Ana sayfa Duyurular Sigorta eksperlerinin atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 25.3.2020

Sigorta eksperlerinin atama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 25.3.2020

12
0
25 Mart 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete

Sayı : 31079

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

SİGORTA EKSPERLERİ ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

“i) Uzaktan ekspertiz: Levha’ya kayıtlı sigorta eksperlerince yapılacak; çerçevesi, usul ve esasları İcra Komitesi tarafından önerilen ve Bakanlıkça onaylanan ekspertizi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Motorlu araç sigortalarında” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Ekspertiz ücreti, atama tarihinde geçerli olan tarifeye göre ödenir.

(8) Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilir.

(9) Dövizli poliçelerde ekspertiz ücreti, rapor tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınarak hesaplanır.

(10) Ekspertiz ücret hesaplamasına baz teşkil eden brüt hasar tutarı, eksper tarafından tespit edilen hasar tutarı olup koasürans, sovtaj, eksik sigorta, muafiyet gibi kesintiler uygulanmadan önceki tutardır.

(11) Sigortalının talebinden vazgeçmesi, hasarın teminat dışında kalması, suiistimal tespiti gibi nedenlerle ekspertiz raporun kapatılması talep edilirse; rapor tamamlandıysa ekspertiz ücretinin tamamı, rapor tamamlanmadıysa tamamlanma yüzdesine isabet eden ücret ödenir. Şayet, rapora hiç başlanmamış ise ekspertiz ücreti ödenmez.

(12) Birden fazla eksperin çalıştığı hasar dosyalarında, tarifeye tabi ekspertiz ücreti hasar tutarı üzerinden her eksper için ayrı ayrı hesaplanır.

(13) Eksper atamasının, atamayı yapan tarafça geri alınması eksperin ücret hakkına engel olmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyatları endeksinde” ibaresi “tüketici fiyatları endeksinde” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifeleri Ek-1 ve Ek-2 ile belirlenmiştir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Tüketici fiyatları endeksi hesaplaması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) EK-1 ve EK-2’de yer alan tarifelerin yürürlüğe girdiği ilk yıl için, tüketici fiyatları endeksindeki değişim, söz konusu tarifelerin yayımlandığı tarihten o yıl sonuna kadar geçen dönem için hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmelikte yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak, “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-1 ve EK-2 eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/8/2015 29456

 


Kaynak: Resmi Gazete 25.03.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here