Ana sayfa YAZARLAR-YENİ Topraksız çiftçiye kiralık toprak verilecek, istemezse başka KİŞİ VEYA ŞİRKETLERE kiralama yapılabilecek

Topraksız çiftçiye kiralık toprak verilecek, istemezse başka KİŞİ VEYA ŞİRKETLERE kiralama yapılabilecek

416
0

Ali KARAKUŞ
SMMM, Bağımsız Denetçi


1- Hazine arazilerinde tarımsal faaliyet için kiralamada yeni dönem 16 Eylül 2020 tarihinde başladı

16 Eylül 2020 tarih ve 31246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 31246 sayılı 400 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğ ile Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin tarımsal üretim yapılmak üzere, taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, bunların talep etmemesi halinde diğer gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

***TÜRKİYE’nin Toplam Tarım Alanı

2019 Sonu itibariyle TÜRKİYE’nin toplam tarım alanı 37.712 Bin Hektar olup (1 hektar= 10 Bin m2) 2001 yılında 40.967 Bin hektar olan tarım alanlarında yıllar itibariyle %8’e yakın bir azalma olmuş ve 37.712 Bin Hektara (Ha) gerilemiştir. (37.712.000 Ha)

Türkiye’nin karasal yüz ölçümü 769.632 Km2 olup hektar karşılığı 76.963.200 Ha’dır. Çayır ve mera arazisi olarak kullanılan 14.617.000 Hektarlık alan dışarı bırakıldığında Türkiye yüz ölçümünün %19’una yakın bir alanı faal olarak tarım amaçlı kullanılmaktadır.

37.712 Bin Hektar tarım arazisinin ne kadarının hangi tarımsal faaliyet için kullanıldığına ilişkin istatistiğe baktığımızda;

-Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekildi alan: 15.387 Ha (2001, 17917 Ha)

-Nadasa bırakılan alan 3.387 Ha (2001, 4.914 Ha)

-Sebze bahçeleri olarak kullanılmakta olan alan 790 Bin Ha (2001, 909 Ha)

-Süs bitkileri yetiştirilen alan 5 Ha

-Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin yetiştirildiği alan 3.525 Ha (2001, 2610 Ha)

-Çayır ve mera arazisi olarak kullanıla alan ise 14.617 Ha (2001, 16.617 Ha)

***Orman Alanı

Türkiye’nin orman kaplı alanı 22.470.297 Hektar olup, bunun yaklaşık %95’lik kısmı koru ormanı 5’lik kısmı ise baltalık ormandır.

2- Kiralama süresi 10 yıl olacak. Kiralamaya ilişkin genel esaslar;

1- Hazineye ait tarım arazileri bu Tebliğ kapsamında on yıl süreyle kiraya verilecek,

2- İlk yıl tahmini kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde birbuçuğu olacak,

3- Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

4- Düzenlenen kira sözleşmelerinin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir,

5- Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere altmış dönüme kadar Hazine taşınmazı kiraya verilebilir. Yüzölçümü altmış dönümden fazla olan taşınmazlar krokisinde ulaşım yolu da gösterilerek altmış dönümü geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiraya verilebilir.

6- Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçiler bu Tebliğ kapsamında sadece bir kez hak sahibi olabilirler.

7- Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen taşınmazlara yeterli sayıda başvuruda bulunulmaması durumunda, söz konusu taşınmazlar topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilerin dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilebilir.

3- Kiracılarda aranacak şartlar

Hazineye ait tarım arazileri, tarımsal üretim yapılmak amacıyla taşınmazın bulunduğu;

a) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet eden,

b) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az üç yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet eden,

c) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen,

topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilebilir.

4- Taşınmazları çiftçi talep edebilecek, eşit ölçüde olacak, internet sayfasında 20 gün ilan edilecek, muhtarlığa bildirilecek.

Çiftçi talep edebilecek

-Kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, re’sen veya talep üzerine İdarece belirlenir ve bu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilir.

Kiralama eşit ölçülerde yapılmaya gayret edilecek

Taşınmazlar, yöresel özellikler de dikkate alınarak aynı köy veya mahallede mümkün olduğunca eşit yüzölçümde olacak şekilde; yüzölçümü altmış dönümden daha az olanlar grup olarak, fazla olanlar ise altmış dönümü geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiralamaya konu edilir.

İnternet sayfasında 20 gün süreyle ilan edilecek

Bakanlıkça kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, İdarenin internet sayfasında ve hükümet konaklarında yirmi gün süreyle ilan edilir. Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere duyurulmak üzere Tarım İdaresine de gönderilir.

Muhtarlık ve ziraat odalarına da bildirilecek

Ayrıca, ilan edilen taşınmazlar ilgili muhtarlık ile ziraat odalarına da bildirilir. İlan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ilgili köy ve beldede uygun görülen vasıtalarla duyurulur. 

5- Başvuru ve değerlendirme nasıl olacak?

Çiftçiler kiralama talep formu ile başvuru yapacaklar

-İdarece ilan edilen Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler, Tebliğin Ek-1’inde yer alan Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde İdareye başvururlar.

Başvurular 5 gün içinde değerlendirilecek

-Başvuru formları İdarece, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede ilan tarihinde geçerli olan mülkiyet ve ikamet durumu dikkate alınır.

Başvuru sahibi araştırılacak puanlama yapılacak

-Her başvuru sahibi için; nüfus kaydı, ikamet, arazi varlığı, medeni durumu ve aile nüfusu bilgileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) yer alan bilgiler de kontrol edilmek suretiyle incelenerek başvuru sahibine ilişkin puanlama işlemi yapılır. MERNİS ve TAKBİS’ten alınan belgeler de eklenmek suretiyle Tebliğin Ek-2’sinde yer alan Başvuruların Öncelik Açısından Değerlendirilme Formu düzenlenir. Puanların eşitliği halinde, Ek-2’de yer alan kriterlerden “Arazi varlığı” na ilişkin ikinci bölüm puanlaması esas alınır. Bu puanların da eşitliği halinde sırasıyla Ek-2’de yer alan 1 ve 3 üncü bölümlerin puanı dikkate alınır. Tüm puanlardaki eşitlik halinde kuraya başvurulur.

Her bir başvuru sahibi için düzenlenen Form esas alınarak Tebliğin Ek-3’ünde yer alan Başvuru Sıralama Formu doldurularak en yüksek puanı alandan başlamak üzere başvuru sahipleri sıralanır. Bu Formlar emlak/milli emlak müdürü tarafından onaylanacak.

6- Hak sahipliğinin belirlenmesi

Puanlama sonrası kiralama kura ile yapılacak

İlan edilen Hazineye ait tarım arazilerinin hangi başvuru sahibine kiraya verileceği kura usulüyle belirlenir.

Başvuru sıralama listesi dikkate alınarak en yüksek puanı alandan başlamak üzere, ilan edilen taşınmaz/bölüm sayısı kadar başvuru sahibi değerlendirme süresinin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içerisinde kura çekimine davet edilir. Emlak/milli emlak müdürü, müdür yardımcısı, bir milli emlak uzmanı veya memur ile Tarım İdaresinden bir ziraat mühendisinden oluşan komisyon tarafından en yüksek puanı alandan başlamak üzere kura çekimi yapılarak taşınmazlara ilişkin hak sahipleri belirlenir.

Kura sonucu, tutanak düzenlenerek komisyon tarafından karara bağlanır ve ita (verme) amirince onaylanır.

Kiraya verilecek taşınmaz bölüm sayısında az olursa idare ne yapacak?

Başvuru sayısının kiraya verilecek taşınmaz/bölüm sayısından daha az olması durumunda, İdarece başvuru sayısı kadar belirlenecek taşınmaz kuraya dahil edilir.

7- Köylü istemezse diğer gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmenin şartları nedir?

Çiftçi istemezse diğer kişilere yüzölçüm sınırlaması olmaksızın kiralama yapılabilecek!

Topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmek üzere ilan edilen ancak kiralama talebinde bulunulmayan Hazine taşınmazları, tarımsal üretim yapılmak amacıyla;

a) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde/mahallede ikamet eden,

b) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte en az üç yıl süreyle o köyde/mahallede ikamet eden,

c) Köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde/mahallede ikamet etmeyen,

dışında kalan gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmek üzere yüzölçüm sınırlaması olmaksızın 7’nci madde kapsamında yeniden ilan edilir.

Diğer kişilerin başvuru işlemleri Ek-4 ile olacak

İlan edilen Hazine taşınmazlarını kiralamak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Tebliğin Ek-4’ünde yer alan Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak ekleriyle birlikte, ilan süresi içerisinde İdareye başvurur. Başvuru süresi sona erdikten sonra bilgi ve belge kabul edilmez.

Başvurular 3 iş günü içinde değerlendirme için Tarım idaresine gönderilecek

İdarece alınan başvuru formları ve eki belgeler, her bir taşınmaz için oluşturulan dosyalar halinde hak sahipliği belirlenmek üzere başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilgili Tarım İdaresine gönderilir.

Tarım İdaresi bu Tebliğin Ek-5’inde yer alan Başvuruların Öncelik Açısından Değerlendirilme Formunda belirtilen kriterlere göre öncelik sıralaması açısından değerlendirme yaparak hak sahibini belirler. Yapılan bu değerlendirmede puanların eşitliği halinde, Ek-5’te yer alan kriterlerden başvuru sahibine ilişkin birinci bölüm puanlaması esas alınır. Bu puanların da eşitliği halinde sırasıyla Ek-5’te yer alan diğer bölümlerin puanı dikkate alınır. Tüm puanlardaki eşitlik halinde kuraya başvurulur ve Tebliğin Ek-6’sında yer alan Başvuru Sıralama Formu doldurularak başvuru sıralama listesi oluşturulur.

Değerlendirme 30 gün içinde yapılacak

Tarım İdaresi başvuruları en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek sonucunu İdareye bildirir.

8- Kira süresi 10 yıl olacak bitiminde 10 yıl daha uzatılabilecek

Kira sözleşmeleri on yıl süreyle düzenlenir. Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri, mümkün olduğu hallerde ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilir.

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu üzerine yeniden bedel belirlenmek suretiyle İdarece on yıl daha uzatılabilir. 

9- Pazarlık usulü uygulanacak

Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerine, pazarlık usulü ile kiraya verilecek,

Hak sahibine tebligat ile bilgi verilecek

Hak sahiplerine kira bedeli, kira süresi, ödeme koşulları, ödeme süresi, kira bedelinin yatırılacağı yer, sözleşme giderleri (vergi, resim, harçları ve diğer giderler) ve benzeri bilgiler tebligat ile bildirilecek,

Verilen süresi içinde kira bedeli ödenecek ve sözleşme düzenlenecek

İdarece verilen süre içerisinde hak sahibinin ödemesi gereken kira bedeli ile sözleşme giderlerini (vergi, resim, harçları ve diğer giderler) ödemesi ve varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesini müteakip kira sözleşmesi düzenlenir.

Kira bedeli peşin veya 1 peşin kalanı faizsiz olmak üzere üçer ayda 3 taksitte ödenecek,

İlk yıl kira bedeli hak sahipliğine ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak veya aynı süre içerisinde faiz uygulanmaksızın dörtte biri peşin, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, peşin veya üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenebilir. Ancak, talep edilmesi halinde, peşinatın dışında kalan kira bedelleri aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla tek seferde de ödenebilir.

Kira bedelinin üst üste iki yıl ödenmemesi halinde

Mücbir sebep halleri dışında, üst üste iki yıllık kira bedelinin ödenmemesi halinde yapılacak tebligat ile otuz gün içerisinde bu bedellerin ödenmesi istenir. Bu süre içerisinde de ödenmemesi durumunda kira sözleşmesi fesh edilir.

Kira bedeli her yıl Tarım ÜFE oranında artırılır

Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde müteakip yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılır.

Süresinde ödenmeyen kira bedellerine gecikme faizi uygulanır.

Süresi içinde ödenmeyen kira ve kullanım bedelleri ile diğer alacaklara, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

Kiraya verme işlemlerinde, Yönetmelik ekinde yer alan Kira Şartnamesi ve Kira Sözleşmesi düzenlenir. Ancak, düzenlenecek Kira Şartnamesi ve Kira Sözleşmesine Tebliğin Ek-8’inde yer alan Özel Şartlar ayrıca eklenir.

Eski ve yeni kiralama arasındaki ödenmeyen ara sürenin kirası ayrıca hesaplanır

Kira süresinin sona ermesi nedeniyle kiracısı tarafından yeniden kiralama talebinde bulunulan taşınmazların, aynı kiracısına kiraya verilinceye kadar geçen süre içindeki kullanımı için, yeni sözleşmede öngörülen bedel üzerinden kullanım bedeli tahsil edilir.

Kira sözleşmesi fesh edilenlerden tahliyelerine kadar ecrimisil talep edilir.

Kira sözleşmesi feshedilen, kiralama talebinde bulunmakla beraber kiraya verilmesi uygun görülmeyen veya yeniden kiralama talebinde bulunulmayan taşınmazların tahliyeleri sağlanıncaya kadar geçen süre içindeki kullanımlar nedeniyle ecrimisil tespit ve takdir edilir.

10- Taşınmazın teslimi

15 gün içinde hak sahibine tutanak ile teslim edilecek

Kiraya verilecek taşınmaz, İdarece sözleşme tarihinden itibaren onbeş gün içinde üzerindeki muhdesat ve müştemilat da gösterilmek suretiyle mahallinde tanzim edilecek tutanakla kiracısına teslim edilir.

Teslim tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kiracıya verilir, bir nüshası Tarım İdaresine gönderilir, diğer nüshası ise dosyasında saklanır.

6 ay içinde faaliyet başlanacak

Kiracı, kiralama amacına uygun olarak en fazla altı ay içerisinde faaliyete başlamak zorundadır.

Kullanım kiralama amacına uygun olmalıdır.

Teslim edilen taşınmazın üzerinde kiracı tarafından kiralama amacına ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunulması esastır.

11- Denetim

Kontrol ekipleri yıllık denetim yapacak

Kontrol ekipleri tarafından, başvuru şartlarına ve kira sözleşmesine uygun faaliyette bulunup bulunulmadığı yıllık olarak denetlenir.

Aykırılık varsa 90 gün içinde giderilmesi istenecek

Kontrol ekibi tarafından gerçekleştirilen inceleme, tespit veya yılda bir defa yapılan kontroller rapora bağlanır. Bu raporda, başvuruda belirtilen faaliyetlere, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara veya bu Tebliğ hükümlerine aykırılığın olup olmadığı ile bu aykırılıkların doksan günü geçmemek üzere verilecek süre ile giderilip giderilemeyeceği belirtilir. İdarece, kontrol ekibi raporunda belirtilen sürede aykırılıkların giderilmesi gerektiği kiracıya bildirilir. Verilen süre içerisinde, aykırılıkların kiracı tarafından giderilmemesi halinde, Tebliğin 16’ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre İdarece işlem tesis edilecek.

Arazi üstüne sabit yapı ve tesis inşa edilemeyecek

Kiraya verilen taşınmazlar kiralama amacı dışında kullanılamaz, üzerlerinde hiçbir şekilde sabit yapı ve tesis inşa edilemez.

Tarım İdaresi veya İdarece uygun görülen zamanlarda da ayrıca denetim yapılabilecek.

Kira sözleşmeleri DEVİR EDİLEMEYECEK, Ortak alınamayacak…

Tebliğ kapsamında düzenlenen kira sözleşmeleri devredilemez ve bu sözleşmelere ortak alınamaz. Kiracı, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz ve başkasına kiraya veremez.

12- Hangi hallerde sözleşme iptal edilecek?

Tarımsal amaç dışında kullanım tebligata gerek kalmadan fesih edilecek

Kiraya verilen Hazineye ait tarım arazilerinin tarımsal amaçla kullanılması zorunludur. Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

Kamu hizmet zaruriyeti doğması halinde sözleşme tek taraflı tazminatsız fesih edilebilecek

Kiraya verilen taşınmaza, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından; kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması veya taşınmazın özel kanunlar gereğince değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde, sözleşme İdarece tazminat alınmaksızın tek taraflı olarak feshedilir. Kiracı hasat sezonu dikkate alınmak suretiyle yapılacak tebligatı takip eden onbeş gün içerisinde taşınmazı tahliye eder.

Kontrol ekibi tarafından yapılan denetim sonucunda faaliyetin uygun yürütülmemesi ve kontrol ekibince verilen süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi hallerinde, sözleşme feshedilir ve taşınmazın tahliyesi sağlanır.

Yasak kapsamındaki yerlerin kiraya verildiği anlaşılırsa idare sözleşmeyi iptal edebilir

Kiraya verme işleminden sonra kiraya verilemeyecek yerlerden olduğu anlaşılan taşınmazların ilgili kurumlarca tahsisi veya devrinin talep edilmesi halinde yapılan sözleşmeler İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

Kiracının fesih talebinde bulunması halinde sözleşmenin iptali

Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi Denetim ile tespit edilmişse kira sözleşmesi, Devlet İhale Kanununun 62’nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın İdarece tazminat alınmaksızın feshedilir. Taşınmazın kiracı tarafından rızaen tahliye edilmemesi hâlinde, Kanunun 75 inci maddesi ile Yönetmelik hükümlerine göre hasat sezonuna müteakip tahliye edilir.

Kiralanan yeri olduğu bölgede Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması halinde sözleşme iptali edilebilir ve hasat sonrası tahliye edilir,

Kiraya verilen taşınmazların bulunduğu alanda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması talebi olması halinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüzel kişilik kazandırılmasını müteakip onaylı TDİOSB sınırı içerisinde kiraya verilen taşınmazlara ilişkin sözleşmeler İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve taşınmazlar hasat sezonuna müteakip tahliye edilir.

13- Uygulamanın başlama tarihi

Tebliğ yayımlandığı gün olan 16 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi ve düzenleme hayata geçirildi. Tebliğ’deki hükümleri Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütmeye yetkili kılındı.

Tebliğ Ekleri için tıklayınız.

14- TÜRKİYE’deki traktör ve biçerdöver sayısı 

2019 Sonu itibariyle TÜRKİYE’de 1.354.912 adet traktör ve 17.190 adet biçerdöver vardır.

TÜİK’in yayınladığı 2001 verilerine göre bu tutarlar 2001 yılında sırasıyla; 948.416, 12.053’tür.

15- Yıllar itibariyle Türkiye’deki tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin alan ve üretim miktarları (Seçilmiş ürünlerde)

2019 yılı itibariyle Türkiye’nin tahıl ve diğer bitkisel ürünlerinin üretildiği alan ve üretim miktarları (seçilmiş ürünlerde) aşağıda belirtilmiştir.(Kaynak: TÜİK)

15.1 Ekilen Alan (Dekar=Halk arasında Dönüm) (1 Dekar= 1.000 m2)

Buğday: 68.463.271

Arpa: 28.690.715

Mısır: 6.388.287

Ayçiçeği: 7.526.318

Pamuk (Kütlü): 4.778.681

Şekerpancarı: 3.101.000*

15.2 Üretim Miktarı (Ton) (1 Ton= 1.000 Kg)

Buğday: 19.000.000

Arpa: 7.600.000

Mısır: 6.000.000

Ayçiçeği: 2.100.000

Pamuk (Kütlü): 2.200.000

Şekerpancarı: 18.085.528*

 

16- Meyveler, içecek ve baharat bitkilerin üretim miktarları (Seçilmiş ürünlerde), 2001-2019

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerin üretim miktarları (Seçilmiş ürünlerde) yıllar itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, 2019 yılı bazı ürünlerdeki üretim miktarları; (Kaynak: TÜİK)

Üzüm, 4.100.000 Ton,

Elma, 3.618.752 Ton

Zeytin, 1.525.000 Ton,

Portakal, 1.700.000 Ton

Fondık, 776.046 Ton,

Çay, 1.450.00 Ton

17-  Türkiye’deki organik bitkisel üretim miktarları 2005-2018

Bilindiği üzere organik tarım ürünlerine  gün geçtikçe talep artmaktadır. 2018 Yılında 79.563 çiftçi tarafından 626.885 Hektar alanda, 213 ayrı üründe 2.371.612 ton Organik bitkisel üretim yapılmıştır. (2005 yılı verileri sırasıyla, 14.401 çiftçi, 203.811 Hektar, 205 ürün, 421.934 Ton)

Bahsi geçen kriterler bazında yıl bazındaki istatistikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Kaynak: TÜİK)

18-  Sebzelerin üretim miktarları (Seçilmiş Ürünlerde), 2001-2019

Sebzelerin üretim miktarlarına ilişkin verilere bakıldığında Türkiye’de 12.840.990 Ton ile Domates’in üretim miktarı ile açık ara ilk sırada olduğu görülmektedir. Diğer ürünler üretim miktarına göre sırasıyla;

Karpuz: 3.870.515 Ton

Kuru Soğan: 2.200.000 Ton

Hıyar: 1.916.645 Ton

Kavun: 1.777.059 Ton

Belirtilen ürünlerin yıllar itibariyle üretim miktarları (ton) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. (Kaynak: TÜİK)

19- Dünya’daki tarım ürünleri üretimi sıralamasında Türkiye’nin listeye girdiği ürünler;

1-KİRAZ üretiminde Dünyanın en büyük üreticisi Türkiye (İkici sırada ABD)

2- FINDIK üretiminde Dünyanın en büyük üreticisi Türkiye (İkici sırada İtalya)

3- KARPUZ üretiminde Dünyada ikinci en büyük üretici Türkiye (birinci sıradaki ülke Çin)

4- SALATALIK üretiminde Dünyada ikinci en büyük üretici Türkiye (birinci sıradaki ülke Çin)

————————————————————————————————————
Ali KARAKUŞ
İstanbul
16.9.2020

 

KAYNAKLAR

1- 400 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği (16.9.2020 Tarih ve 31246 no.lu Resmi Gazete) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200916-3.htm

2- 2886 no.lu Devlet İhale Kanunu (10.9.1983 18161 no.lu Resmi Gazete)  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

3- TÜİK – Tarım İstatistikleri http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

4- Alan ölçü birimi hektar hakkında bilgi – Wikipedia https://tr.wikipedia.org/wiki/Hektar

5- Alan ölçü birimi dekar (dönüm) hakkında bilgi – Wikipedia https://tr.wikipedia.org/wiki/Dekar

6- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı


Kaynak: Ali KARAKUŞ – SMMM, Bağımsız Denetçi özel izni ile yayınlanmıştır.
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here