Ana sayfa Vergi Sanayi sicil belgesi olanlar makine alımları için KDV istisnasından faydalanabilir mi?

  Sanayi sicil belgesi olanlar makine alımları için KDV istisnasından faydalanabilir mi?

  75
  0

  Mantı imalatı yapan bir şirketimiz var sanayi sicil belgesini yeni aldık firmamız 60 adet 200 litrelik derin dondurucu alacaktır. Sanayi sicil belgesi olan imalatçılara tanınan 13/d KDV istisna yazısı alınabilir mi?

  KDV 13/d maddesi sadece yatırım teşvik belgesi olanlar içindir. Sanayi sicil belgesi için uygulanmaz.

  KDV Kanunu 

  Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna (4)

  Madde 13

  Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

  d) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları[4] (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar).[5]

  KDV istisnasından yararlanılmadan alınan makine techizat için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu maddesinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hk.

  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

  Sayı : 11395140-105[VUK-1-21711]-E.977270 14.11.2019
  Konu : KDV istisnasından yararlanılmadan alınan makinaları için VUK Geçici 30 uncu maddesinden yararlanıp yararlanmayacağı.  

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden;

  – Şirketinize ait İstanbul/…’deki fabrikada imalat sanayinde kullanılmak üzere, … tarihli ve … sayılı Gümrük Beyannamesi ile 58.000,00 Euro tutarında yeni (kullanılmamış) olarak kimyasal su arıtma cihazı ithal ettiğiniz ve şirket aktifine alarak kullanmaya başladığınız,

  – Bahse konu makine alımı için 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 39 uncu maddesi kapsamında KDV istisnasından tercihen yararlanmayarak, ilgili Gümrük İdaresine, 4/5/2018 tarihli ve F00207 sayılı makbuzla 53.452,78 TL tutarında KDV ödediğiniz,

  – KDV istinasından yararlanmaksızın ithal ettiğiniz, 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen makina ve teçhizatlar içerisinde yer alan 84212100.00.00 G.T.İ.P No.lu, söz konusu makina için, uygulanacak amortisman oran ve süresinin, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi kapsamında, aynı Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısının dikkate alınmak suretiyle hesaplanıp hesaplanamayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği

  anlaşılmaktadır.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

  – 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.”,

  – 315 inci maddesinde; “Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.“,

  – Mükerrer 315 inci maddesinde; “Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler. 

  Bu usulün tatbikinde;

  1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tesbit olunur. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.
  2. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı %50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.
  3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır.

  Bu sürenin son yılına devreden bakıye değer, o yıl tamamen yok edilir.“,

  – Geçici 30 uncu maddesinde; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  hükümleri yer almaktadır.

  213 sayılı Kanunun 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik, 28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki Amortisman Listesi ile açıklanmıştır.

  Ayrıca, mezkûr Kanunun geçici 30 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, aynı maddenin uygulama usul ve esaslarının belirlendiği 497 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Uygulamanın kapsamı” başlıklı 5 inci maddesinde;213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesinden, gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinden;

  – 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz olanlar, münhasıran imalat faaliyetinde kullanmak üzere

  – 4691 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun ve 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunanlar, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere

  – Yatırım teşvik belgesini haiz olanlar, haiz oldukları yatırım teşvik belgesi kapsamında

  katma değer vergisinden müstesna olarak iktisap edecekleri yeni makina ve teçhizat için yararlanabilecektir.

  Sanayi sicil belgesini haiz olanlar, kapsamı 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen makina ve teçhizat için Geçici 30 uncu madde uygulamasından yararlanabilecek olup, makina ve teçhizatın iktisap edildiği tarih itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz olunması gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

  Buna göre, ilgili Genel Tebliğ kapsamındaki makine ve teçhizat için bahse konu uygulamadan münhasıran KDV’den istisna olarak iktisap edilmek suretiyle yararlanılabildiğinden, KDV istisnasından faydalanılmadan ithal edilen kimyasal su arıtma cihazı için 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi uygulamasından yararlanmanız mümkün  bulunmamaktadır.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here