Ana sayfa Vergi Şahıs İşletmesinin Nev’i Değiştirmek Suretiyle Limited Şirkete Dönüştürülmesinde ÖTV Geçici 7 nci...

Şahıs İşletmesinin Nev’i Değiştirmek Suretiyle Limited Şirkete Dönüştürülmesinde ÖTV Geçici 7 nci Madde Uygulaması

80
0

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden;

– … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi … şahıs işletmesinin 4/10/2006 tarihinde ticari faaliyetine başladığı, 24/11/2016 tarihinde ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 194 üncü maddeleri uyarınca tüm aktif ve pasifleriyle … vergi numaralı mükellefi … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine dönüştüğü,

– Bu kapsamda, … şahıs işletmesinin aktifinde bulunan tüm taşıtların (tır, çekici, dorse vb.) kül halinde … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devredildiği

belirtilerek, … şahıs işletmesi adına kayıtlı iken, 6745 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devrolup tescil edilen söz konusu taşıtlarla ilgili olarak, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun geçici 7 nci maddesinde düzenlenen istisna uygulamasında, taşıtların … tarafından iktisap edildiği tarihin mi yoksa … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine devir tarihinin mi geçerli olacağı; dolayısıyla söz konusu istisna uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

6745 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen geçici 7 nci maddeyle, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı ÖTV’den müstesna tutulmuştur.

Anılan maddenin ikinci fıkrasında, bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (7/9/2016) itibariyle maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde yer verilmiştir.

Mezkûr Tebliğin anılan bölümünde belirtildiği üzere, söz konusu istisna uygulamasından, esas itibariyle, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilmektedir.

Bunun yanı sıra, düzenleme kapsamındaki taşıtların, 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle trafik tescil kuruluşlarınca istisnadan yararlanmak isteyen adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olması şart olup, bu tarihten sonra Emniyet Genel Müdürlüğünce kayıt ve tescil edilen taşıtlar ile taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak yetkilendirme belgelerine kaydedilen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.

Buna göre, 7/9/2016 tarihi itibariyle … şahıs işletmesi adına kayıt ve tescilli iken; 24/11/2016 tarihinde kurularak ayrı bir tüzel kişiliği haiz olan … Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine daha sonraki bir tarihte ayni sermaye olarak devredilen söz konusu taşıtlar için 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7’nci maddesinden yararlanılması mümkün değildir.

 


Kaynak: GİB özelge, 14.06.2019, 55054586-010-E.45833
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Engelliler ve maluller için araç alımındaki ÖTV İstisnası nedir?

Motosiklet alımlarında ÖTV gidere yazılabilir mi?

ÖTV’de ihraç kayıtlı tecil terkin uygulanacaksa e-Arşiv Fatura’ya elle müdahale edebilirsiniz

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here