Ana sayfa SGK SGK Belediye başkanlarına emeklilik hallerinde ödenecek görev tazminatı nedir?

SGK Belediye başkanlarına emeklilik hallerinde ödenecek görev tazminatı nedir?

4165
0

SGK Belediye başkanlarına emeklilik hallerinde ödenecek görev tazminatı nedir?

Belediye Başkanları

Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında, Kanunun yürürlük tarihinden önce, seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olup, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile daha sonra emekli olacaklardan 5434 sayılı Kanunun mülga 39 uncu maddesindeki şartları yerine getirenlere, yine 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci maddesinde belirtilen şartlar da dikkate alınarak, emsali belediye başkanının almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarının almakta oldukları emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilave edilmek suretiyle ödeneceği öngörülmüştür. Buna göre, söz konusu tazminatların ödenmesi için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Tazminat ödenebilmesi için aranan şartlar
Yaşlılık aylığı bağlanan veya bağlanacak olanlar

2008/Ekim tarihinden önce belediye başkanı olarak görev yapmış olmaları veya halen bu görevi yapıyor olmaları, bu görevlerine seçimle gelmeleri ve bu görevlerini en az iki yıl sürdürmeleri, Kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 9000 gün veya kadın ve erkek için 61 yaş ve 5400 gün şartlarını yerine getirmeleri, şartları aranmaktadır.

Malullük aylığı bağlanan veya bağlanacak olanlar

2008/Ekim tarihinden önce belediye başkanı olarak görev yapmış olmaları veya halen bu görevi yapıyor olmaları, bu görevlerine seçimle gelmeleri ve bu görevlerini en az iki yıl sürdürmeleri (malullük aylığı bağlanan veya bağlanacak olanlar için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş  ve  9000  gün  veya  kadın  ve  erkek  için  61  yaş  ve  5400  gün  şartları aranmayacaktır.) gerekmektedir.

Ölüm aylığı bağlanan veya bağlanacak olan hak sahipleri için

Kanunun yürürlük tarihinden önce vefat edenler için, iki yıl belediye başkanlığı görevinde bulunmaları, Belediye başkanı iken vefat edenler için, makam tazminatı veya yüksek hakimlik tazminatına müstahak görevlerde iki yıl bulunma şartı aranmaksızın ölüm halinin makam tazminatına müstahak bir görevi sürdürmekte iken gerçekleşmiş olması, şartları aranmaktadır.

Seçimle iş başına gelme koşulu ve istisnaları

Kanunun geçici 4 üncü maddesinin on birinci fıkrası gereğince belediye başkanlarına ilgili tazminatların ödenmesi için bunların seçimle işbaşına gelmiş olmaları gerekmektedir. Buna göre;

Ülkemizde 17 Kasım 1963 tarihinde yapılan genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte ilk defa belediye başkanları doğrudan halk tarafından seçilmeye başlanmıştır. Bu tarihten önce belediye başkanları, seçilmiş belediye meclis üyeleri tarafından, kendi üyeleri arasından seçilmekte idiler. Dolayısıyla, söz konusu tarihten önce belediye başkanlığı yapmış olanlardan belediye meclis üyeleri tarafından seçilmeyenlerin atanmış olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince, belediye başkanlarının ölüm, hastalık, istifa ve benzeri sebeplerle görevden ayrılmaları halinde, yerine seçilecek belediye başkanının belediye meclisi üyeleri arasından ve gizli oyla seçileceği ve görev süresinin yerine seçildiği belediye başkanının görev süresi ile sınırlı olduğu yönündeki düzenleme dikkate alındığında, bu usulle seçilen belediye başkanları seçimle göreve gelmiş belediye başkanı olarak değerlendirilecektir.

Tazminat başvuruları ve istenecek belgeler

Tazminatlardan yararlanmak isteyen emekli ve hak sahiplerinin müracaatları, tahsis dosyalarının bulunduğu SSGM Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı ile sosyal güvenlik merkezleri tarafından sonuçlandırılacaktır.

Emekli ve hak sahiplerinin talep dilekçelerinin ekinde belediye başkanlığı yaptıklarını gösterir belge ibraz etmeleri gerekmekte olup, belediye başkanlarının söz konusu belgede;

Belediye başkanlığı yaptıkları süreler,

Belediye başkanlığına seçimle geldikleri (atanma yoluyla gelenlere tazminat ödemesi yapılmayacaktır.),

Belediye başkanlığı türü (Büyükşehir, il, ilçe, belde…),

hususlarının belirtilmiş olmasına özen gösterilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerin kaymakamlık veya valilikler tarafından da onaylanması gerekmektedir.

Tazminatların başlangıcı

Sigortalı veya hak sahiplerinden, Kanunun geçici 4 üncü maddesinde aranan şartları;

2008/Ekim ayı başı itibariyle (özel sektörden emekli olanlar için 1/10/2008, kamu sektöründen emekli olanlar için 15/10/2008 tarihinden itibaren) yerine getirenler, 2008/Ekim ayı başı itibariyle,

Kanunun yürürlük tarihinden sonra yerine getirenler, hak kazandıkları tarih itibariyle, makam tazminatı ve buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı tutarı almaya hak

kazanacak ve söz konusu miktarlar bağlanan veya bağlanacak olan aylıklara ilave edilecektir.

Görev veya temsil tazminatı ödenmeyecek durumlar

Sigortalı ve hak sahiplerine, makam tazminatı dışında görev veya temsil tazminatları; yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev almaları ve bu durumları devam ettiği sürece ödenmeyeceğinden, 2008/Ekim ayından önce belediye başkanlığı yapanlardan, 2009/Mart seçimlerinde yeniden belediye başkanlığına seçilenlerden 4/1-(c) kapsamında sigortalı olmak istemeyenlerin aylıkları ödenmeye devam edilecek olup, bu durumda olan 4/1-(a) sigortalılarına görev veya temsil tazminatı ödenmeyecektir. Ancak, eğitim veya bilimsel araştırma kurum ve birimlerinde emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki eğitim kurumları veya eğitim birimlerinde ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler, 5434 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararıyla emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar ile profesör unvanına sahip olanlardan 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre görevlendirilenlere, temsil veya görev tazminatları ödenecektir.

Bu itibarla, sigortalı veya hak sahiplerinin temsil veya görev tazminatı ödemesi yapılmadan önce yukarıda belirtilen yerlerde görev yapıp yapmadıklarına dair beyanda bulunmaları gerektiğinden, temsil ve görev tazminatlarının ödenebilmesi için hazırlanan ve Genelge ekinde (Ek-28) ve (Ek-29) yer alan taahhütnameler de Kurumumuza verilecektir. Bu taahhütnamelerin en geç bir ay içerisinde verilmediği takdirde tazminat ödemeleri kesilecektir. Daha sonraki bir tarihte kamu kesiminde görev alınması halinde, bu durum da bir aylık süre içerisinde Kurumumuza bildirilecektir.

Aylık alan belediye başkanlarına tazminat ödenmesi işlemleri

4/1-(a) sigortalılarından;

Bilgisayar programlarında, belediye başkanları; Büyükşehir belediye başkanları “A”,

İl belediye başkanları “B”,

İlçe ve ilk kademe belediye başkanları “C”, Diğerleri (belde, kasaba bld. bşk) “D”

olarak kodlanmış olup, seçilen koda göre program tarafından tazminat tutarları hesaplanmaktadır.

Kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev almaları nedeniyle görev veya temsil tazminatı ödenmeyecek olan 4/1-(a) kapsamındaki  sigortalılara sadece makam tazminatı ödenebilmesi için bilgisayar sisteminde;

Büyükşehir belediye başkanları (makam tazminatı) “E”, İl belediye başkanları (makam tazminatı ) “F”,

İlçe ve ilk kademe belediye başkanları (makam tazminatı ) “G”, Diğerleri (belde, kasaba belediye başkanları) (makam tazminatı ) “H”

olarak kodlanacak ve seçilen koda göre program tarafından tazminat tutarları hesaplanacaktır.

Malullük ve yaşlılık aylığı alanlar için, “OD00”, “7. Tabloları Güncelleme”, “4. Sağ Sigortalı Dosya Bilgileri Güncelleme”, “1. Ödeme Bilgileri Güncelleme” ekranından belediye başkanlığı türüne göre ilgili kod girilmek ve döküm alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

Ölen belediye başkanlarının hak sahiplerine yapılacak tazminat ödemeleri için, “OD00”, “7. Tabloları Güncelleme”, “8. Ölüm Dosyaları Güncelleme” ekranından, ölen sigortalının belediye başkanlığı türü girilmek ve döküm alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

Sigortalı ve hak sahiplerine ödenen tazminat tutarları “g cics”, “od9a” ekranından tahsis numarası girilmek ve sırasıyla “s”, “F11”, 2 defa “F10” basılmak suretiyle görüntülenebilecektir.

4/1-(b) sigortalıları;

4/1-(b) ye ilişkin işlemler Emektar Projesi ile ilgili olarak hazırlanan kullanım kılavuzuna uygun olarak yapılacaktır.

Geçici 20 nci madde sandıklarından aylık alanlara tazminat ödenmesi

Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında düzenlenen hakların (makam tazminatı ve buna bağlı olarak ödenen görev veya temsil tazminatı) sadece sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile sınırlı olduğu, sosyal güvenlik açısından sandıklara tabi olanların sigorta primlerine ve emekli aylıklarına ilişkin işlemlerin sosyal güvenlik kanunundan ziyade sandık tüzüğü (vakıf senedi) hükümlerine göre yürütüldüğü dikkate alındığında, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulmuş olan sandıklardan emekli aylığı almakta olanların söz konusu fıkra kapsamında değerlendirilmeyeceği açıktır.

Dolayısıyla, münferit bir düzenleme yapılmadığı sürece sandıklara tabi sigortalı ve hak sahipleri, Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrası hükmünde öngörülen haklardan yararlanamayacak ve bunlara makam tazminatı ve buna bağlı olarak görev veya temsil tazminatı ödenmeyecektir.

İlk defa 2008/ekim ayından sonra belediye başkanlığına seçilenlerin durumu
Söz konusu tazminatların ödenmesi için sigortalıların mutlaka Kanunun yürürlük tarihi olan 2008/Ekim ayından önce belediye başkanlığı yapmış olmaları gerekmekte olup, Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa belediye başkanlığına seçilenler için söz konusu tazminatların ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Buna göre, 506, 1479, 2925, 2926, 5434 ve Kanunlara göre aylık almakta iken; Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa belediye başkanlığı görevine gelenler, istekleri halinde emekli aylıkları kesilmek suretiyle, dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 4/1-(c) kapsamında sigortalı Yaşlılık aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilip aylıklarını kestirerek Kanunun 4/1-(c) kapsamında sigortalı olanlar Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince makam, temsil ve görev tazminatından yararlanamayacaktır.

Belediye başkanlığı Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayıp, halen belediye başkanlığı yapmaya devam eden emeklilerin 4/1-(c) kapsamında sigortalı olmak istemeleri halinde, emekli aylıkları kesilmek suretiyle, dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren 4/1-(c) kapsamında sigortalı Söz konusu sigortalıların 4/1-(c) sigortalısı olmak istememeleri durumunda, 5335 sayılı Kanuna göre istisna kapsamında bulunduklarından emekli aylıkları ödenmeye devam edilecek ancak, bunlardan Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında belediye başkanlığı tazminatı alanlara belediye başkanlığı görevi devam ettiği sürece sadece makam tazminatı ödenecek, görev veya temsil tazminatı ödenmeyecektir.

Diğer hususlar

Belediye başkanlarına ödenecek tazminat tutarlarının belirlenmesinde, belediye başkanlığı yaptıkları belediyenin son durumu esas alınacaktır. Örneğin, sigortalı belde belediye başkanlığı yapmış olmasına rağmen, belde bugün ilçe olmuşsa, sigortalıya ilçe belediye başkanlarına ödenmesi gereken tazminat tutarı ödenecektir. Ancak, belediye başkanlığı yapılan dönemde belediye iken daha sonra bu kapsamdan çıkan yerler için belediye başkanlığı yapılan dönemdeki durum esas alınacaktır.

Ek ödeme hesabı, makam ve temsil veya görev tazminatları dahil edilmeden, hesaplanan veya artırılan aylıklar üzerinden yapılacaktır.

Söz konusu miktarlar ölüm aylıklarında hak sahiplerinin hisseleri  oranında belirlenecektir. Tamamının dağıtılması gerekmemektedir.

Evlenme ödeneğine, makam ve temsil veya görev tazminatları dahil edilmeyecektir.

Söz konusu uygulamadan yararlanan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarına ilave edilen makam tazminatı ve buna bağlı olarak ödenecek temsil veya görev tazminatı, aylık artışlarında dikkate alınmayacak, tazminat tutarları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesinde belirtilen memur maaş katsayısına göre artırılmaktadır.

Yıllar itibariyle, belediye başkanlarına ödenecek tazminat tutarları Genelge eki tabloda (Ek-30) gösterilmiştir.

Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince ödenecek olan tazminat tutarları, ödenmesini müteakip Hazineden tahsil edilecektir.


Kaynak: SGK Genelge
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


SGK Emekli aylığı hesaplama sistemi nedir?

 

Sgk emeklilik için prim ödeme gün sayısını tamamlama kriterleri nelerdir?

SGK Belediye başkanlarına emeklilik hallerinde ödenecek görev tazminatı nedir?

Kadın Sigortalıların SGK’dan (4/A) 3600 Güne Göre Emeklilik Şartları Nelerdir?

Erkeklerin SGK’dan (4/A) 3600 Güne Göre Emeklilik Şartları Nelerdir?

SGK’dan Emekliliğini Bekleyenlere 3 Maaş Avans Müjdesi!!!

SGK’lı Olarak Yeni İşe Başlayanlar Daha Uzun Süre Çalışacak!

SGK Sağlıktan Kimler Faydalanır?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here