13.2 C
Istanbul
Cuma, 13 Aralık 2019 14:26
Ana sayfa Etiketler Konu

Etiket: konu

Özelleştirme fonun kullanım alanları nerelerdir?

Özelleştirme Fonu; a) İş kaybı tazminatı ödenmesi ve iş kaybı nedeniyle verilecek meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetlerinin sağlanması amacıyla açılacak hesaba özelleştirme...

Özelleştirme yüksek kurulunun görevleri nelerdir?

Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir: a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kuruluşların "Özelleştirme kapsamına" alınmasına, özelleştirme kapsamına alınanlardan mevcut durumu itibariyla özelleştirilebilir nitelikte olmayanların...

Özelleştirme uygulamalarındaki ilkeler nelerdir?

Özelleştirme uygulamalarında; a) Doğabilecek istihdam azalmaları ile ilgili olarak mevcut kanunlarda ve/veya toplu iş sözleşmelerinde öngörülen tazminatlara ek olarak "İş Kaybı Tazminatı"nın verilmesi, b) Kuruluşların özelliklerine...

Özelleştirme kanunun amacı ve kapsamı nedir?

4046 sayılı Kanunun amacı; A) Bu maddede belirtilen ve Kanunun uygulanmasında "kuruluş" adı ile anılacak olan;  a) İktisadi devlet teşekküllerinin, bunların müessese, bağlı ortaklık,...

Kültür yatırımı belgesi sahibi olan şirketlere yapılabilecek olan idari yaptırımlar nelerdir?

5225 sayılı Kanuna ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki bentlerde belirtilen esas...

Kültür yatırımı belgesi sahibi olan şirketleri kim denetler?

Belgeli yatırım veya girişimleri, bunların belgeye esas olan niteliklerini, bu niteliklerini koruyup korumadıklarını denetleme; bulunduğu yerin kültürel gereksinimlerini dikkate alarak kültür merkezlerini sınıflandırma ve...

Kültür yatırımı belgesi sahibi olan şirketlerin bilgi verme zorunda olduğu konular...

Belge sahibi tüzel kişiliğin şirket ana sözleşmesinin, ortaklık statüsü veya yapısının değiştirilmesi, belgeye konu yapı veya tesisin veya aynı amaçlarla kullanılmak üzere devredilmesi, kiraya...

Kültür yatırımı belgesi kimin tarafından verilir?

Kültür yatırımı belgesi veya kültür girişimi belgesi Bakanlıkça verilir. Belge, yatırım veya girişimin nitelik ve nicelikleri esas alınarak düzenlenir. Belge alanlar, bu Kanun ve...

Kültür yatırımı ve girişimleri için uygulanacak teşvikin esasları nelerdir?

Bakanlık, 5225 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik tercih ve öncelikleri belirlemeye yetkilidir. 5'inci maddenin (b), (c ) ve (d) bentlerindeki teşvik ve indirim unsurlarından yararlanan kültür...

Kültür yatırımı ve girişimleri için uygulanacak teşvik unsurları nelerdir?

Bu Kanun kapsamındaki kültür yatırımı ve girişimleri için uygulanacak teşvik unsurları şunlardır:   a) Taşınmaz mal tahsisi; Bakanlık, bu Kanun kapsamında kültür yatırımı ve girişimleri...