Ana sayfa Muhasebe Şirket ortağı için yurt dışındaki sigorta şirketine ödenen sigorta primleri gider yazılır...

  Şirket ortağı için yurt dışındaki sigorta şirketine ödenen sigorta primleri gider yazılır mı?

  233
  0

  Şirket ortağı için yurt dışında mukim sigorta şirketine ödenen hastalık ve kaza sigortası primleri kurum kazancından indirim konusu yapılabilir mi?

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

  Sayı : 17192610-125[ÖZG-14/48]-250826
  Konu : Şirket ortağı için yurt dışında mukim sigorta şirketine ödenen hastalık ve kaza sigortası primlerinin kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Fransa Cumhuriyeti vatandaşı olan şirket ortağınızın sık sık yurt dışına giderek müşteri bulmak ve şirket ürünlerini pazarlamak için seyahat ettiğini belirterek, söz konusu şirket ortağınız için merkezi yurt dışında bulunan sigorta şirketine ödediğiniz hastalık ve kaza sigortası primlerinin kurum kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. Safi kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. Anılan maddelerde yer alan giderler, doğrudan doğruya kurumla ilgili olup kurum kazancının elde edilmesine yönelik giderlerdir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b-i) alt bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından; (b-ii) alt bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben gelir vergisi kesintisi yapılması gerektiği; kârın sermayeye eklenmesinin kâr dağıtımı sayılmayacağı belirtilmiştir.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin ortağı adına ödenen hastalık ve kaza sigortası primleri anılan kanunlarda belirtilen indirilecek giderler arasında yer almadığından söz konusu primlerin ortağa dağıtılan kar payı olarak değerlendirilmesi ve dağıtılan kâr payları üzerinden %15 kâr payı stopajı yapılması gerekmekte olup bu ödemelerin kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

   


  Kaynak:GİB
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.  BENZER İÇERİKLER

   

  Safi Kurum Kazancı nasıl hesaplanır?

   

  Yapılan Bağışlar Kurum Kazancından İndirilebilir mi?

   

  İşçi ve İşveren Arasında Yapılan Sulh ve İbra Protokolüne Göre Ödeyeceğiniz Tazminat Tutarının Kurum Kazancından Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması Mümkün müdür?

   

  Limited Şirket Ortağına Ödenen Komisyon Tutarı Kurum Kazancına Dâhil Edilir mi?

   

  Şirket Ortaklarının Şirket Finansmanı İçin Kullandıkları Kredilerin Faiz Ve Giderleri Kurum Kazancından İndirilebilir mi?

   

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here