Ana sayfa Vergi Serbest Bölgede Sabit Kıymet Satışlarından Elde Edilen Kazançlar Kurumlar Vergisi İstisnası Kapsamına...

  Serbest Bölgede Sabit Kıymet Satışlarından Elde Edilen Kazançlar Kurumlar Vergisi İstisnası Kapsamına Girer mi?

  1329
  0

  (GİB – ÖZELGE)

  Konu: Serbest Bölgede gerçekleştirilen sabit kıymet satışından ve sabit kıymetlerin yenilenmesinden elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin …. Serbest Bölgesinde özel alaşımlı alüminyum jant imalatı faaliyeti ile iştigal ettiği, imal edilen ürünlerin %85-90’ının yurtdışındaki otomobil fabrikalarına satıldığı, jant imalatı sırasında çelik kalıplar kullanıldığı, her proje başlangıcında müşteri ile anlaşılarak ilgili projede kullanılacak kalıp sayısı ve müşterinin kalıplar için ödeyeceği bedelin belirlendiği, daha sonra söz konusu kalıpların şirketinizce Türkiye’deki bir tedarikçiye imal ettirildiği, tedarikçi tarafından şirketinize kesilen kalıp faturalarının “253- Tesis, Makine ve Cihazlar” hesabına kaydedilerek, bu kıymetler üzerinden amortisman ayrıldığı, müşteriler ile yapılan sözleşmelerdeki şartlar yerine getirildiğinde müşteriye satış faturası kesildiği ve ilgili kalıbın şirket aktifinden çıkışının yapıldığı, bu kayıtlar sırasında sabit kıymet satış karı veya zararı oluştuğu, bu noktadan sonra şirketinizce söz konusu kalıplar kullanılarak üretime devam edilmekle birlikte kalıpların mülkiyetinin müşteri firmaya geçtiği, bazı müşterilerle yapılan anlaşma gereği kalıplara bakım onarım masrafı yapılması nedeniyle müşterilere yenileme bedeli faturası kesildiği belirtilerek, söz konusu kalıpların müşterilere satılmasından ve kalıplara ilişkin yenileme işleminden doğan ve üretim faaliyetinizin bir yan unsuru olarak şirketinizce elde edilen kazançlara 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurumlar vergisi istisnasının uygulanıp uygulanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 6’ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmektedir.

  3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmüne göre; serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

  1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.3.” bölümünde söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmış olup “5.12.3.7.1.” bölümünde ise;

  “Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisnadır.

  Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi olacak mükellefler yararlanacaktır.

  Ancak,
  –  Üretim dışı faaliyetlerden,
  –  Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,
  –  Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından,
  – Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir…”
  açıklamalarına yer verilmiştir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizce tedarikçilere imal ettirilen çelik kalıpların müşterilere satışından ve söz konusu kalıpların yenilenmesinden elde edilen kazançların kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Kaynak: İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
  15 Mayıs 2015 Tarih ve 84098128-125[5-2014/15]-226 Sayılı Özelge

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyon

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here