Ana sayfa Mevzuat Turizm yatırım teşvik belgesi olanlar belediye işyeri açma çalıştırma ruhsatı harcından muaf...

Turizm yatırım teşvik belgesi olanlar belediye işyeri açma çalıştırma ruhsatı harcından muaf mıdır?

Turizm yatırım teşvik belgesi olanlar belediye işyeri açma çalıştırma ruhsatı harcından muaf olur mu?

110
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki dilekçenizde, 4 yıldızlı otelinizin … tarih ve … belge numaralı Yatırım Teşvik Belgesi bulunduğu, … Belediye Başkanlığı tarafından işyeri açma çalıştırma ruhsatı için m2 karşılığı harç bedeli hesaplandığı belirtilerek, yatırım teşvik belgenize istinaden ödenecek harçtan muaf olup olmadığınız hususunda Başkanlığımızdan bilgi talep edilmektedir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesinde,  belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılmasının “İşyeri Açma İzni Harcına” tabi olduğu; 84 üncü maddesinde  ise işyerlerinden (beher metrekare için işin mahiyetine göre) 0,10-1,00 TL arasında takdir edilecek miktarda işyeri açma izin harcının alınacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde açılan her işyeri için işyeri açma izin harcının belirtilen tarife üzerinden alınması gerekmektedir.

Öte yandan, 2464 sayılı Kanunda yatırım teşvik belgesi bulunan otellerin işyeri açma izni harcından muaf olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (c) fıkrasıyla gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak Kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı verme yetkisi belediyelere verilmiş bulunmaktadır.

10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinde, “Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.”; 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise, “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.İşyerlerine söz konusu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler ilgili Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, sahip olduğunuz Yatırım Teşvik Belgenize istinaden  “İşyeri Açma İzni Harcı”ndan muaf tutulmanız mümkün bulunmamaktadır.


Kaynak: GİB Özelge, 09.03.2016, 16700543-175-9748, GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ,
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here