Ana sayfa Vergi Ticari amaçlı deponun kiralanmasında TL+ KDV’nin dışında Stopaj da uygulanacak mı?

  Ticari amaçlı deponun kiralanmasında TL+ KDV’nin dışında Stopaj da uygulanacak mı?

  Şirket aktifine kayıtlı olan gayrimenkullerin kira bedelinde KDV dışında stopaj da uygulanacak mı?

  200
  0

  T.C.
  BİTLİS VALİLİĞİ
  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

  Sayı

  :

  10497383-200.02-5

  29/08/2013

  Konu

  :

  Katma Değer Vergisinin Uygulanmasında Stopaj uygulanıp uygulanmayacağı

              Özelge talep formunda Şirketiniz adına kayıtlı bulunan ve ticari amaçlı deponuzun … TL+ KDV mukabilinde kiraya verildiği belirtilerek katma değer vergisi (KDV) ile Stopajın uygulanıp uygulanmayacağı sorulmaktadır.

              1-KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

              5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

              Aynı Kanununun 15 inci maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşların, söz konusu maddede bentler halinde sayılan ödemeleri ( avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin kurumlar vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.

              1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Tebliğinin “15.3.2.3. Diğer kurumlar vergisi mükelleflerine ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri” başlıklı bölümünde “Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sayılan kurumlar vergisi mükelleflerine (kooperatifler hariç) ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. Bu kurumların elde ettikleri kira gelirleri ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

              Bu hükümler çerçevesinde; Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünce şirketinize yapılan kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmayacağı tabiidir. Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin bu şekilde elde ettikleri kira gelirlerini kurum kazancına dahil ederek kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan etmesi gerektiği tabiidir.

              2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

              3065 sayılı KDV Kanununun;

              – 1/1 maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

              – 4/1 maddesinde, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin ise, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

              – 9 uncu maddesinde, Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusundayetkili olduğu,

              hükümlerine yer verilmiştir.

              117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; (3.1.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat uygulamakla sorumlu tutulanlar, (3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır. Tebliğin (3.2.13.) bölümünde; KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğin kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler kısmında belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

              Diğer taraftan, Tebliğin (3.4.1.2.) bölümünde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedelinin 1.000 TL’yi aşmaması halinde, hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.

             Buna göre, Şirketiniz tarafından Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne depo kiraya verilmesi işlemi KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre KDV ye tabidir. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamında yer aldığından bu kiralama işlemi nedeniyle hesaplanan KDV nin Müdürlük tarafından Tebliğin (3.2.13.) bölümü uyarınca (5/10) oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here