Ana sayfa Vergi Sosyal Medya Danışmanlığı Hizmeti KDV’ye Tabi midir?

Sosyal Medya Danışmanlığı Hizmeti KDV’ye Tabi midir?

Sosyal Medya Hesap Danışmanlığı Vergilemesi

460
0

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, vergi mükellefi olan ya da olmayan kişi veya kurumlara ait, facebook, instagram ve diğer sosyal medya araçlarında hesaplar oluşturup, bu hesaplarda görseller, reklam filmleri ve video paylaşımları yaparak takipçi sayılarının arttırılması, takibi, yönetimi işini yaptığınız ve vermiş olduğunuz hizmet karşılığında sosyal medya yönetimi (sosyal medya danışmanlığı) adı altında fatura düzenlediğiniz belirtilerek, düzenlemiş olduğunuz faturalarda gelir vergisi ve katma değer vergisi yönünden tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

I-GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

Ticari faaliyet bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup bir gerçek kişinin ticari kazanç açısından gelir vergisi mükellefi olması için faaliyetin ticari bir organizasyona bağlı olarak yürütülmesi ve devamlılık arz etmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18/12/2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, vergi mükellefi olan ya da olmayan kişilere vermiş olduğunuz sosyal medya hesaplarının takibi ve yönetimi hizmeti Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir.

Bununla birlikte, sosyal medya danışmanlığı (sosyal medya yönetimi) hizmeti verdiğiniz kişiler tarafından bu kapsamda tarafınıza yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır. Ancak, özelge talebinde belirttiğiniz “sosyal medya hesaplarında reklam filmi yayınlama” hizmeti 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında kapsamındaki internet ortamında verilen reklam hizmeti veya reklam hizmeti verilmesine aracılık hizmeti ise bu kapsamda Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlarca tarafınıza yapılan ödemeler üzerinde %15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı tabiidir.

II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

– 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.2.) bölümünde tam tevkifat uygulamasına ilişkin işlemler, (I/C-2.1.3.2) bölümünde de kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

Buna göre, sosyal ağlar (facebook, twitter, instagram v.b.) üzerinden sayfalar, hesaplar oluşturup bu hesaplarda görseller ve reklam filmi video paylaşımı yaparak verdiğiniz reklam hizmeti ve sosyal medya yönetimi, sosyal medya danışmanlığı hizmeti 3065 sayılı Kanunun 1/1 inci maddesine göre KDV’ye tabi olup KDV Genel Uygulama Tebliğinde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasında sayılmayan bu hizmete ilişkin hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulmaması gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB, Özelge,21.01.2020, 51421814-120[37-2019/5]-E.5817, Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı, sosyal medya danışmanlığı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here