Ana sayfa Vergi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı tarafından iktisap edilecek taşınmazların harç muafiyeti hakkında

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı tarafından iktisap edilecek taşınmazların harç muafiyeti hakkında

Yardıma muhtaç olanlara bağışlanan evler için harç ödenir mi?

106
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, sosyal güvenceden yoksun fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlara yönelik … ili, … ilçesi, … mevkiinde yapılan mesken niteliğindeki konutların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından vakfınıza devrine ilişkin işlemlerde tapu harcı ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu, 59 uncu maddesinin (a) bendinde, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinin; (j) bendinde ise, a, e, f bentlerinde belirtilen şekilde iktisap olunan gayrimenkullerin herhangi bir şekilde başkalarına devir ve ferağının harçlardan müstesna olduğu; Kanunun 123 üncü maddesinde ise, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişiler ile istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kanununun 7 nci maddesinde “Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfı kurulur.” hükmü ile, “Muafiyetler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;

a) Kurumlar Vergisinden, (iktisadi işletmeler hariç),

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisinden,

c) Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan,

d) Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıflardan tahsil edilen teftiş ve denetleme masraflarına katılma paylarından,

muaftır,” hükmü yer almaktadır.

2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 12 nci maddesinde yer alan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idareler kapsamında değerlendirileceği şeklindeki hüküm uyarınca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (a) ve (j) bentleri kapsamında yapacağı işlemlerde tapu harcından muaftır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında kurulan vakfınızın, bu Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendi uyarınca harç muafiyeti bulunduğu dikkate alındığında, söz konusu taşınmazların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından vakfınıza devrine ilişkin tapuda yapılacak devir ve tescil işlemlerinde tapu harcı aranılmaması gerekmektedir.


Kaynak: GİB, Özelge,
90792880-140.10.01[2018/6]-E.408487, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here