Ana sayfa Vergi Tevkif Yolu İle Kesilen Vergilerden Doğan İade Alacağı, İthal Edilen Malların KDV’sinden...

  Tevkif Yolu İle Kesilen Vergilerden Doğan İade Alacağı, İthal Edilen Malların KDV’sinden Mahsup Edilir mi?

  1133
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Kurumlar vergisi beyannamesinde tevkif yoluyla kesilen vergilerden doğan iade alacağının ithal edilen malların katma değer vergisine mahsubu
  İlgi: … Tarihli özelge talep formu.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 2012 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde yıllara sâri inşaat işlerinden dolayı tevkif yoluyla kesilen vergilerden doğan iade alacağınızın, ithal edilen malların katma değer vergisine mahsubunun yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmıştır.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 34’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrası ve 30’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre, kaynağında kesilmiş olan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edileceği, beşinci fıkrasında ise mahsubu yapılan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde, bu durumun vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirileceği, aradaki farkın mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurusu halinde kendilerine red ve iade edileceği belirtilmiştir.

  Ayrıca anılan maddede Maliye Bakanlığının iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna, yeminli mali müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade için aranılacak belgeleri belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmış olup, konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar 252 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

  Anılan Tebliğin “1.3.1. Mahsup Yoluyla İade” başlıklı bölümünde, tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebinin tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirileceği belirtilmiştir.

  Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun “Kanunun şümulü” başlıklı 1’inci maddesinde, bu Kanunun kapsamı ve hükümlerinin uygulanacağı vergi, resim ve harçlar belirlenmiştir. Bu Kanuna tabi vergi, resim ve harçlar ise genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlardır.

  Aynı Kanunun 2’nci maddesinde ise Vergi Usul Kanununun kapsamına girmeyen vergi ve resimler belirlenmiştir. Bu maddeye göre gümrük ve tekel idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu kapsamda değildir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, gümrük idaresi tarafından alınan vergiler, 252 seri no.lu Tebliğde belirtilen diğer vergi borcu kapsamında değerlendirilmeyeceğinden, şirketinizin 2012 yılından doğan kurumlar vergisi iade alacağının ithal edilen malların katma değer vergisine mahsubu mümkün değildir.

  Kaynak: Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
  11 Nisan 2014 Tarih ve 17192610-125[ÖZG-13/23]-106 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here