Ana sayfa Vergi Serbest Meslek Defter Beyan sistemine geçenler giderlerini günü gününe kayıt etmek zorunda...

Serbest Meslek Defter Beyan sistemine geçenler giderlerini günü gününe kayıt etmek zorunda mıdır?

458
0

Serbest Meslek Defter Beyan sistemine geçenler giderlerini günü gününe kayıt etmek zorunda mıdır?

KONU

Serbest Meslek Kazanç Defteri Kayıt Zamanı

SORU

486 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile işlemlerin serbest meslek defterine kaydının, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gününe kadar yapılabileceğinin düzenlenmesi sonucunda, serbest meslek kazanç defterine işlemlerin günü gününe kaydı ile ilgili zorunluluğun kalkıp kalkmadığı hususunda

 CEVAP

Söz konusu Genel Tebliğin “Kayıt zamanı” başlıklı 7 nci maddesinde, “(1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez.

(2) Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.

(3) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Defter-Beyan Sistemini 1/1/2018 tarihinden itibaren kullanmakla yükümlü olan serbest meslek kazancı elde mükelleflerin, işlemlerinin deftere kaydının, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olmayan serbest meslek erbaplarının işlemlerini serbest meslek kazanç defterine günü gününe kaydetmesi gerektiği tabiidir.


T.C.

OSMANİYE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

Sayı : 54451858-045-E.6268 02.10.2018
Konu : Serbest Meslek Kazanç Defteri Kayıt Zamanı

 

İlgide kayıtlı yazı eki özelge talep formunda,  486 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile işlemlerin serbest meslek defterine kaydının, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gününe kadar yapılabileceğinin düzenlenmesi sonucunda, serbest meslek kazanç defterine işlemlerin günü gününe kaydı ile ilgili zorunluluğun kalkıp kalkmadığı hususunda Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 175 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, “Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgari hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.“,

– 219 uncu maddesinde, “..… serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.“,

–  242 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “Elektronik defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür.

Elektronik kayıt, elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini ifade eder.

Bu Kanunda ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümler elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerlidir. Maliye Bakanlığı, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Söz konusu maddelerin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Defter-Beyan Sisteminin (Sistem) uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu Genel Tebliğin “Kayıt zamanı” başlıklı 7 nci maddesinde, “(1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez.

(2) Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.

(3) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Defter-Beyan Sistemini 1/1/2018 tarihinden itibaren kullanmakla yükümlü olan serbest meslek kazancı elde mükelleflerin, işlemlerinin deftere kaydının, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olmayan serbest meslek erbaplarının işlemlerini serbest meslek kazanç defterine günü gününe kaydetmesi gerektiği tabiidir.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Serbest Meslek Defter-Beyan Sistemi Soru-Cevap

Defter-Beyan Sistemi Duyurular

GİB – Defter Beyan Sistemi Mobil Uygulaması Yayınlandı

Serbest Meslek Mükellefi Yutdışına Dövizli Makbuz düzenleyebilir mi?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here