24.5 C
İstanbul
Pazar, 12 Temmuz 2020 22:19
Ana sayfa Etiketler Işlem

Etiket: işlem

Gümrük vergilerinin eksik alındığı anlaşılırsa ne yapılır?

0
Gümrük idaresi tarafından yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde ilgilisine tebliğ...

İthalatta fazla veya ödememiz gerekirken ödediğimiz vergileri nasıl geri alırız?

0
Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük vergileri geri verilir. Kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri kaldırılır. Bu vergiler ilgiliye tebliğ edilmesi...

Tahakkuk eden ancak henüz ödemediğiniz gümrük vergileri ve para cezaları hangi...

0
Kanunen tahakkuk ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen ve henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin ve para cezalarının tamamen ve kısmen alınmamasına karar verilebilir. Bu işlemler...

Ödediğimiz gümrük vergilerini ve para cezalarını geri alabilir miyiz?

0
Ödediğiniz gümrük vergileri ve para cezaları, belirli durumlarda, tamamen veya kısmen size geri verilebilir. Bu işlemler gümrük mevzuatında “geri verme” olarak adlandırılır. Gümrük vergilerinin hatalı...

Gümrük vergilerini süresinde ödemezsek nasıl bir işlem yapılır?

0
Süresi içinde ödenmeyen kesinleşmiş gümrük vergileri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre, süresinde ödenmeyen alacaklara...

Gümrük idaresince uygulanan ceza ve vergilere itiraz edebilir miyiz?

0
Gümrük idaresi tarafından size bildirilen gümrük vergilerine, cezalara ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde bir üst makama, üst makam...

Gümrük idaresince hangi durumlarda ceza uygulanır?

0
Gümrük idaresi gümrük mevzuatının ihlal edildiği durumlarda, ihlalin niteliğine göre değişen para cezaları uygular. Bu cezalar 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234 ila 241 inci...

İthalatta gümrük idaresinin vergilendirme prosedürü nasıl işlemektedir?

0
Dış ticaret faaliyetleriniz kapsamında Türkiye’ye giriş veya Türkiye’den çıkış yapacak olan eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için, bu eşya ve yaptığınız dış ticaret işlemi hakkında...

Gümrük işlemlerinde toplu konut fonu hangi işlemlerde uygulanır?

0
Toplu Konut Fonu, İthalat Rejim Kararı'na ekli III Sayılı Liste (işlenmiş tarım ürünleri) ile IV Sayılı Liste’de (balık ve diğer su ürünleri) yer alan...

Gümrük işlemlerinde uygulanan ek mali yükümlülükler nasıl belirlenir?

0
Dış ticaretin ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini sağlamak amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler...