Ana sayfa Vergi Ticari taksiyi yenisiyle değiştirdim. ÖTV istisnasını kaybeder miyim?

  Ticari taksiyi yenisiyle değiştirdim. ÖTV istisnasını kaybeder miyim?

  527
  0

  Ticari taksiyi yenisiyle değiştirdim. ÖTV istisnasını kaybeder miyim?


  KONU

  Ticari Taşıtların Yenilenmesinde ÖTV


  SORU

  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanarak 5/6/2017 tarihinde ilk iktisap ettiğiniz ve ……….. ticari plakanıza tescil ettirdiğiniz ………………. marka 2016  model taşıtın sağ ön ve arka kapısının birleştiği yerin boyalı olması nedeniyle “ayıplı mal” kapsamında ÖTV mükellefine iade edeceğiniz belirtilerek iade edilen


  CEVAP

  …Buna göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde yer alan istisna kapsamında iktisap edilen taşıtın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, mezkur Genel Tebliğin (IV/F/2.1.2.1) bölümünde yer alan usul ve esaslar dahilinde iade edilmesi kaydıyla, yerine alınacak yeni bir taştın ilk iktisabında söz konusu istisna uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.…


  T.C.
  KARABÜK VALİLİĞİ
  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

  Sayı : 35831311-010.01[6745]-5573

  Tarih: 27.04.2018

  Konu : Ticari Taşıtların Yenilenmesinde ÖTV

  İlgi :09.08.2017 tarihli ve 1617 sayılı özelge talep dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanarak 5/6/2017 tarihinde ilk iktisap ettiğiniz ve ……….. ticari plakanıza tescil ettirdiğiniz ………………. marka 2016  model taşıtın sağ ön ve arka kapısının birleştiği yerin boyalı olması nedeniyle “ayıplı mal” kapsamında ÖTV mükellefine iade edeceğiniz belirtilerek iade edilen taşıtın yerine aynı bayiden iktisap edeceğiniz taşıt için söz konusu istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

  6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54 üncü maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeye göre, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

  Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

  Öte yandan, mezkûr Kanunun 15 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında,  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tâbi işlemleri yapmış olan mükelleflerin, bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilecekleri, bu vergiden mahsup edebilecekleri veya iade talebinde bulunabilecekleri, şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesinin şart olduğu hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeye ilişkin uygulama usul ve esasları ise anılan Tebliğin (IV/F) bölümünde belirlenmiştir.

  Bu kapsamda, Kanunun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanılarak iktisap edilip kayıt ve tescil edilen taşıtın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre ÖTV mükellefine iade edilmesi halinde; ÖTV mükellefince,

  – İadenin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapıldığına dair ispat edici belgenin (satıcı ve alıcı arasında düzenlenen ayrıntılı tutanak/sözleşme, teknik rapor, Tüketici Mahkemesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı) aslı veya noter onaylı örneğinin,

  – Alıcı adına yapılan kayıt ve tescil işlemine konu taşıtın kaydının silindiğine dair ilgili tescil kuruluşu tarafından düzenlenerek taşıt sahibine verilen yazının (veya “trafikten çekilmiştir” kaydı düşülen tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin),

  – ÖTV’nin alıcıdan tahsil edilmediğine, tahsil edilmişse iade edildiğine dair alıcının kimlik, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı alıcının da imzası bulunan tutanağın,

  – Taşıtın satış faturasının satıcıdaki nüshası ile iade edilen taşıtın işletme aktifine/kayıtlarına girdiğinin yasal defter kaydı ile tespitine ilişkin belgenin

  vergi dairesine verilmesi halinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması mümkün olup, taşıtın bu şekilde mükellefe iade edilmesi, istisnadan yararlanmayanlara satış veya devir olarak değerlendirilmemektedir.

  Buna göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesinde yer alan istisna kapsamında iktisap edilen taşıtın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, mezkur Genel Tebliğin (IV/F/2.1.2.1) bölümünde yer alan usul ve esaslar dahilinde iade edilmesi kaydıyla, yerine alınacak yeni bir taştın ilk iktisabında söz konusu istisna uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.


  BENZER İÇERİKLER


  Aktife Kayıtlı Ticari Araç Satışlarında KDV Oranı Kaçtır?

  Maddi Duran Varlıklar – Sabit Kıymet Alış – Taşıt – Ticari Araç

  Adi ortaklığın araçlarını ortağa devir edersek KDV öder miyiz?

  Noter Satış Senedi ile aldığım araç için ödediğim KDV’yi indirim konusu yapabilir miyim?

  Şirket Ortağından Kiralanan Araca Ait Giderler Kaydedilebilir mi?

  Emlak Aracılığından Elde Edilen Gelirler Nasıl Vergilendirilir?

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here