Ana sayfa Muhasebe Şirketin ortağı adına düzenlenen ithalat beyannamesinin şirket adına kayıt edilip edilemeyeceği

  Şirketin ortağı adına düzenlenen ithalat beyannamesinin şirket adına kayıt edilip edilemeyeceği

  ...Şirket ortağınız tarafından açılan ithalat beyannamesi nedeniyle doğan ve Şirketiniz adına düzenlenmeyen belgelerde yer alan KDV'nin, Şirketinizce ödenmiş olsa dahi indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

  40
  0

  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

  Sayı

  :

  39044742-130[Özelge]-E.591417

  12.08.2020

  Konu

  :

  Tek ortaklı limited şirketin ortağı adına düzenlenen ithalat beyannamesinin şirket adına kayıt edilip edilemeyeceği

  İlgi

  :

  a) 15/03/2019 tarihli ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

  b) 28/05/2019 tarihli ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

  İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı özelge talep formlarında, tek ortaklı Şirketiniz tarafından … Cumhuriyetinden ithalat yapılırken şirket ortağı ….’ın kendi adını verdiği ve ithalat beyannamesinin …. adına düzenlendiği, ancak söz konusu beyannamede yer alan katma değer vergisinin (KDV) Şirketiniz tarafından ödendiği, stok ve giderlerin Şirketinize ait olduğu ve gümrük beyannamesinin değiştirilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilerek söz konusu gümrük beyannamesinin Şirketiniz kayıtlarının tevsikinde kabul edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

  VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların ise esas itibariyle mezkûr Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen belgelerden uygun olanı ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

  Bunun yanı sıra, üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikine ilişkin vesikaların/belgelerin mükellef adına düzenlenmesi icap etmekte olup, aksi halde yapılan harcamanın/giderin gider/maliyet olarak dikkate alınabilmesi veya kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesini teminen kayıtların tevsikinde kullanılabilmesi mümkün değildir.

  Buna göre, somut durumda, şirketiniz adına düzenlenmeyen belgelerin kayıtlarınızın tevsikinde tevsik edici belge olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

  KDV KANUNU YÖNÜNDEN:

  3065 sayılı KDV Kanununun;

  – 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV’yi indirim konusu yapabilecekleri,

  – 30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin indirilemeyeceği,

  – 34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV’nin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği

  hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, Şirket ortağınız tarafından açılan ithalat beyannamesi nedeniyle doğan ve Şirketiniz adına düzenlenmeyen belgelerde yer alan KDV’nin, Şirketinizce ödenmiş olsa dahi indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

   


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here