11.8 C
Istanbul
Perşembe, 12 Aralık 2019 0:09
Ana sayfa Etiketler Gücü

Etiket: gücü

İş gücü temin hizmetlerinde KDV tevkifatı var mıdır?

Elektrik malzemeleri alım satım ve işçiliği işi ile iştigal eden A mükellefi bir başka işyerinin elektrik tesisatı işini alıyor. A firması bu iş için...

Genel sağlık sigortası kapsamında finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ve süreleri nelerdir?

Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben...

İsteğe bağlı sigortalılık nasıl başlatılır?

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar. İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre...

İsteğe bağlı sigorta nedir ve şartları nelerdir?

İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. İsteğe bağlı sigortalı...

Vazife Malullüğü nedir?

Sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla...

Sigortalıların borçlanarak prim günü alabileceği süreler nelerdir?

Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının,...

Evlenme ve cenaze ödeneği nedir?

Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya...

Ölüme bağlı toplu ödeme ve ihya ne zaman yapılır?

5510 Sayılı SGK Kanunu’ nun 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre ilk defa aynı maddenin birinci...

Ölüm sigortasında bağlanacak aylık ne zaman kesilir?

Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 34 üncü maddede belirtilen şartların ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. Ancak bu Kanunun 4 üncü maddesinin...

Ölüm sigortasında bağlanacak aylık hak sahiplerine ne zaman bağlanır?

Ölüm sigortasından sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar; a) Sigortalının ölüm tarihini, b) Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıldığı...