Ana sayfa Vergi Turkcell faturalarındaki KDV matrahı haricindeki bakiyeler B formuna dahil edilir mi?

  Turkcell faturalarındaki KDV matrahı haricindeki bakiyeler B formuna dahil edilir mi?

  Ba Bs bildirim formlarında uygulama

  81
  0

  Turkcell hizmet faturalarında tahsilatına aracılık edilen ödeme tutarlarımız mevcuttur. Ba bildirimi yaparken fatura tutarından sadece KDV tutarını mı ayırıp bildirim yapacağız?

  Sadece KDV dikkate alınmaz. Kalan toplam tutar B formuna yazılır

  İthalat beyanında mal kaydı beyanname üzerindeki tarihe ve beyanname üzerindeki kur üzerinden mi kayda alınır yoksa KDV’nin ödendiği gümrük vergisinin ödendiği tarihe kaydedilip ve o tarihteki kur üzerinden mi kayda alınır?

  KDV’nin ve gümrük vergisinin ödendiği tarihe ve kurdan kayıt yapılır.

  B formu malın gümrükten çekildiği tarihte bildirilir. Burada yapılan yorumlar Kanun ve tebliğler esas alınarak yanıtlanır.

  Nihai tüketicilere düzenlenen satış faturaları B formunda beyan edilir mi?

  2020 Aralık ayında ithal etmiş olduğumuz ürünlere ait gümrük beyannamesinde KDV matrahına dahil olan navlun bedeli.10.000,00 TL’dir. Bunun dışında lojistik firması tarafından da bize navlun faturası kesilmiştir. Fakat burada lojistik firmasından gelen faturada navlun tutarı 9.960,68 TL’dir. Söz Konusu Ba formunda navlun bedelini kesen firmayı mı beyan etmeliyiz?

  Lojistik firmasından gelen fatura Ba formuna bildirilir.

  Nihai tüketicilere T.C. numarası olarak 1111111111 numarası verilerek fatura kesilmiş. Aylık BS limitini aşan faturalarda bu durum nasıl olacak?

  5 Bin TL üzeri satış kime yapılır ise yapılsın Bs formunda bildirilir.

  VKN kısmı 11 haneli rakamlar (00000000000 gibi) yazmak suretiyle sorunu çözebilirsiniz.

  Ancak ; Nihai tüketicilere yapılan ve belirlenen haddi aşan satışların Bs bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hakkında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)’nün 11/08/2010 tarihli ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7992-537 sayılı özelgesinde; “…nihai tüketicilere yapılan mal ve hizmet satışlarının KDV hariç 5.000-TL ve üzerinde olması halinde 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda nihai tüketicinin T.C. Kimlik Numarası belirtilerek Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.” şeklinde açıklamalar bulunmaktadır.

  —————————–

  Sigorta poliçe bedelinin yarısının devlet prim desteği ile karşılanması durumunda gider kaydının ne şekilde yapılacağı ve Ba formunda beyan edilip edilmeyeceği

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

  24.07.2019

  11395140-105[VUK1-21072]-E.603015

  Sigorta poliçe bedelinin yarısının devlet prim desteği ile karşılanması durumunda gider kaydının ne şekilde yapılacağı ve Ba formunda beyan edilecek tutarın tespiti.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; “Şirketiniz tarafından süt üretiminde kullanılan büyükbaş hayvanların TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) kapsamında sigorta ettirildiğini, sigorta poliçe bedelinin yarısı devlet prim desteği ile karşılandığını belirterek, poliçe bedelinin gider kaydının ne şekilde yapılacağı ve Form Ba bildirim formunda hangi tutarın esas alınarak beyan edilmesi gerektiği” hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

  1-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

  1.İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

  2.İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

  Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmüne yer verilmiştir.

  Anılan Kanunun 40 ıncı maddesinde ise safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safı kazancın tespitinde indirilebileceği belirtilmiştir.

  Buna göre, şirketiniz faaliyeti kapsamında almış olduğunuz devlet prim desteğinin kurum kazancınıza dahil edilmesi gerekmekte olup poliçe bedelinin ise Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

  2-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirimleri verme yükümlülüğüne yönelik uyulacak usul ve esaslar sırasıyla 350, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle duyurulmuştur. Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile yeniden belirlenmiştir.

  Buna göre, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin;

  (1.2.1.) numaralı maddesinde, “bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dâhil edilecektir.”,

  (1.2.2.) numaralı maddesinde, “mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)”nun Tablo II alanında bildirilecektir.”,

  (2.1.) numaralı maddesinde, “yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir.”,

  (3.2.4.) numaralı maddesinde, “bildirim verme yükümlülüğü bulunan, ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.”,

  (4.1.) numaralı maddesinde, “bildirim formlarını bu Tebliğde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulamasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. …” şeklinde belirtilmiştir.

  Bu itibarla, şirketinizin süt üretiminde kullandığı büyükbaş hayvanlarına TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) kapsamında yaptırmış olduğu devlet destekli hayat sigortası poliçesinde yer alan net prim tutarı ilgili Genel Tebliğin (1.2.2.) maddesinde belirtilen haddi aşması halinde Form Ba ile bildirilmesi gerekmektedir.


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir.Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here