Ana sayfa Vergi Sanayi sicil belgesi olan bir firma üretimde kullanacağı makine alımında KDV istisnasından...

  Sanayi sicil belgesi olan bir firma üretimde kullanacağı makine alımında KDV istisnasından faydalanabilir mi?

  66
  0

  Firmamız hem imalatçı hem testere ve testere makinası alıp satan bir firmadır. Satmak için yeni bir makine aldık. Mal yatırım teşvikli değil normal KDV’li alım yaptık. 

  Alıcının SANAYİ SİCİL Belgesi olup imalatçıdır. KDV istisna belgesi olduğunu ve KDV’siz mal almak ve Faturayı KDV’siz kesmemizi istiyor.

  1-Biz makinayı satın aldık, kendimiz imal etmedik. Alıcının onaylı KDV istisna yazısına istinaden aldığımız bu malı KDV’siz satış yapabilir miyiz. 

  2-Satış yaparsak KDV beyanında bunu nerede bildireceğiz? 

  3-Bu istisna süresi 2019 yılında bitmiş 2022 yılına uzamış doğru mudur?

  ———————————————————————————————–

  KDV geçici 39. maddesinin uygulama süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzamıştır. 

  Madde de belirtilen şartlara göre teslim yapmış iseniz düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz. 

  Sizin değil alıcın imalatçı olması yeterlidir. 

  KDV beyannamesinde TAM İSTİSNALAR bölümünde 332 kod ile beyan edilir. 

  Geçici Madde 39
  17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2022 [2] tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. 

  Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir. İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 

  Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. İmalat sanayinde kullanılmak üzere istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatı belirlemeye ve birinci fıkrada yer alan süreyi iki yıla kadar uzatmaya (7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen ibare) Cumhurbaşkanı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  _______________________________________________________________________

  Özelge: Teşvik Belgesi kapsamında başlanılan yatırımlarda vergi teşviklerinden ne zamandan itibaren yararlanılacağı hk.

  T.C.

  AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

  Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

  Sayı : B.07.4.DEF.0.03.10.00-GVK.ÖZLG.2011-2-28 17/08/2012
  Konu : Teşvik Belgesi kapsamında başlanılan yatırımlarda vergi teşviklerinden ne zamandan itibaren yararlanılacağı

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda 31.12.2010 tarih … sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında 21.12.2010 tarihinde başladığınız yatırımınıza halen devam ettiğiniz belirtilerek vergi teşviklerinden ne zamandan itibaren yararlanabileceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           A- KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

          5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin birinci fıkrasında, finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16.7.1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı/Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı hükmüne yer verilmiştir.

           Bu hükme göre, söz konusu teşvik belgesi kapsamında yapmakta olduğunuz yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan geçici vergi döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar bu yatırımdan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır.

  1. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

           Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiş, istisna uygulamasının usul ve esasları da 69, 87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.3.) bölümünde açıklanmıştır.

           Ayrıca, KDV Kanununun 2 nci maddesinde, teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmış; 10/a maddesinde de vergiyi doğuran olayın, malın teslimi ve hizmetin yapılması anında meydana geleceği hükme bağlanmıştır.

           Buna göre, KDV Kanununun 13/d maddesi uyarınca “yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri”ne ilişkin istisna uygulamasında, istisnanın başlangıç tarihi yatırım teşvik belgesinin alındığı tarih olup, bu tarihten sonra söz konusu belgeyi ibraz ederek yapacağınız belge kapsamındaki makine ve teçhizat alımlarınıza KDV istisnası uygulanacaktır.


  Kaynak: ismmmo,GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here