Ana sayfa Vergi Tek ortaklı limited şirket eşik değerleri aşması durumunda bağımsız denetime tabi olması...

  Tek ortaklı limited şirket eşik değerleri aşması durumunda bağımsız denetime tabi olması gerekir mi?

  34
  0

  Tek ortaklı Limited şirket eşik değerleri aşması durumunda bağımsız denetime tabi olması gerekir mi?

  Şartların var olması halinde Bağımsız denetime tabi olunur şirketin tek veya çok ortaklı olmasının önemi yok.
  Aşağıdaki linkteki açıklamayı inceleyiniz.

  https://turmob.org.tr/mevzuat/pratikBilgiler/f43009d4-3362-4e76-b971-885c231691ce/bagimsiz-denetime-tabi-sirketler—2022

   


  BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER

  6102 sayılı Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi olan işletmeler aşağıdaki gibidir:
   
  A-Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi olan işletmeler (2018/11597 sayılı BKK Ekli (I) sayılı liste)
  1) 6362 sayılı Kanun uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi
  şirketlerden;
  a) Yatırım kuruluşları,
  b) Kolektif yatırım kuruluşları,
  c) Portföy yönetim şirketleri,
  ç) İpotek finansmanı kuruluşları,
  d) Varlık kiralama şirketleri,
  e) Merkezi takas kuruluşları,
  f) Merkezi saklama kuruluşları,
  g) Veri depolama kuruluşları,
  ğ) Derecelendirme kuruluşları,
  h) Değerleme kuruluşları,
  ı) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler,
  i) Bir borsada ve ya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmemekle birlikte halka arz edilmeksizin pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden (ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarının itfa edildiği hesap döneminin sonuna kadar) veya bu amaçla Sermaye Piyasası
  Kurul unca onaylanmış geçerlilik süresi bulunan ihraç belgesi olan anonim şirketler.
   
  2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;
  a) Bankalar,
  b) Derecelendirme kuruluşları,
  c) Finansal holding şirketleri,
  ç) Finansal kiralama şirketleri,
  d) Faktoring şirketleri,
  e) Finansman şirketleri,
  f) Varlık yönetim şirketleri,
  g) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler.
   
  3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.
   
  4) Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumlan, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden şirketler.
   
  5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo işletmeleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi mağazalar.
   
  6) Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar:
  a) Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı.
  b) Uydu televizyon yayın lisansı.
  c) Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı.
   
  B-Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer
  şirketler:
   
  1) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen
  ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan
  şirketler için eşik değerler:

  i) Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası.
  ii) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası.
  iii) Çalışan sayısı 50 kişi.
   
  2) 2018/11597 sayılı BKK Ekli (II) 1 sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler:
  1 (II) Sayılı Liste
   
  1) Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere,
  vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler.
   
  2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler.
   
  3) Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,
  5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta
  Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim
  Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler.
   
  i) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.
  ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası.
  iii) Çalışan sayısı 125 kişi
   
  3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan şirketler için eşik değerler:
  i) Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası.
  ii) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası.
  iii) Çalışan sayısı 175
  kişi
   
  C-Kapsam dışında tutulan şirketler
  (1) Aşağıdaki şirketler bu Kararın kapsamı dışındadır:
  a) Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı
  Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler.
   
  b) Ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile ekli (II) sayılı listenin 5(b) sırasında belirtilen şirketler hariç
  olmak üzere sermayesinin en az yüzde 50’ si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş
  vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşl
  arına ait olan şirketler.
   
  D- Uygulamaya ilişkin esaslar
  (1) Eşik değerlere tabi şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art
  arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız
  denetime tabi olur.
   
  4) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum
  düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler.
   
  5) (I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere;
   
  a) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme
  değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç
  olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar
  Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan
  şirketler.
   
  b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
  kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si
  belediyelere ait olan şirketler.
   
  (2) Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç
  ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden
  en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip
  hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar.
   
  (3) Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı
  bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal
  tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.
   
  (4) Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle
  birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net
  satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin
  toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı
  ortaklığın son İki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından,
  iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.
   
  (5) Bağımsız denetime tabi şirketlerin ara dönem sınırlı bağımsız denetim yükümlülükleri,
  mevzuatta hüküm bulunmaması halinde Kurum tarafından belirlenir.
   
  (6) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek
  tereddütleri gidermeye Kurum yetkilidir.
   

  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here