kârını da ihtiva edecek şekilde (teslim bedelinize bayilerin kârını ilave etmek suretiyle ulaşılan matrah üzerinden) hesaplanan KDV’nin, bayilere teslimin yapıldığı dönemde KDV beyannamesinin matrah bölümü altında yer alan “tevkifat uygulanmayan işlemler” kısmında beyan edilmesi gerekmektedir.

  Diğer taraftan, Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmeliğin 8/2-a maddesi uyarınca, başkalarının vergi durumları hakkında bilgi ve izahat talepleri özelge kapsamı dışında olduğundan, mal teslimi yaptığınız bayilerin işlemleri ile ilgili hususlara görüş verilememektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

  (**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


  Kaynak: GİB, İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here