Ana sayfa Vergi Spor kulübü üye giriş bedeli ve yıllık aidat tutarını gider yazabilir miyiz?

Spor kulübü üye giriş bedeli ve yıllık aidat tutarını gider yazabilir miyiz?

1457
0
Spor kulübü üye giriş bedeli ve yıllık aidat tutarını gider yazabilir miyiz?

SORU

– Spor kulübü derneğine yapılan aidat bedellerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

… Spor Kulübü Derneğine banka dekontu ile yapılan “üyelik giriş aidatı” ve “yıllık aidat”ın vergi

matrahının tespitinde indirim konusu yapılmasının mümkün olup olmadığı hak.

CEVAP

 … Bu hükümlere göre, üyesi olduğunuz … Spor Kulübü Derneğine yaptığınız üyelik giriş aidatı ve yıllık aidat ödemelerinin, söz konusu derneğin mesleki teşekkül niteliğinde olmaması nedeniyle, serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, adı geçen Derneğe banka dekontu ile yapılan söz konusu aidat ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi kapsamında vergi matrahının tespitinde de indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

Sayı : 62030549-120[89-2017/1044]-862851 27.09.2018
Konu : Spor kulübü derneğine yapılan aidat bedellerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

 

İlgi : 08/11/2017 tarih ve 1825250 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde yer alan dilekçede, … Spor Kulübü Derneğine banka dekontu ile yapılan “üyelik giriş aidatı” ve “yıllık aidat”ın vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Serbest meslek kazancının tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun “Mesleki giderler” başlıklı 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup (8) numaralı bendinde, serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatların serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı Kanunun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinde “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

  1. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, üyesi olduğunuz … Spor Kulübü Derneğine yaptığınız üyelik giriş aidatı ve yıllık aidat ödemelerinin, söz konusu derneğin mesleki teşekkül niteliğinde olmaması nedeniyle, serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, adı geçen Derneğe banka dekontu ile yapılan söz konusu aidat ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi kapsamında vergi matrahının tespitinde de indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. MuhasebeNews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Derneklere Yapılan Bağış ve Yardımlar Gelir ve Kurumlar Vergisinden İndirim Konusu Yapılabilir mi?

Bağış ve yardım olarak şirket kazancının %10’unu verirsek kar dağıtım stopajı ödeyecek miyiz?

Bağış Alanlar Gelir Kaydını Nasıl Yapar?

Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Üniversitelere Yapılan Nakdi Ve Ayni Bağışlar İndirim Konusu Yapılabilir mi?

Bağış ve Yardım Amacıyla Yapılan İnşaatlar İçin Yüklenilen KDV İndirilebilir mi?

Ar-Ge İndirimi nedir? Sponsor olursam vergi avantajım olur mu? Bağış ve Yardımları Vergiden düşebilir miyim?

Gelir Vergisi Kanununa Göre Yıllık Beyannameden İndirim Konusu Yapılacak Bağış Ve Yardımlar Nelerdir?

Bağış Olarak İnşa Edilen Okul İçin Yapılan Harcamalar Gider Kaydedilebilir mi?

Bağış ve Yardımların Ne Kadarını Vergiden Düşebilirsiniz?

KDV Tebliği – KDV Ödeyerek Mal ve Hizmet Alan Bağışçıların Beyanı ve KDV istisnası nasıl olacaktır?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here