Ana sayfa Vergi Ticari Promosyon olarak verilen aracın VİV. karşısındaki durumu

Ticari Promosyon olarak verilen aracın VİV. karşısındaki durumu

165
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … … … … Dış Tic. A.Ş.’den ticari prim olarak noterde düzenlenen devir ve hibe sözleşmesine istinaden aldığınız aracın trafik tescil işlemleri sırasında veraset ve intikal vergisi ilişiği aranılıp aranılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde de her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

            Anılan Kanunun 38 inci maddesinde “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsündeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip ve sahiplerce:

1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmü yer almaktadır.

            Buna göre, yapılan satışlar karşılığında Fakir Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. tarafından şirketinize ticari promosyon olarak verilen vasıtanın, ticari kazancın bir unsuru olarak ilgili dönem kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

            7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 nci maddesiyle, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaktadır.

            Aynı Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasında “Şahıs” tabirinin, hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmü şahısları; (b) fıkrasında, “Mal” tabirinin, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları, (d) fıkrasında ise  “İvazsız intikal” tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade edeceği belirlenmiştir.

            Bu hükümlere göre, malların veraset yoluyla veya her ne suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer bir şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Diğer taraftan gelir ve kurumlar vergisinin konusuna giren ödemeler karşılıksız olsa dahi, ilgili yıl gelir vergisi beyannamesinde ticari kazancın tespitinde veya kurumlar vergisi beyannamesinde kurum kazancının tespitinde dikkate alınması durumunda veraset ve intikal vergisine tabi tutulmayacaktır.

            Bu itibarla, … … .. … Dış Tic. A.Ş. tarafından şirketinize ticari promosyon olarak verilen vasıta, şirketinizce ilgili yılın kurum kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınacağından, bu vasıta ayrıca Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu kapsamında değerlendirilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu nedenle, söz konusu vasıtanın şirketiniz adına tescilinde veraset ve intikal vergisi ilişiğinin aranılmaması gerekir.

 


Kaynak: GİB Özelge, 02/09/2015, 85550353-160[2015-1]-16, RİZE VALİLİĞİ
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here