Ana sayfa Vergi Şahsi İşletmesi ve Ltd.Şti. Ortaklığı bulunan murisin Veraset ve İntikal Beyannamesini ne...

  Şahsi İşletmesi ve Ltd.Şti. Ortaklığı bulunan murisin Veraset ve İntikal Beyannamesini ne şekilde beyan edecek?

  Mirasçılarına intikal eden bilanço esasına göre defter tutulan ferdi işletmesi ile Ltd. Şti.'nin %50 hissesinin veraset ve intikal vergisi beyannamesinde hangi değerle beyan edileceği?

  118
  0

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

  ACELE

  Sayı

  :

  96620903-160-E.65085

  12.08.2020

  Konu

  :

  Şahsi İşletmesi ve Ltd.Şti. Ortaklığı bulunan murisin Veraset ve İntikal Beyannamesinin ne şekilde beyan edileceği hak.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, …’nın 17/1/2020 tarihinde vefatı üzerine mirasçılarına intikal eden bilanço esasına göre defter tutulan ferdi işletmesi ile … Ltd. Şti.’nin %50 hissesinin veraset ve intikal vergisi beyannamesinde hangi değerle beyan edileceği hakkında Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

  7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de “mal” tabirinin; mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanunun 10 uncu maddesinde, “Veraset ve intikal vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerleridir. (12 nci maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lazım geldiği takdirde matrah yukarda yazılı değerlerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan miktardır). 

  Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi mevzuuna giren malları aşağıda belirtilen değerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmeyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme ile ilgili 3 üncü bölümündeki esaslara göre değerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar. 

  a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir.

  Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tespit edebilirler. 

    … 

  Öz sermaye veya ticari varlık, bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmayan hallerde Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerleme ile ilgili 2 nci bölümündeki esaslara göre tespit olunur.” hükümleri yer almaktadır.

  Aynı Kanunun 11 inci maddesinde, “Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü, miras yoluyla vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisabedildiği gündür.” denilmektedir.

  Bu itibarla, 17/01/2020 tarihinde vefat eden …’nın mirasçılarına intikal eden ferdi işletmenin ve … Ltd. Şti.’ndeki %50 hissenin ilk tarhiyata esas olacak beyanında, ferdi işletme ve limited şirketin murisin ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna veya ölüm tarihi itibarıyla düzenlenecek bilançosuna göre bulunacak öz sermayenin / öz sermayeden murisin hissesine düşen kısmın beyan edilmesi gerekmektedir.


  Kaynak: GİB Özelge
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here