Ana sayfa SGK Serbest meslek mükellefi sigortalı personel çalıştırabilir mi?

  Serbest meslek mükellefi sigortalı personel çalıştırabilir mi?

  Serbest Meslek faaliyeti ve ticari kazanç

  138
  0

  İnternet üzerinden perakende ticaret yapan bir mükellef ek faaliyet olarak endüstriyel psikolog olarak başka firmalara danışmanlık yapmak istiyor. Ancak bu faaliyeti yanında işçi çalıştırarak yapabilir mi? Yani yanında bir psikolog istihdam ederek farklı firmalara ticari faaliyet olarak danışmanlık hizmeti verebilir mi?

  Danışmanlık hizmetini ister şirket olarak ister Serbest meslek faaliyeti ile yapılması halinde Yanında işçi çalıştırmasına Vergi hukuku açısından engel yoktur.

  Ticari faaliyeti ile Serbest meslek faaliyetini birarada yürüten şahıs yıllık defter tutma hadlerini hesaplarken faaliyetlerini ayrı ayrı mı hesaplayacak iki faaliyetin toplamı üzerinden mi hesap yapmalıyız?

  Ticari faaliyet için DBS’den işletme defteri tutulur. VUK daki hadler aşılması halinde Bilanço esasına göre defter tutulur. Serbest meslek faaliyeti için ise yine DBS den Serbest Meslek Kazanç Defteri tutulur. Serbest meslek faaliyeti için defter değişmez tutulmaya devam edilir.

  Sınıf değiştirme sadece ticari faaliyet (işletme defteri) içindir. Birlikte değerlendirilmez.

  Veteriner mükellefim hem serbest meslek defteri hem de sattığı ürünlerden dolayı işletme defteri tutulmaktadır. 2021 yılı için işletme defterinden bilançoya geçişte mükellefim için hangi yöntem ile hesaplama yapmam gerekir? 

  Serbest meslek kazancı ayrı bir kazanç unsurudur. Sınıf değiştirmede ticari kazanç unsurları dikkate alınır. Serbest meslek geliri hiç bir şekilde dikkate alınmaz. Aynı şekilde tutulmaya devam edilir.

  Bu mükellef için baz alınacak değer mal alış satışıdır.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

  Sayı : B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK.ÖZ.2011.183-338 25/10/2011
  Konu : Serbest meslek sahibinin işyerini başka bir meslektaşı ile paylaşması durumunda ödenen kira bedelinde tevkifat

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında avukatlık faaliyetinden dolayı kayıtlı mükellef olduğunuzu, kiralamış olduğunuz işyerinizin bir bölümünü başka bir meslek mensubuna kiraladığınız da tarafınıza yapılacak kira ödemesinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı konusunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

  Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işleri işverene tabi olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”  şeklinde açıklanmıştır.

  Yine aynı Kanunun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94 üncü maddesinde; “(3946 sayılı Kanunun 22. maddesiyle değişen ve 1.1.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe giren madde) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri,sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayına ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptırları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmü yer almış olup, maddenin 5/a bendinde de “70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden” tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

  Bu hükümlere göre; kiralamış olduğunuz işyerinizin bir bölümünü başka bir meslek mensubuna kiraya verdiğiniz takdirde tarafınıza yapılacak ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre tevkifat yapılması gerekmektedir.


  Kaynak: İsmmmo, GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here