Ana sayfa Muhasebe Şehit Yakınları ile Vazife Malulüne Yapılan Kira Yardımı Stopaja Tabi Midir?

  Şehit Yakınları ile Vazife Malulüne Yapılan Kira Yardımı Stopaja Tabi Midir?

  Şahit yakınlarının ödediği kiralarda stopaj uygulanacak mı?

  83
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  ZONGULDAK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

  Sayı : 84695066-120-25 22.08.2017
  Konu : Şehit Yakınları ile Vazife Malulü Kira Yardımı
  İlgi : 25/04/2017 tarihli özelge talep formunuz.

              İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin tetkikinden, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince, … adresinde bulunan konutun, … tarafından şehit yakını …’e kiraya verildiği ve kira ödemesinin Müdürlüğünüzce, …’a yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, şehit personelin hak sahibi yakınları ile vazife malulü personelin ikametgâh olarak kullanacakları konutlara ilişkin kira bedelinin karşılanması amacıyla, konut sahibine, Müdürlüğünüzce ödenecek olan kira bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

              193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde; maddede bentler halinde belirtilen mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu hüküm altına alınmıştır.

              Anılan Kanunun, 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiş, söz konusu fıkranın (5/a) bendinde de, Kanunun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemeler için tevkifat oranı % 20 olarak belirlenmiştir.

              Bu hükümlere göre; kira ödemesinden vergi tevkifatı yapılabilmesi için ödemenin, adı geçen Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlarca yapılması, söz konusu kişi ve kurumlarca, gayrimenkulü kiralanan gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin de, mal sahibi yönünden gayrimenkul sermaye iradı niteliğinde bir gelir olması gerekmektedir. Ancak, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, terörle mücadele sırasında terör eylemlerine muhatap olarak malul olanların kendileri ile ölenlerin, aylığa müstahak dul ve yetimlerinin isteği halinde, ikametgah olarak kullanacakları konutlara ilişkin olarak devlet tarafından, hak sahipleri adına, gayrimenkul sahibi üçüncü kişilere ödenen kira bedelleri, hak sahipleri yönünden, gelir vergisi tevkifatı yapılmasını gerektirmeyen yardım niteliğine haiz ödemelerdir. Bu nedenle, söz konusu kira yardımı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.

              Öte yandan; Müdürlüğünüzce, gayrimenkul sahibi …’a ödenecek kira bedellerinin, adı geçen tarafından, Gelir Vergisi Kanununun 85 ve 86 ncı maddeleri uyarınca beyan edilmesi gerekeceği tabiidir.


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here