Ana sayfa Vergi Şirketlerin bankerlerden elde ettiği temettü gelirleri BSMV’ye tabi midir?

  Şirketlerin bankerlerden elde ettiği temettü gelirleri BSMV’ye tabi midir?

  Temettü gelirlerinde BSMV uygulaması

  80
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
   BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

  Sayı : 64597866-180[28]-10445
  Tarih: 04.05.2018

  Konu: Temettü gelirlerinde BSMV uygulaması

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Şirketinizin ticari işletmeler, bankalar ve bankerler ile yurt dışında kurulu borsalardan elde ettiği temettü gelirlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi olup olmadığı hususunda görüş istenilmektedir.

              6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında; “Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım – satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.

              90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar…” hükümleri yer almaktadır.

              Anılan Kanunun 29 uncu maddesinin;

              – (c) bendinde, hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan esham ve tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri ile Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinden elde edilen faiz gelirlerinin,

              – (e) bendinde; bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınaî işletmelerden sağladıkları kârların,

           – (f) bendinde, bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerine iştirak ettikleri banka, banker ve sigorta şirketlerinin bu kanuna göre BSMV’ye tabi muamelelerden mütevellit karlarının

              BSMV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

              Aynı Kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde ise BSMV’yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükmü bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, 22/10/2010 tarihli ve 27737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinin “B-2- 6802 Sayılı Kanunun 28 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Belirtilen Muamele ve Hizmetleri Esas İştigal Konusu Olarak Yapanlar” başlıklı bölümünde; emeklilik yatırım fonları, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, vadeli işlem aracılık şirketleri ile merkezi kayıt kuruluşu ve vadeli işlem ve opsiyon borsası gibi kuruluşların 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 32 nci maddesinin verdiği yetki ve izin çerçevesinde menkul kıymetlere ilişkin işlemleri esas faaliyet konusu olarak yaptığı ve bunların 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemlerinin BSMV’ye tabi olduğu açıklanmıştır.

              Buna göre, 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri esas iştigal konusu olarak yapması nedeniyle banker kapsamında BSMV mükellefiyeti bulunan  … Şirketinizin, sermayesine iştirak ettiği yurt içinde kurulu; banka ve sigorta şirketlerinden elde ettiği temettü gelirleri ile bankerlerden elde ettiği bankerlerin BSMV’ye tabi muamelelerine isabet eden temettü gelirleri BSMV’den istisna bulunmaktadır. Öte yandan, … Şirketinizin, yurt içinde kurulu bankerlerden elde ettiği bankerlerin BSMV’ye tabi olmayan işlemlerine isabet eden temettü gelirleri, sınai mahiyette olmayan ticari işletmelerden elde ettiği temettü gelirleri ile yurt dışındaki borsa, banka ve bankerlerden elde ettiği temettü gelirleri üzerinden BSMV hesaplanması gerekmektedir.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here