Ana sayfa SGK SGK emekli maaşı artışı kişiye göre değişir mi?

SGK emekli maaşı artışı kişiye göre değişir mi?

1023
0

SGK emekli maaşı artışı kişiye göre değişir mi?

Gelir ve aylık artışları
Gelir ve aylıkların artırılması

Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası; “Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı (TÜFE) kadar artırılarak belirlenir.”

Kanunun geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası; “Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bentlerine göre sigortalı sayılanlara ve bunların hak sahiplerine bağlanmış olan aylık ve gelirler, 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre artırılır.” hükmüne amirdir.

Bu hükümlere göre, gerek 506, 2925, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar gereği, gerekse Kanun gereği bağlanmış ve bağlanacak aylıklar 2008/Ekim ayı başından itibaren 55 inci maddeye göre artırılacaktır. Ancak bazı dönemlerde 55 inci maddede belirtilen kuralın dışında da artış yapılmıştır.

Bu itibarla, gerek mülga Kanun hükümlerine göre bağlanan gelir/aylıkların gerekse Kanuna göre bağlanacak gelir/aylıkların artışlarına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

2008 yılı gelir/aylık artışları

5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28 inci maddesi ile 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre ödenen gelir ve aylıklar ile bağlanacak gelir ve/veya aylıklarda 2008 yılı Ocak ödeme döneminde % 2 artış yapılması öngörülmüş, aynı maddenin onuncu fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile on birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde; söz konusu kanunlara göre bağlanan veya bağlanacak gelir ve aylıkların; 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki (TÜFE) değişim oranı kadar artırılarak ödeneceği, aynı maddenin onuncu fıkrasının (ç) bendi ile on birinci fıkrasının (c) bendinde ise TÜİK tarafından 2007 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2008 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının % 2 yi geçmesi halinde, aşan kısmı telafi edecek oranı; 2008 yılının ikinci altı aylık dönemine ait gelir ve aylıklarda yapılacak artışa ilave etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

TÜİK verilerine göre, 2008 yılı birinci altı aylık dönemi için TÜFE artış oranının % 6 olarak gerçekleşmiş olup, 2008/13882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanmış olan gelir ve/veya aylıklara, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere uygulanacak olan % 6 artış oranına, % 1,2 oranının ilave edilmesi öngörülmüştür.

2008/Ekim ayından önce bağlanan gelir/aylık artışları
506 ve 2925 sayılı kanunlara göre bağlanan aylıklar

506 ve 2925 sayılı kanunlara göre ödenen gelir ve aylıklar ile 506 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler, 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminde % 2, Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren % 7,2 oranında artırılarak ödenecek ve ek ödeme tutarları bu miktar üzerinden hesaplanacaktır.

2008 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre bağlanacak aylıklarda;

506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve geçici 82 nci maddelerine göre 2008 yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylık tutarları, aylık başlangıç tarihleri yılın ilk dönemine ait ise 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 2, aylık başlangıç tarihleri yılın ikinci dönemine ait ise hem Ocak ödeme dönemi artışı olan % 2 hem de Temmuz ödeme dönemi artışı olan % 7,2 oranında artırılmak suretiyle hesaplanacaktır.

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı, 2008 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarına Ocak ayı ödeme döneminde % 2, Temmuz ayı ödeme döneminde de % 7,2 oranı uygulanarak belirlenecektir. Son takvim ayı 2008 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirlere 2008 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmayacaktır.

1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan aylıklar

1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminde aldıkları aylıkları (sosyal destek ödemesi (SDÖ) dahil) 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminde % 2, Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere %   7,2   oranında    artırılarak    ödenecek   ve    ek    ödeme      tutarları    bu    miktarlar  üzerinden hesaplanacaktır.

2008 yılında malullük ve yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine;

1479 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylığın hesabı; 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu (1/7/2003) esas alınarak 2002/33 sayılı Genelgede belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacak, 2003 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken sosyal destek ödemesi tutarından 2003/Temmuz ayına kadar kümülatif TÜFE oranı kadar düşüldüğünde 2003/Temmuz itibariyle kalan sosyal destek ödemesi miktarının (100 TL ödenenler için 85,95 TL, 75 TL ödenecekler için ise 64,46 TL) 2008/Ekim öncesi gün sayısı ile çarpımının toplam gün sayısına oranlanması sonucu tespit edilen SDÖ tutarı, hesaplanan aylık miktarına ilave edildikten sonra bulunacak tutar ayrıca, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında öngörülen aylık artışları uygulanmak suretiyle 2008/Ocak ödeme dönemine taşınır. Aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk yarısında olması halinde 2008/Ocak ödeme döneminde % 2, ikinci döneminde olması halinde ise önce 2008/Ocak ödeme döneminde % 2, sonra 2008/Temmuz ödeme döneminde % 7,2 oranında arttırılarak aylık başlangıç tarihine taşınacaktır. 5454 sayılı Kanun gereği hesaplanan ek ödeme bu tutara ilave edilecektir.

2926 sayılı Kanuna göre bağlanacak aylığın hesabı; 1/1/2003-31/12/2003 tarihinde yürürlükte bulunan gösterge tablosu esas alınarak 2002/33 sayılı Genelgede belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacaktır. Ancak, 2926 sayılı Kanuna göre ödenecek SDÖ miktarı basamak farkı gözetilmeksizin 100 TL olup, bağlanacak aylıklarda sigortalının bulunduğu en son basamağın 1/7/2002-31/12/2002 tarihleri arasında geçerli olan gösterge tablosu ile 1/1/2003- 31/12/2003 tarihleri arasında geçerli gösterge tutarları karşılığı alınmak suretiyle hesaplanan aylıkların farkı alınarak 100 TL sosyal destek ödemesi miktarından düşüldükten sonra kalan SDÖ nün 2008/Ekim öncesi gün sayısı ile çarpımının toplam gün sayısına oranlanması sonucu tespit edilen SDÖ tutarı, hesaplanan aylık miktarına ilave edildikten sonra  bulunacak  tutar ayrıca, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında öngörülen aylık artışları uygulanmak suretiyle 2008/Ocak ödeme dönemine taşınır. Aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk yarısında olması halinde 2008/Ocak ödeme döneminde % 2, ikinci döneminde olması halinde ise önce 2008/Ocak ödeme döneminde % 2, sonra 2008/Temmuz ödeme döneminde % 7,2 oranında arttırılarak aylık başlangıç tarihine taşınacaktır. 5454 sayılı Kanun gereği hesaplanan ek ödeme bu tutara ilave edilecektir.

Malullük ve ölüm aylıkları da yukarıda belirtilen esaslar dahilinde hesaplanacak, ölüm aylıkları hak sahiplerine hisseleri oranında paylaştırılacaktır. Hesaplanan bu aylıklara basamak karşılığı sosyal yardım zammı (SYZ) ilave edilip, yapılması gereken kesintiler (sosyal güvenlik destek primi ve sağlık gibi) ek ödeme ilave edilmeksizin hesaplanan aylıklar üzerinden yapılacaktır.

2008 yılı Ekim ayı başından sonra bağlanan gelir ve aylıkların artışı
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından hak kazanılan aylıklar için;
Kanun 2008/Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girdiğinden, bu tarih itibariyle Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalılardan ölen veya aylık bağlanması talebinde bulunanlara Kanunun geçici 2 nci maddesine göre aylık bağlanmış olup bunlardan 2008/Ekim- Aralık süresinde ölen veya tahsis talebinde bulunan sigortalıların 2008/Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylıkları, Kanunun 29 uncu maddesi gereğince 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre, Ocak ödeme döneminde % 4,35 Temmuz ödeme döneminde de % 5,99 oranında artırılarak ödenecektir.
İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlerin hesaplanması;

4/1-(a) sigortalıları açısından; günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008/Ekim (hariç) öncesi olanların gelirleri, 506 sayılı Kanun; günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008/Ekim (dahil) sonrası olanların gelirleri, Kanun hükümlerine göre hesaplanacaktır.

Buna göre; son takvim ayı 2008/Ekim ayı sonrası olanların günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarı 2008 yılı Ekim ayı ödeme döneminden itibaren % 5,99 oranında artırılmak suretiyle hesaplanacaktır.

4/1-(b) sigortalıları açısından; günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2008/Ekim (dahil) sonrası olanların gelirleri, Kanun hükümlerine göre hesaplanacaktır.

Buna göre; son takvim ayı 2008/Ekim ayı sonrası olanların günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarı 2008 yılı Ekim ayı ödeme döneminden itibaren % 5,99 oranında artırılmak suretiyle hesaplanacaktır.

2009 yılı gelir/aylık artışları

TÜİK  verilerine  göre,  2008  yılı  Temmuz-Aralık  dönemine  ilişkin  TÜFE  artış  oranı % 3,84, 2009/Ocak-Haziran dönemine ilişkin TÜFE artış oranı ise % 1,83 olup, gerek Kanun gerekse Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıklar 2009/Ocak ödeme döneminde % 3,84, 2009/Temmuz ödeme döneminde ise % 1,83 oranında artırılarak ödenecektir.

Buna göre;  Kanun ve 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı sayılanlar ile bunların hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, 2009/Ocak ödeme döneminden itibaren % 3,84 oranında, 2009 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de 2009 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı olan % 1,83 oranı kadar, artırılarak ödenecek ve ek ödeme tutarları bu miktarlar üzerinden hesaplanacaktır.

2009 yılında ölen veya tahsis talebinde bulunan sigortalıların 2009/Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylıkları, aylık başlangıç tarihi yılın ilk dönemine ait ise Ocak ödeme döneminde % 3,84, aylık başlangıç tarihi yılın ikinci dönemine ait ise hem Ocak ödeme dönemi artışı olan % 3,84 oranında, hem Temmuz ödeme artışı olan % 1,83 oranında artırılarak ödenecektir.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 1/1/2009, kamu sektörü için 15/1/2009 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısının hesaplanmasında; 2008 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) artış oranının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişiminin % 10,06, GH nin de % 1,10 olması nedeniyle güncelleme katsayısı 1,1039 olarak dikkate alınacaktır.

2009 yılı Ocak ayından itibaren tahsis talebinde bulunan 4/1-(b) sigortalıları ile bu tarihten sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık hesaplanırken, sigortalının 1/10/2008 tarihine kadarki hizmetleri dikkate alınarak 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanacak aylıklarda, “3.1.1. 2008 yılı gelir/aylık artışları” bölümünün 1.1.1.2. maddesinde açıklandığı şekilde 2008/Ocak dönemine taşınacaktır. Bu dönem itibariyle bulunan kısmi aylığın tahsis talep veya ölüm yılı Ocak ayına taşınması aylık artışları ile değil, 2008 yılının güncelleme katsayısı ile yapılacaktır. 2009/Ocak ayına taşınan kısmi aylık, sigortalının 1/10/2008 tarihinden sonraki hizmetlerine göre hesaplanan yeni kısmi aylık ile 2009/Ocak ayında birleştirilecek ve aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık döneminde olması halinde % 3.84, ikinci altı aylık döneminde olması halinde hem % 3,84 hem de Temmuz ödeme dönemi artış oranı olan % 1,83 artış oranı verilmek suretiyle aylık başlangıç tarihindeki aylık hesaplanacaktır.

Yaşlılık veya malullük aylıklarından ölüm aylığına devirlerde ve aktif sigortalı iken vefat edenlere bağlanan ölüm aylıklarında;

Yaşlılık veya malullük aylığı almakta iken vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklarda sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunduğu tarihte yürürlükte bulunan gelir/gösterge tablosu esas alınarak bulunacak yaşlılık aylığının hak sahibi hissesi oranında bulunacak tutarı yine yaşlılık aylığı başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan 1479 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi esas alınarak hesaplanan tutar ile yapılacak mukayese sonucu hak sahiplerine ödenmesi gereken aylık tutarı belirlenecektir.

2009 yılı Ocak ayından itibaren tahsis talebinde bulunan 4/1-(a) sigortalıları ile bu tarihten sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine aylık hesaplanırken, 2008/Ocak ayı itibariyle bulunan eski kısmi aylıklar, talep veya ölüm yılı olan 2009 yılının Ocak ayına 2008 yılının güncelleme katsayısı ile taşınacaktır. Burada yeni ve eski kısmi aylıklar toplamı, aylık başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık döneminde olması halinde, % 84, ikinci altı aylık döneminde olması halinde hem % 3.84 hem de Temmuz ödeme dönemi artış oranı olan % 1,83 artış oranı verilmek suretiyle aylık başlangıç tarihindeki aylık hesaplanacaktır.

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlerin hesaplanması:

4/1-(a) sigortalıları açısından; iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı, 2009 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarına Ocak ayı ödeme döneminde % 3,84, Temmuz ayı ödeme döneminde de 2009 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’deki değişim oranı olan % 1,83 oranı uygulanarak Son takvim ayı 2009 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirlere 2009 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmayacaktır.

4/1-(b) sigortalıları açısından; Kanunun yürürlük tarihinden sonra meydana gelen iş kazaları veya anlaşılan meslek hastalıkları yönünden, 4/1-(b) sigortalılarının günlük kazanç hesabına giren son takvim ayının;

Kanunun yürürlük tarihinden önceki bir tarih olması halinde, sigortalının günlük kazanç hesabına giren aylarda bulunduğu basamak karşılığı gelirler dikkate alınarak Kanun hükümlerine göre gelir hesaplanacaktır. Son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir, gelir başlangıç tarihine Kanunun yürürlük tarihine kadar 1479 sayılı Kanunun mülga hükmüne göre aylıkların artırılmasında uygulanan artış oranları, Kanunun yürürlük tarihinden sonra da 55 inci madde hükümlerine göre artırılarak taşınacaktır.

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas  günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı, 2009 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarına Ocak ayı ödeme döneminde % 3,84, Temmuz ayı ödeme döneminde de 2009 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE deki değişim oranı olan % 1,83 oranı uygulanarak belirlenecektir. Son takvim ayı 2009 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirlere 2009 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmayacaktır.

2010 yılı gelir/aylık artışları

5951 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile Kanuna eklenen geçici 26 ncı maddenin birinci fıkrasında, Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine, 2010 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylık tutarlarının, dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla;

2010 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 60 TL tutarında artırılacağı, ancak, bu artış tutarının 55 inci madde gereğince yapılması gereken artış tutarından az olması halinde 55 inci maddeye göre artırılarak ödeneceği,

2010 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere, 55 inci maddeye göre 2010 yılı Temmuz ayı ödeme dönemine ait artış oranında artırılarak ödeneceği,

hüküm altına alınmıştır. Buna göre;

2010 yılı başından önce bağlanan gelir ve aylıklardan dosya bazında ödenen aylık miktarı 2010 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren;

1298,70 (dahil) TL ve daha az olanlar 60 TL tutarında, 1298,71 TL ve üzerinde olanlar  % 4,62 oranında, arttırılarak ödenecektir.

2010 yılı Temmuz ödeme döneminde ise 2010 yılının ilk yarısında TÜFE’deki değişim oranı olan % 3,59 oranı kadar, artırılarak ödenecektir.

Sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarına 2010/Ocak ödeme dönemi itibariyle uygulanacak artışlar;

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, Kanunun 55 inci maddesine göre yapılan artış tutarından (% 4,62) az olmamak üzere 60 TL nin gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında (60 TL x sürekli iş göremezlik derecesi),

Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında, uygulanacaktır.

2010 yılında yukarıda belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, bu artışlar dışında Kanunun 55 inci maddesine göre ayrıca artırılmayacaktır.

2010 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının, Kanunun 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelerine göre 2010 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, 2010 yılı Ocak ödeme döneminde;

1298,70 (dahil) TL ve daha az olanlar 60 TL tutarında, 1298,71  TL ve üzerinde olanlar  % 4,62 oranında, artırılarak ödenecektir.

2010 yılı Temmuz ödeme döneminde ise 2010 yılının ilk yarısında TÜFE’deki değişim oranı olan % 3,59 oranı kadar,

artırılarak ödenecektir.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 1/1/2010, kamu sektörü için 15/1/2010 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısının hesaplanmasında; 2009 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) artış oranının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişiminin % 6,53 olması, GH nin de negatif çıkması nedeniyle 2010 yılında hesaplanan aylıklarda güncelleme katsayısı, Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “Bu maddenin (29) numaralı bendinde belirtilen güncelleme katsayısının hesabında, en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı veya sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının eksi olduğu yıllarda eksi değerler sıfır olarak alınır.” Hükmü gereğince 0653 olarak dikkate alınacaktır.

İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2010 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir tutarı, Kanunun 55 inci maddesine göre yapılan artış tutarından az olmamak üzere gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında (60 TL x SİD), son takvim ayı 2010 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler ise, son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarı, sadece Kanunun 55 inci maddesine göre 2010 yılı Temmuz ayı ödeme dönemine ait artış oranı olan % 3,59 oranı kadar artırılarak ödenecektir.

Diğer bir ifadeyle, günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2010 yılının birinci yarısına ait olanların hesaplanan gelirleri öncelikle % 4.62 oranında artırılacaktır. Bulunan artış tutarı ile 60 TL’nin SİD oranı ile çarpılarak bulunan tutarı mukayese edilecek ve hangi tutar yüksek ise bu artış miktarı verilecektir.

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas  günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı, 2010/Temmuz ve sonrası olanların son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarı 2010 yılının birinci altı aylık dönemi için TÜFE deki değişim oranı olan % 3,59 (0,0359) uygulanarak belirlenecektir. Son takvim ayı 2010 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirlere 2010 yılı Ocak ödeme dönemine ait artış uygulanmayacaktır.

2011 yılı gelir/aylık artışları

6111 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile Kanuna eklenen geçici 34 üncü maddede, Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine 2011 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylık tutarlarının, dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla;

2011 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 60 TL tutarında artırılacağı, ancak bu artış tutarının gelir ve aylıkların % 4 oranında arttırılması halinde gerçekleşecek artış tutarından az olması halinde % 4 oranında artırılarak ödeneceği, 2011 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere ise % 4 oranında artırılarak ödeneceği, hüküm altına alınmıştır. Buna göre; 2011 yılı başından önce bağlanan gelir ve aylıklardan dosya bazında ödenen aylık miktarı 2011 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren;

1.500,00 (dahil) TL ve daha az olanlar 60 TL tutarında, 1.500,00 TL ve üzerinde olanlar  % 4 oranında, artırılarak ödenecektir.

2011 yılı Temmuz ödeme döneminde ise TÜFE oranına bakılmaksızın % 4 oranında artırılarak ödenecektir.

Sigortalı ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarına 2011/Ocak ödeme dönemi itibariyle uygulanacak artışlar;

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelirin % 4 oranında artırılması halinde gerçekleşecek artış tutarından az olmamak üzere 60 TL nin gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında (60 TL x sürekli iş göremezlik derecesi),

Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında, uygulanacaktır.

2011 yılında yukarıda belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, bu artışlar dışında Kanunun 55 inci maddesine göre ayrıca artırılmayacaktır.

2011 yılı gelir/aylık artışlarına ilişkin yasal düzenlemenin 25/2/2011 tarihli ve 27857 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanması nedeniyle gelir ve aylıklar 2011 yılı Ocak ve Şubat ödeme döneminde Kanunun 55 inci maddesine göre % 2,72 oranında artırılarak ödenmiş olup, 2011 yılı Ocak ve Şubat ödeme dönemine ait fark gelir ve aylıklar, Kurumca 2011/Mart ödeme döneminde ödenmiştir.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından hak kazanılan aylıklar için; 2011 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının Kanunun 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelerine göre 2011 yılı Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylık tutarları,

2011 yılında ölen veya tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin 2011 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları 2011 yılı Ocak ödeme döneminde;

1.500,00 (dahil) TL ve daha az olanlar 60 TL tutarında, 1.500,00  TL ve üzerinde olanlar  % 4 oranında, artırılarak ödenecektir.

2011 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere ise % 4 oranında artırılarak ödenecektir.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 1/1/2011, kamu sektörü için 15/1/2011 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısının hesaplanmasında; sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH) her yılın Nisan ayı başında açıklanması nedeniyle GH açıklanana kadar 2010 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) artış oranının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişiminin % 6,40 olması nedeniyle Nisan/2011 ayına kadar hesaplanan aylıklarda güncelleme katsayısı 0640 olarak dikkate alınmış olup, Nisan ayında GH nin % 8,9 olarak açıklanması nedeniyle 2011 yılında tahsis talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklarda güncelleme katsayısı 1,0907 olarak dikkate alınacak, 2011/Ocak-Nisan döneminde bağlanan aylıklara ilişkin farklar merkezde hesaplanarak ödenecektir.
İş kazası ile meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2011 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir tutarının % 4 oranında artırılması halinde gerçekleşec-ek artış tutarından az olmamak üzere gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında (60 TL x SİD), son takvim ayı 2011 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirlerde ise, son takvim ayı itibariyle hesaplanan gelir tutarı % 4 oranında artırılarak ödenecektir.
Diğer bir ifadeyle, günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2011 yılının birinci yarısına ait olanların hesaplanan gelirleri öncelikle % 4 oranında artırılacaktır. Bulunan artış tutarı ile 60 TL’nin SİD oranı ile çarpılarak bulunan tutarı mukayese edilecek ve hangi tutar yüksek ise bu artış miktarı verilecektir. Son takvim ayı 2011 yılının ikinci yarısına ait olanların hesaplanan gelirleri ise sadece % 4 oranında artırılacak olup, ayrıca birinci dönem zammı verilmeyecektir.

Gelir/aylık ve alt sınır gelir/aylık hesabına esas kazanç miktarları

Bilindiği üzere, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları belirlenmektedir.

Buna göre, gelir/aylık hesabı ile alt sınır gelir/aylıklarına esas prime esas günlük ve yıllık kazançlar SSGM Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından çıkarılan genelgelerden takip edilecektir.


Kaynak: SGK Genelge
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here