Ana sayfa Vergi Türkiye Kick Boks Federasyonu Kurumlar Vergisi Ödüyor mu?

Türkiye Kick Boks Federasyonu Kurumlar Vergisi Ödüyor mu?

979
0

Türkiye Kick Boks Federasyonu Kurumlar Vergisi Ödüyor mu?


KONU

Türkiye Kick Boks Federasyonunun Gelirlerinin KDV ile KV Karşısındaki Durumu


SORU

Federasyonunuzun ana statüsünün 35 inci maddesinde belirtilen, federasyon gelirlerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı ile federasyonunuz ile sponsor firma arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesine dayanılarak sorumlu sıfatıyla KDV nin beyan edilip edilmeyeceği hak.


CEVAP


1- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:
Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Federasyonunuzun özerk bir federasyon olması nedeniyle ana statüsünüzün 35 inci maddesinde sayılan gelirleriniz, 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. Ancak, bu gelirleriniz dışında devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai faaliyetlerinizin bulunması halinde, oluşacak iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir.

2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Bu çerçevede Federasyonunuzun ana statüsünün 35 inci maddesinde sayılan ” Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak, sporcu kartlarından ve sporcu lisanslarından alınacak tescil ve vize ücretleri, özel spor salonu kulüp ve diğer kuruluşlardan alınacak katkı ve tesis yeterlik belgesi ücretleri ile aidatlar, turnuvalardan alınacak katkı payları, transferlerden alınacak pay, ceza ve itiraz gelirleri” katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.

Ancak, Federasyonunuzun bu gelirleri dışındaki ” turnuva ve lig müsabakaları katılım bedelleri, eğitim, hakem ve antrenör kursları, gelişim seminerleri katılım bedelleri, sponsorluk gelirleri, kira ve işletme gelirleri” ticari faaliyet kapsamında ifa edildiğinden katma değer vergisine tabidir.

Diğer taraftan, KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlardan olan Federasyonunuza bedelsiz olarak yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları Kanunun 17/2-b madde hükmü gereğince KDV den istisna tutulacaktır.

Öte yandan, Federasyonunuzun sponsorluk ve kiralama işlemlerine ait KDV’nin mükellef sıfatıyla tarafınızdan beyan edilmesi gerekmektedir.

 


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.0.01.55-130-5
TARİH : 06/02/2012

Konu : Türkiye Kick Boks Federasyonunun Gelirlerinin KDV ile KV Karşısındaki Durumu

İlgide kayıtlı dilekçenizde; Federasyonunuzun ana statüsünün 35 inci maddesinde belirtilen, federasyon gelirlerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı ile federasyonunuz ile sponsor firma arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesine dayanılarak sorumlu sıfatıyla KDV nin beyan edilip edilmeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.

1- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinde de Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketleri ve kooperatifler dışında kalan ticari, sınai veya zirai faaliyetlerin iktisadî kamu kuruluşu olduğu, bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal ve hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (2.3.1) bölümünde, iktisadi kamu kuruluşunun ticari, sınai veya zirai bir işletme oluşturup oluşturmadığı hususunda, bu Tebliğin “2.4. Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler” bölümünde yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Anılan Genel Tebliğin (2.3.1) bölümünde ise iktisadi işletmenin belirlenmesinde iktisadi işletmenin en belirgin özelliğinin bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesi olduğu diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurlarının ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı veya hizmet ifaları gibi faaliyetler olduğu, Kanunun bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek veya vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsamına aldığı, satılan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kâr edilmemesinin, kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin iktisadi işletme olma vasfını değiştirmeyeceği ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, federasyonların tüzel kişilikleri itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayıp devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai faaliyetleri nedeniyle oluşacak iktisadi işletmeler nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edileceği tabiidir.

Öte yandan, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna, 5105 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, federasyonlara talepte bulunmaları durumunda Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile idari ve mali özerklik verilebileceği ve aynı maddenin on üçüncü fıkrasında ise özerk federasyonların tüm gelirlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmıştır.

12/09/2006 tarihinde kurulan Federasyonunuza, 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, 22/12/2006 tarih ve 26384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Makamının 13/12/2006 tarih ve 343 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verildiği ve Federasyonunuz ana statüsünde yer alan tüm gelirleriniz dolayısıyla her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğunuz anlaşılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Federasyonunuzun özerk bir federasyon olması nedeniyle ana statüsünüzün 35 inci maddesinde sayılan gelirleriniz, 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. Ancak, bu gelirleriniz dışında devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai faaliyetlerinizin bulunması halinde, oluşacak iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir.

2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Katma Değer Vergisi Kanununun;

– 1/3-c maddesinde, profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi faaliyetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu,

– 1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi bulunduğu, aynı maddede ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği, ayrıca Kanunun 1 nci maddesinde sayılan faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılmasının, bunları yapanların hukukî statü ve kişiliklerinin, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamalarının,ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye’de olup olmamasının işlemlerin mahiyetini değiştirmeyeceği ve vergilendirmeye engel teşkil etmeyeceği,

– 17/1-b maddesinde, bu maddede sayılan kurum ve kuruluşların tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetlerin, 17/2-e maddesinde ise; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kağıtların bu kuruluşlar tarafından tesliminin (motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç) KDV den istisna tutulduğu,

-17/2-b maddesinde KDV Kanununun 17 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna edildiği

-hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede Federasyonunuzun ana statüsünün 35 inci maddesinde sayılan ” Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak, sporcu kartlarından ve sporcu lisanslarından alınacak tescil ve vize ücretleri, özel spor salonu kulüp ve diğer kuruluşlardan alınacak katkı ve tesis yeterlik belgesi ücretleri ile aidatlar, turnuvalardan alınacak katkı payları, transferlerden alınacak pay, ceza ve itiraz gelirleri” katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.

Ancak, Federasyonunuzun bu gelirleri dışındaki ” turnuva ve lig müsabakaları katılım bedelleri, eğitim, hakem ve antrenör kursları, gelişim seminerleri katılım bedelleri, sponsorluk gelirleri, kira ve işletme gelirleri” ticari faaliyet kapsamında ifa edildiğinden katma değer vergisine tabidir.

Diğer taraftan, KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlardan olan Federasyonunuza bedelsiz olarak yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları Kanunun 17/2-b madde hükmü gereğince KDV den istisna tutulacaktır.

Öte yandan, Federasyonunuzun sponsorluk ve kiralama işlemlerine ait KDV’nin mükellef sıfatıyla tarafınızdan beyan edilmesi gerekmektedir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


Kooperatif Tarafından Ecrimisil Ödenerek Sahip Olunan 2/B Arazisinin Zilyetliğinin Üçüncü Kişilere Devrinde Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilir mi?

 

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kendi Beyannamelerini Vergi Dairesine SM, SMMM veya YMM Olmadan Gönderebilir mi?

 

Dar Mükelleflerin Kurumlar Vergisi Ödeme Süreleri Nedir?

Yıl İçinde Kesilen Vergiler Kurumlar Vergisinden Nasıl Mahsup Edilir?

Teknoparklardaki KDV ve Kurumlar vergisi uygulamasını biliyor musunuz?

OSB’ler Kurumlar vergisine tabi midir?

Bilimsel araştırma kurumları Kurumlar vergisine tabi midir?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here