Ana sayfa Muhasebe Sonraki yıla devir eden stoklar Serbest Meslek Defter beyan sisteminde nasıl gösterilecek?

Sonraki yıla devir eden stoklar Serbest Meslek Defter beyan sisteminde nasıl gösterilecek?

2973
0

Sonraki yıla devir eden stoklar Serbest Meslek Defter beyan sisteminde nasıl gösterilecek?

KONU

Stok Devirlerinin Defter Beyan Sisteminde Nerede Gösterileceği Hk

SORU

… plastik cerrahi uzmanı olarak serbest meslek kazancına tabi mükellefi olduğunuz, maliyetleri azaltmak için muayenehanenizde kullanmak üzere tıbbi ilaç ve sarf malzemelerini toptan olarak satın aldığınız, ihtiyaçtan fazla olarak alınan bu tür malzemelerin hastaların tedavi sürecinde ve ihtiyaç oldukça kullanıldığı, ancak, 1/1/2018 tarihinden itibaren Defter Beyan Sistemi içinde serbest meslek kazanç defteri tuttuğunuzu belirterek; Defter Beyan Sistemi içinde stok ile ilgili bir bölüm bulunmadığından 2017 yılından devreden stokların nasıl giderleştirileceği ve Defter Beyan Sistemi içinde nerede gösterileceği

CEVAP


Buna göre, söz konusu hükümlerden, serbest meslek kazancına ilişkin gelir ve gider kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde tahsil esasının geçerli olduğu, bedeli ödenerek gider kaydedilmek istenilen belgenin tutarının tamamının bedelin ödendiği dönemde gider olarak kaydedilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, Defter-Beyan Sisteminde, serbest meslek kazancına ilişkin gider belgeleri Sisteme yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerine uygun olarak kaydedilmektedir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı : 77058783-105[VUK.ÖZ.18.34]-E.167734 26.09.2018
Konu : Stok Devirlerinin Defter Beyan Sisteminde Nerede Gösterileceği Hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı plastik cerrahi uzmanı olarak serbest meslek kazancına tabi mükellefi olduğunuz, maliyetleri azaltmak için muayenehanenizde kullanmak üzere tıbbi ilaç ve sarf malzemelerini toptan olarak satın aldığınız, ihtiyaçtan fazla olarak alınan bu tür malzemelerin hastaların tedavi sürecinde ve ihtiyaç oldukça kullanıldığı, ancak, 1/1/2018 tarihinden itibaren Defter Beyan Sistemi içinde serbest meslek kazanç defteri tuttuğunuzu belirterek; Defter Beyan Sistemi içinde stok ile ilgili bir bölüm bulunmadığından 2017 yılından devreden stokların nasıl giderleştirileceği ve Defter Beyan Sistemi içinde nerede gösterileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Defter-Beyan Sisteminin (Sistem) uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

– 65 inci maddesinde, “Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”

– 67 nci maddesinde, “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.” hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi usul Kanununun 210 uncu maddesinde, serbest meslek erbabının bir kazanç defteri tutacağı; bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılatın kaydolunacağı; defterin gider tarafına, yapılan giderlerin nevi ile yapıldığı tarihin, hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığının yazılacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, söz konusu hükümlerden, serbest meslek kazancına ilişkin gelir ve gider kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde tahsil esasının geçerli olduğu, bedeli ödenerek gider kaydedilmek istenilen belgenin tutarının tamamının bedelin ödendiği dönemde gider olarak kaydedilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, Defter-Beyan Sisteminde, serbest meslek kazancına ilişkin gider belgeleri Sisteme yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerine uygun olarak kaydedilmektedir.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

GİB – Defter Beyan Sistemi Mobil Uygulaması Yayınlandı

Basit Usul defter beyan bildirimi ne kadar sürede bir yapılır?

Defter Beyan Sistemi ile ilgili Duyurular

Defter Beyan Sistemi Telefon Faturası Gideri Ekleme

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here