Ana sayfa Duyurular TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ‘Torba Yasayı’ Kabul Etti…

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ‘Torba Yasayı’ Kabul Etti…

1172
0

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı vergi kanunları ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarılarını içeren ‘Torba Yasayı’ onayladı.

KAMU TAŞINMAZLARI SATILACAK

Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 10 yılı dolan konutlar Devlet İhale Kanunu’nun belirlediği şekilde ihale ile satılarak ekonomiye kazandırılacak ya da yeni lojmanların yapımında kullanılacak.

İhale yapıldığı sürede kamu konutlarında oturanlar, oturdukları konutu öncelikli satın alma hakkına sahip olacaklar.

İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin veya 4 yıla kadar kanuni faiziyle taksitli ödenebilecek. Peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak. Lojmanda oturan, almak istememesi halinde konutu 2 ay içerisinde boşaltacak.

Taşınmazların satışından elde edilen gelir, ilgili idarenin merkez muhasebe birimine özel gelir olarak kaydedilecek. Bu gelirler, mevzuat hükümleri çerçevesinde öncelikle personelin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla ödenekler için kullanılacak.

Hazineye ait olan ve tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin doğrudan satışının önü açılıyor. Tarım amaçlı satın alınan araziler sadece tarımsal amaçlı kullanılabilecek.

Bu arazilerin rayiç bedeli üzerinden satışa çıkarılması planlanırken; rayiç bedelin taksitle ödenmesi durumunda bu bedelin %30’nun en geç 3 ay içerisinde, geri kalanı ise en fazla 5 yıl içinde kanuni faiz ile birlikte 10 eşit taksit ile ödenecek.

Belediye ve mücavir alanları içerisinde olan, 31 Aralık 2009 öncesinde izinsiz olarak yapılmış yapılmış Maliye Bakanlığı tarafından belirtilmiş olan Hazineye ait taşınmazların öncelikli olarak yapı sahiplerine satılması ya da belediyelere bedelsiz devredilmesi planlanıyor.

Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının yüzde 25’i oranında uygulanan götürü gider oranı yüzde 15’e düşürülecek.

ASGARİ ÜCRET 1404 TL’NİN ALTINA DÜŞMEYECEK

2017 yılında vergi dilimlerinde artış nedeniyle asgari ücretin 1404 TL’nin altına düşmemesi için yasal düzenlemeler yapılıyor. Düzenlemeye göre, hem bekar ve çocuksuz asgari ücretliye hem de net ücreti bin 404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri bin 404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

2018 yılında binek otomobiller için ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi  %40 artırılıyor

2018 yılı Ocak ve Temmuz aylarında ödenecek motorlu taşıt vergisi tutarları değiştirilerek 2017 yılında ödenen motorlu taşıtlar vergisine göre %40 oranında artırılıyor.

2018 yılından sonra tescil edilecek binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisinin hesabında aracın motor silindir hacmi yanında değeri de dikkate alınmaya başlanıyor. Taşıtın değerine göre artırımlı motorlu taşıtlar vergisi geliyor.

Belirlenen değerlerin üzerinde taşıt değerine sahip araçlarda vergi tutarlarının %10 veya %20 daha fazla olması öngörülüyor. Bu uygulamaya 1.1.2018 tarihinden sonra başlanacak.

2018 BÜTÇESİ ARTIRILACAK

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığına verilen borçlanma yetkisi Yeni Orta Vadeli Program ile revize edilen Bütçe-Hazine nakit dengesi hedefleri çerçevesinde 37 milyar lira yukarı çekiliyor

2018 yılı Merkez Bütçesi için yeni gelir kaynakları oluşturuluyor. Bütçede savunma ve güvenlik harcamalarına yeni kaynaklar geliyor.

Gelir vergisi tarifesinde üçüncü dilimdeki %27 olan oran %30’a çıkarılıyor. Ücret gelirleri için 1.1.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR BÜTÇEYE AKTARILIYOR

Kefalet sandığının ve Türk Patent ve Marka Kurumunun elinde bulunan ihtiyaç fazlası kaynaklar bütçeye aktarılıyor. Kefalet sandığının 480 milyon lira, Türk Patent ve Marka Kurumunun 150 milyon lira ihtiyaç fazlası nakit varlığı 2018 yılında Merkezi Yönetim Bütçesine aktarılacak.

Kültür Bakanlığı bünyesinde işletilen özel hesap kapatılarak bütün gelirleri bütçeye aktarılıyor.

BELEDİYELERİN EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİNDE YAPTIKLARI AŞIRI ARTIŞLARA KARŞI VATANDAŞI KORUMAK ÜZERE TAVAN UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

2017 yılında bütün belediyeler arsa ve arazilerin emlak vergisine esas kıymetlerini komisyonlar vasıtasıyla yeniden belirlemiştir. Belirlenen bu kıymetler gelecek sene vatandaşlarımızın ödeyeceği emlak vergisinin hesabında kullanılacak.

Aşırı, astronomik olarak belirlenen kıymetlerin önüne geçmek için 2017 yılında arsa veya arazi değeri neyse 2018 yılı için yapılacak değer artışı hiçbir şekilde bu değerin %50’sini geçemeyecek şekilde yasal düzenleme yapılmaktadır.

FİNANS SEKTÖRÜNE YENİ VERGİ KOLAYLIKLARI YOLDA

Bankalar tarafından yapılan türev işlemlerde BSMV istisnası getiriliyor.

Finansal kiralama ve finansman şirketlerine özel karşılık ayırma ve bu karşılık tutarı kadar vergi matrahından indirme imkanı getiriliyor.

Finansal kiralama ve finansman şirketlerine bankalar gibi takip sonucu elde ettikleri taşınmazların satışı kapsamında oluşan kazanca vergi istisnası getiriliyor.

Kamu özel işbirliği projelerinin finansmanında yurtdışından kaynak teminini kolaylaştırmak amacıyla özel amaçlarla kurulan şirketler kanalı ile getirilecek finansman için düzenlenecek sözleşmelerden damga vergisi ve harç alınmaması öngörülüyor.

GÜMRÜK VERGİSİNDE MUAFİYETLER KALDIRILIYOR

Gümrük vergisinden muaf olan ürünler için muafiyetler kaldırılmakta, bunun yerine vergi had ve nispetleri sıfır olarak belirlenmektedir. Böylelikle dış ticaret politikasının gerekleri çerçevesinde Bakanlar Kuruluna bu ürünler için de vergi getirme imkanı sağlanıyor.

ENGELLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ SATIŞI UYGULAMASINDAKİ SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN SINIR GETİRİLİYOR

Engellilere sağlanan ÖTV’siz binek aracı alma imkanı vergisiz fiyatı 70 bin liranın altına olan araçlarla sınırlandırılıyor.

EKONOMİK VE FİNANSAL İSTİKRARIN KORUNMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Şirketlerin döviz cinsinden borçlanmalarını takip etmek ve döviz borçlanmasına ilişkin riskleri belirleyip ona göre para politikası tedbirleri almak amacıyla Merkez Bankasına bilgi toplama yetkisi veriliyor.

Yurt dışında yatırım yapma amacıyla kurulan fonlara, ülkemizde yapacakları yatırımlar kapsamında Hazine Müsteşarlığı bütçesinden kaynak aktarılabilmesine imkan sağlanıyor.

Hazine Müsteşarlığı tarafından girişim sermayesi fonlarına ve katılım bankalarının oluşturdukları fonlara kaynak sağlanabilmesi amacıyla yasal düzenleme yapılıyor.

Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla kitle fonlama platformları üzerinden sermaye piyasalarında kaynak toplanmasına imkan sağlanıyor.

YATIRIM, ÜRETİM VE İSTİHDAMI TEŞVİK ETMEK AMACIYLA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve münferit sanayi işletmelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması için kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan mera vasıflı yerlerin tahsis amacı değişikliklerinde yirmi yıllık ot bedelinin alınmaması öngörülüyor.

15.4.2000 tarihinden önce OSB’lerde bağımsız bölüm oluşturularak birden fazla kiracıya kiralanan tesislerin, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmış ya da kat mülkiyeti tesis edilmiş olması ve OSB’ce uygun görülmesi şartı ile birden fazla kiracıya kiralanabilmesi sağlanıyor.

4325 ile 5084 sayılı Kanunlar kapsamında yatırım yapmak üzere kendilerine arsa satılan ancak bu yatırımları tamamlayamayanlar için, 2 yıl ek süre verilmesi öngörülüyor.

Endüstri bölgeleri sınırları içerisinde yapılacak ve hazırlama usul ve esasları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek 1/5000 ölçekli nazım imar plânı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plânı ve parselasyon plânları ve değişiklikleri ile alt yapı ile ilgili etüt, harita, plân ve projelerin Bakanlık tarafından onaylanması, onaylı imar ve parselasyon plânlarının Bakanlık internet sitesinde bir hafta süre ile ilan edilmesi, itiraz olmaması halinde ilan süresinin sonunda yürürlüğe girmesi sağlanıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunun yurtiçinde veya yurtdışında şirket kurabilmesi ve kurulmuş şirketlere ortak olabilmesi sağlanıyor.

Sanayi işletmelerinin üretimleri sonucunda nihai sanayi malı hüviyetine kavuşmuş bir ürünün alım veya satımının borsa tesciline tabi olmaması ve muamele tescil ücreti ödenmemesi sağlanıyor.

Kooperatiflerin ortak dışı işlem yapmaları halinde vergi muafiyetinin kalkmaması, buna karşılık ortak dışı işlemlerin ayrı bir iktisadi işletme olarak değerlendirilip vergilendirilmesi öngörülüyor.

Şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin taşınmasını sağlamak üzere, kalkınmada öncelikli illerde kamuya ait yerleri sanayi sitesi yapı kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine bedelsiz devredilecek.

Diğer illerde ise emlak vergisi değerleri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere sanayi sitesi yapı kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine satılmasını sağlayacak.

Kamu ihalelerinde istekli ve yüklenicilerin, sigorta şirketlerinden alacakları kefalet senedini teminat mektubu olarak verebilmelerine imkan sağlanıyor.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle ilgili mesleklerde çalışanların, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olmaları halinde 31.12.2017 tarihine kadar tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan belge masrafı ile sınav ücretlerinin, 31.12.2019 tarihine kadar karşılanmaya devam edilmesi sağlanıyor.

VERGİ MÜKELLEFLERİNE BÜYÜK KOLAYLIKLAR YOLDA

Vergi daireleri tarafından mükellefle yapılan her türlü işlemin elektronik ortamda yapılmasına imkân veren yetki düzenlemesi yapılmaktadır. Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebileceklerdir. Böylece Maliye Bakanlığı e-devlet uygulamalarında yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir uygulamayı başlatıyor.

Yurtdışında düzenlenmiş banka kartlarının vergi borçlarının ödenmesinde kullanılması halinde bankaların bu ödemeler üzerinden komisyon almasına imkân sağlanmaktadır.

Gerçek kişiler için ikametgâh adresi olarak MERNİS adresinin tebligat adresi olarak kullanılmasına imkân sağlanmaktadır.

Vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere yapılan ödeme emri tebligatlarında ödeme veya mal bildiriminde bulunma için öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır. İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulamalarında, bu işlemlere karşı dava açma süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmaktadır.

Vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere bu borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları için verilen 7 günlük süre mükelleflere yardımcı olmak amacıyla 15 güne çıkarılmaktadır.
Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşmalarında (Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları) alınmakta olan 57 bin TL harç kaldırılmaktadır.

KAYITDIŞILIK İLE MÜCADELE VE TAHSİLAT ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Vergi borcu yoktur uygulamasının yapıldığı kamu kurumlarının kapsamı genişletilmektedir.

Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla; internet ortamında yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin bu işleri yürütenler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmektedir.

Elektronik ortamda yurtdışından Türkiye’deki nihai tüketicilere hizmet sunanlara KDV bakımından Türkiye’de vergi mükellefi olma zorunluluğu getirilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığının kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve tahsilat etkinliğini artırmak amacıyla çeşitli kaynaklardan veri toplaması ve bunu risk analizine tabi tutabilmesi imkânı getirilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK’nın mükelleflere yapacakları iade sırasında diğer idarenin alacağı varsa yapılacak iadeden mahsup edilmesi öngörülmektedir.

KAMU HARCAMALARININ YÖNETİMİNDE ETKİNLİĞİ SAĞLAMAK ÜZERE DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Maliye Bakanlığı kamu kurumlarının taşeron işçi çalıştırmaları halinde sözleşmede çalışanların ücretlerine ilişkin tavan belirleme yetkisi almaktadır.

Maliye Bakanlığının kamu harcamalarında e-devlet uygulamalarını yaygınlaştırması için ilave yetkiler verilmektedir.

DİĞER ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Türk Ticaret Kanunundaki yapılan değişikliklere paralel olarak Merkez Bankası içinde yer alan denetleme kurulu kaldırılmaktadır.

Devlet desteklerine ilişkin ikinci mevzuatın çıkarılmasına ilişkin sürenin BKK ile belirlenmesi imkânı getirilmektedir.

Büyükşehir Belediye Kanununda yapılan değişiklik sonrası köy iken mahalleye dönüşen yerlerde olan ve vergiden muaf işletmelerin bu muafiyetlerinin mahalleye dönüştükten sonra da 2020 yılı sonuna kadar devam etmesi sağlanmaktadır.

Tüketici Koruma Kanununda denetime bağlı olarak ortaya çıkan idari para cezaları, makulleştirmek amacıyla aşağıya çekilmektedir.

DFİF kaynaklarının kullanımında haksız ve yersiz olarak alınan teşvik ve primlerin tahsilinde 6183 sayılı Kanunun uygulanması sağlanmaktadır.

İşsizlik ödeneği başvurularının izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılması, işsizlik ödeneğinin, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenmesi ve ödeme tarihini öne çekilmesi hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına yetki verilmesi öngörülmektedir.

Turizm yatırımcılarına büyük bir fırsat getiriliyor. Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecekler, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecekler.

Kaynak: Maliye Bakanlığı – Kanun Tasarısı duyurusu

Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here