Ana sayfa Mevzuat Seyahat acentaları birliği yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik-23.11.2018

Seyahat acentaları birliği yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik-23.11.2018

308
0

23 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30604

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2018 tarihli ve 30440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş; aynı fıkranın mevcut (j) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Bölge Temsil Kurulu: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek ve yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere seçimle oluşturulan ve Bölgelerarası İşbirliği Kurulu kaynaklarını kullanan kurulu,”

“d) Bölgelerarası İşbirliği Kurulu: Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek, Bölge Temsil Kurulları arasında eşgüdüm sağlamak ve kaynak kullanımını düzenlemek amacıyla yetki alanında bulunan Bölge Temsil Kurulu Başkanlarından oluşan kurulu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Seyahat acentası adına işlem yapan veya görev alan kişilerin eylemleri sonucunda disiplin soruşturması açılması durumunda, bu kişilerin meslek ilkelerine aykırı davrandıklarının tespiti halinde verilecek disiplin cezası seyahat acentası hakkında uygulanır. Ancak, seyahat acentasını temsil ve ilzama yetkili kişilerin disiplin cezası gerektiren eyleme dahil olmadıklarının ortaya çıkması ve disiplin soruşturmasına konu eylemin failinin görevden uzaklaştırılması halinde verilecek cezalar bir alt kademeye indirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bölge yetki alanındaki Bölge Temsil Kurulu başkanlarından oluşur,

c) Bölgelerarası İşbirliği Kurulu toplantıları, en fazla seyahat acentası merkez ve şubesi bulunan Bölge Temsil Kurulunun bulunduğu yerde gerçekleştirilir. Toplantılarda başkanlığı, hazirunda bulunan en yaşlı Bölge Temsil Kurulu Başkanı yapar,”

“a) Faaliyet alanı içerisinde en az yüz seyahat acentası merkez ve şubesi bulunur,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Bölge Temsil Kurulu seçimleri” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bölge Başkanlığı ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bölge Başkanlığı” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” olarak, 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Bölge Başkanlıkları” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulları” olarak, 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bölge Başkanlığına” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kuruluna” olarak, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bölge Başkanlıkları” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulları” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Bölge Başkanlığı” ibareleri “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” olarak, üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bölge Başkanlığı” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” olarak ve dördüncü fıkrasında yer alan “Bölge Başkanlığı” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yöre Temsil Kuruluna” ibaresi “Bölge Temsil Kuruluna” olarak, 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Yöre Temsil Kurullarının” ibaresi “Bölge Temsil Kurullarının” olarak, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yöre Temsil Kurulları” ibaresi “Bölge Temsil Kurulları” olarak, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yöre Temsil Kurulunun” ibaresi “Bölge Temsil Kurulunun” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “Yöre Temsil Kurulu” ibaresi “Bölge Temsil Kurulu” olarak, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yöre Temsil Kurulu” ibaresi “Bölge Temsil Kurulu” olarak ve geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yöre Temsil Kurulu” ibaresi “Bölge Temsil Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/6/2018 30440

 

 


Kaynak: Resmi Gazete – 23.11.2018
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here