Ana sayfa Duyurular Sigorta Primine Esas Kazançlar

Sigorta Primine Esas Kazançlar

494
0

Sayı   : 47757447-2069934-E.6260876                                                        22/11/2016
Konu : Sigorta Primine Esas Kazançlar

…………………ŞİRKETİ

İlgi: 14/10/2016 tarihli 1328/2016/4354/MBY/CO/EÇ sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Söz konusu yazınız ile serbest bölge dışında net ücretle çalışan normal bir sigortalının prime esas kazancının tespitinde gelir vergisi ve damga vergisi dikkate alınarak brüt ücretin hesaplandığı ve sigorta prime esas kazancın bu çerçevede belirlendiği ancak Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine istinaden serbest bölgede çalışanların ücretlerinin brüt ücrete iblağ edilmesi sırasında ise brüt ücretin gelir vergisi ve damga vergisi dikkate alınmaksızın hesaplandığı ve sigorta prime esas kazancın bu çerçevede oluşturulduğundan yola çıkarak serbest bölgede net ücretle çalışan sigortalıların Kurumumuza bildirilen sigorta prime esas kazancının tespitinde gelir vergisi kesintisi yapılmadığından ve işverenin yıl sonunda gerekli şartları yerine getirdiği anlaşılması halinde kayden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin terkin edildiğinden terkin edilen gelir vergisinin işçiye menfaat olarak yansımadığı dikkate alınarak; ücretlerin brütleştirilmesinde sadece işçi payı sigorta primi ve işsizlik primi kesintilerinin dikkate alınarak mı yapılması gerektiği yoksa söz konusu işlem sırasında işçi payı sigorta primi ve işsizlik primi kesintilerinin yanı sıra gelir vergisi kesintisinin de dikkate alınması gerektiği hususlarında tereddüt oluştuğundan görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Prime esas kazançlar” başlıklı 80 inci maddesinde,

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Prime esas kazançların hesabında;

  1. Hak edilen ücretlerin,
  2. Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,
  3. İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamı esas alınır.b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

    c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.”

Yine aynı Kanunun “Günlük kazanç sınırları” başlıklı 82 nci maddesinin birinci fıkrasında;

“Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu bakımdan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aynı Kanunun 82 inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen alt ve üst sınırları arasında olmak üzere 80 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtildiği üzere ilgili maddenin (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin brüt toplamı esas alınarak hesaplanması ve sigorta primine tabi tutulması gerektiğinden buna göre yazınızda bahse konu serbest bölgede net ücretle çalışan sigortalıların brüt kazancının hesaplanmasının tespitinde, işçi payı sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kesintileri ile birlikte gelir vergisi kesintilerininde dikkate alınarak Kurumumuza bildirilmesi icapetmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 


Kaynak: TÜRMOB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here