Ana sayfa Vergi Şirketlerin takipli alacaklarının devir alınması ve tahsilinde KDV uygulaması

  Şirketlerin takipli alacaklarının devir alınması ve tahsilinde KDV uygulaması

  Varlık yönetim şirketinin devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların bedelinin varlık yönetim şirketine ödenmesi şartıyla borçlu tarafından satılması, genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabidi

  36
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
   İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  39044742-KDV.17-56736

  27.02.2017

  Konu

  :

  Şirketlerin takipli alacaklarının devir alınması ve tahsilinde KDV uygulaması

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; banka ve finans kurumları dışındaki şirketlerin takipli alacaklarını devir alıp tahsilatını yaptığınız belirtilerek, söz konusu alacakların devir alınmasının ve devir alınan alacağın tahsilinin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı, KDV’ye tabi olması halinde uygulanması gereken KDV oranı ile KDV Kanununun 17/4-l maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

  – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, aynı maddede ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği,

  – 4/1 inci maddesinde, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

  – 17/4-e maddesinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (24) numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemlerinin KDV den istisna olduğu,

  – 17/4-l maddesinde ise; 30.01.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) tesliminin KDV’den istisna olduğu,

  hükme bağlanmıştır.

  Konuya ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/F-4.11.Varlık Yönetim Şirketlerinin Bazı Teslimleri ile Finansal Yeniden Yapılandırma Hükümleri Kapsamında Bazı Borçların Teminatını Oluşturan Mal ve Hakların Teslimi” başlıklı bölümünde;

  4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi KDV’den müstesnadır.

  Örnek:(A)Varlık Yönetim Şirketi tarafından bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devralınan alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların müzayede yoluyla satışı işleminde, bu mal ve hakların alacağa mahsuben (A) tarafından satın alınması ve (A) tarafından alacağa mahsuben satın alınan hak ve alacakların üçüncü şahıslara satışı KDV’den istisna tutulacaktır.

  Varlık yönetim şirketinin devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların bedelinin varlık yönetim şirketine ödenmesi şartıyla borçlu tarafından satılması, genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.”
  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Buna göre, banka ve finans kurumları dışındaki şirketlerin takipli alacaklarının devralınmasının ilgili kanunların Şirketinize verdiği yetki veya izinle yapılmaması halinde söz konusu hizmet BSMV’nin konusuna girmediğinden, verilen hizmet için alınan bedelin genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi tutulması ve hizmet bedeli üzerinden (devir alınan alacağın devir bedeli ile tahsil edilen tutar arasındaki farkın) genel oranda (%18) hesaplanan KDV’nin hizmetin ifasını içine alan vergilendirme döneminde ya da hizmet ifasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlendiği dönemde Şirketinizce beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

  Ancak söz konusu takipli alacakların bahsi geçen yetki ve izinler alınarak devralınması halinde faaliyetiniz BSMV’nin konusuna gireceğinden, işlemin KDV Kanununun 17/4-e maddesi kapsamında değerlendirilerek KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, Kanunun 17/4-l maddesinde belirlenen istisna; varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimine ilişkin olduğundan, Şirketinizce bu kurumlar dışındaki şirketlerin alacaklarının devralınmasının söz konusu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here